ได้เวลาชำระภาษีกลางปี อย่างมืออาชีพ…

ได้เวลาชำระภาษีกลางปี อย่างมืออาชีพ…

การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ดังนั้นหลังจากเริ่มประกอบธุรกิจกันมาสักพักแล้ว ชาว เอสเอ็มอี ที่ประกอบการแบบกิจการเจ้าของคนเดียว หรือแบบห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หากมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ย่อมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีกลางปีในฐานบุคคลธรรมดาทั้งสิ้น ซึ่งเพื่อน ๆ เอสเอ็มอี ต้องประเมินตนเองว่ามีรายได้ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ ดังนี้

เงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี

โดยปกติเงินได้ที่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดานั้นจะประกอบด้วยเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ถึง (8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่การเสียภาษีเงินได้ครึ่งปีนั้น จะเสียภาษีเฉพาะ มาตราที่ 40(5) ถึง (8) เท่านั้น ลองมาดูกันว่า ธุรกิจที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นเข้าข่ายหรือไม่

มาตรา 40 (5) ได้แก่ การให้เช่าทรัพย์สิน
มาตรา 40 (6) ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
มาตรา 40 (7) ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ
มาตรา 40 (8) ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือ การอื่น ๆ รวมทั้งการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร

ดูเหมือนว่าธุรกิจที่กำลังทำอยู่เข้าข่ายขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะ เงินได้พึงประเมินต่าง ๆ จะถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนที่สามารถนำมาหักออกได้เพื่อให้ได้เงินได้สุทธิเป็นฐานในการคำนวณภาษีในอัตราก้าวหน้า ซึ่งเอสเอ็มอี สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th

ปริมาณและระยะเวลาของเงินได้พึงประเมิน

การเสียภาษีครึ่งปีสำหรับบุคคลธรรมดานั้นจะใช้เกณฑ์เงินสดเป็นหลัก โดยต้องเป็นเงินได้ที่ได้รับแล้วในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปีนั้น ๆ แต่ทั้งนี้การยื่นแบบชำระภาษีครึ่งปียังขึ้นอยู่กับปริมาณ เงินได้ด้วยเช่นกันโดยกิจการเจ้าของคนเดียว กรณีที่เป็นคนโสด ต้องมีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาทต่อเดือน กรณีที่มีคู่สมรส ต้องมีเงินได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายรวมกันเกิน 60,000 บาท สำหรับเอสเอ็มอี ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลนั้น ต้องมีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท ขึ้นไป

ขอแถมอีกนิดว่า กรณีที่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวและมีคู่สมรสนั้น โดยปกติแล้วหากความเป็นสามีภริยามีอยู่ตลอดปีภาษี เงินได้พึงประเมินดังกล่าวภรรยาต้องยื่นแบบชำระภาษีรวมกับสามี แต่กรณีการชำระภาษีครึ่งปีนี้ ให้ถือว่าในขณะที่ยื่นแบบชำระภาษีความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี จึงต้องให้ต่างฝ่ายต่างยื่นแบบชำระภาษีในนามตนเองก่อน

แบบแสดงรายการและกำหนดเวลาชำระภาษี

ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ภายในเดือน กันยายน ของทุกปี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี เพื่อชำระภาษีครึ่งปี

การเสียภาษีครึ่งปีเป็นเรื่องที่หลบเลี่ยงไม่ได้ ถ้าลืมยื่นแบบละก็ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และถ้ามีภาษีต้องเสียยังต้องชำระเงินเพิ่มอีก ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ดังนั้น พี่ ๆ ที่ยังมิได้ชำระภาษีกลางปี เตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมแบบฯ และเตรียมเงินค่าภาษีไว้ได้แล้วนะคะ

* * * บทความโดย : ดุลวรรณ์ สกุลดี * * *

ที่มา : http://smesmart.is.in.th/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *