ใช้คนให้ทำงานด้วย 'ใจ'

ใช้คนให้ทำงานด้วย “ใจ”

วันที่ : 22 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้

“ภาวะผู้นำเป็นศิลปะของการทำให้คนอื่นทำงานที่เราต้องการ เพราะเขาต้องการทำเช่นนั้น” (Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.)

นายพลดไวท์ ดี. ไอเซนฮาว (Dwight D. Eisenhower: 1890-1969) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด แห่งกองกำลังสหรัฐอเมริกา ประจำภาคพื้นยุโรป ในสงครามโลกครั้งที่สอง ได้กล่าวประโยคนี้ไว้ในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งหนึ่ง

จากประสบการณ์การทำงานในฐานะ “ผู้นำ” นายพลไอเซนฮาว ได้กลั่นกรองสิ่งที่ผู้นำควรเรียนรู้ นั่นคือ หากเราต้องการเป็นผู้นำ เราต้องรู้จักใช้คนให้ทำงานให้ โดยให้เขารู้สึกว่า ได้ทำในสิ่งที่เขาเองนั้นปรารถนา เพราะจะทำให้พวกเขาทำงานอย่างเต็มที่และเต็มใจ จนสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้

คนจะทำงานได้ดีถ้าเขาเห็นคุณค่างานที่ทำ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงาน ไม่ได้รู้สึกว่าทำตามคำสั่ง หรือทำตามความต้องการของผู้บังคับบัญชา แต่มี “ภาระใจร่วม” เป็น “เจ้าของ” งานนั้นที่ต้องรับผิดชอบทำจนเสร็จ

ผู้นำที่ไร้ศิลปะในการใช้คน จะนิยมใช้การสั่งงานให้คนที่อยู่ภายใต้ทำตาม โดยใช้อำนาจบังคับบัญชา หรือการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเครื่องจูงใจ การทำงานให้เรานั้นจึงมักมาจากแรงจูงใจภายนอก ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เป็นตัวเงิน รางวัลพิเศษ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของหัวหน้างาน หรืออาจกลัวว่าจะถูกลงโทษหากไม่ทำตามคำสั่ง

แม้ว่าแรงจูงใจภายนอกเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญและขาดไม่ได้ ในการให้คนทำงานให้กับองค์กร แต่คนทำงานนั้นอาจขาดสิ่งหนึ่งที่สำคัญ นั่นคือ “หัวใจ” ที่ใส่เข้าไปในงานที่ทำ

หากเราต้องการเป็น “ผู้นำ” มากกว่า “ผู้มีอำนาจสั่งการ” แล้ว เราจำเป็นต้องเรียนรู้ศิลปะการใช้คนให้ทำงานด้วย โดยตระหนักว่า หากคนทำงานให้ด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน เราจะไม่ต้องหนักใจเลยว่าเขาจะทำงานนั้นหรือไม่ จะทำอย่างเต็มที่หรือไม่ จะเอาใจใส่อย่างดีหรือไม่ แต่วางใจได้ว่าผลลัพธ์ของงานนั้นจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการ

การให้คนทำงาน ทำในสิ่งที่เขาต้องการ สิ่งที่ผู้นำควรทำ อาทิ

สื่อสารความสำคัญของงาน – ปลุกเร้าให้คนเห็นคุณค่าของงาน สื่อสารวิสัยทัศน์ที่พวกเขาอยากมีส่วนร่วมทำให้สำเร็จ ให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง/เป็นเจ้าของงาน และเกิดความปรารถนาทำงานนั้นให้สำเร็จ การทำให้คนทำงานเกิดความตระหนักว่างานนั้นสำคัญ งานนั้นมีคุณค่า ผลลัพธ์ที่จะเกิดจากงานนั้นจะส่งผลต่ออนาคตที่ดีขององค์กรหรือสังคม คนทำงานจะเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น

สื่อสารความสำคัญของคน – ปลุกเร้าคุณค่าของแต่ละคน ให้เห็นว่าคนที่จะรับผิดชอบนั้นเป็นคนสำคัญ เป็นคนที่เหมาะสม ทั้งศักยภาพและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จ เมื่อคนทำงานเห็นความสำคัญของตนเองต่องานนั้น เขาย่อมตั้งใจลงแรงทำงานอย่างเต็มที่ ยินดีทุ่มเทและเสียสละ เพื่อให้งานนั้นสำเร็จมากกว่าคำนึงถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ

มอบหมายอำนาจ – ในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้รับผิดชอบรู้สึกว่าตนเองมีเสรีภาพในการวางแผน ในการดำเนินการ และในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ควบคุมอย่างใกล้ชิด – ในฐานะที่ปรึกษา ผู้นำจำเป็นต้องควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เพื่อมิให้พลาดจากเป้าหมายจึงต้องมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง แต่ควรเข้าไปดูแลในฐานะที่ปรึกษา โดยวางระบบการรายงานผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และเราทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหารือ ช่วยแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้กำลังใจทีมงานเพื่อผลักดันงานให้สำเร็จได้ในที่สุด

ความสำเร็จในการใช้คนให้ทำงานที่เราต้องการ โดยไม่ได้ใช้อำนาจ ไม่ได้ล่อด้วยทรัพย์สิน ตำแหน่งหรือหยิบยื่นแรงจูงใจภายนอกแต่อย่างใด แต่ให้คนทำงานเพราะเขารู้สึกต้องการทำ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงาน รู้สึกอยากเห็นงานนั้นสำเร็จ นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของบุคคลที่สมควรเรียกว่า “ผู้นำ” อย่างแท้จริง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *