โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง จ.เชียงใหม่

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง จ.เชียงใหม่
FANG GEOTHERMAL POWER PLAN

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝางตั้งอยู่ที่ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 150 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสาย 107 และห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่ติดกับบ่อ น้ำร้อนฝาง ซึ่งเป็นแหล่ง “พลังงานความร้อนใต้พิภพ” ที่พบอยู่ตามธรรมชาติ
ความเป็นมา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมกับคณะทำงานอันประกอบด้วยกรมทรัพยากรธรณี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการสำรวจศักยภาพ ของการพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในขั้นรายละเอียดของ แหล่งพลังงาน ความร้อนใต้พิภพ อำเภอสันกำแพง และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นต้นมา และได้รับ ความร่วมมือจากองค์การเพื่อการจัดการด้านพลังงานประเทศฝรั่งเศส ซึ่งให้ความช่วยเหลือ ในด้านวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ผลการสำรวจสรุปได้ว่า น้ำร้อนจากหลุมเจาะระดับตื้น ของแหล่งฝาง มีความเหมาะสม ต่อการนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยระบบ 2 วงจร ขนาดกำลังผลิต 300 กิโลวัตต์ ดังนั้นในปี พ.ศ.2531 กฟผ.จึงได้จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบ 2 วงจร ขนาดกำลังผลิต 300 กิโลวัตต์ มาติดตั้งเป็นโรงไฟฟ้าสาธิต ที่ใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นแห่งแรก และเพื่อวิเคราะห์ผลการใช้งานด้วย
การติดตั้ง
ติดตั้งระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2532 โดยได้รับความอนุเคราะห์ และสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง จากกรม วิชาการเกษตรกรมป่าไม้ กรมการพลังงานทหารและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะของโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าระบบ 2 วงจร โดยทั่วไปเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กับแหล่งพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิปานกลาง มีหลักการ ทำงาน คือนำน้ำร้อนไปถ่ายเทความร้อนให้กับของเหลวหรือสารทำงาน (Working fluid) ที่มีจุดเดือดต่ำจนกระทั่ง เดือดเป็นไอแล้ว นำไอนี้ไปหมุนกังหัน เพื่อขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าออกมา สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 300 กิโลวัตต์ ที่ฝางนี้ใช้น้ำร้อนจากหลุมเจาะระดับตื้นที่มีอุณหภูมิ130 องศาเซลเซียส มีปริมาณการไหล 16.5 ถึง 22 ลิตร/วินาที มาถ่ายเทความร้อนให้กับสารทำงานและใช้น้ำที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส ปริมาณ 72 ถึง 94 ลิตร/วินาที เป็นตัวหล่อเย็น
การจ่ายไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณปีละ 1.2 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) จะถูกส่งเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป
ผลพลอยได้
น้ำร้อนที่นำไปใช้ในโรงไฟฟ้า เมื่อถ่ายเทความร้อนให้กับสารทำงานแล้ว อุณหภูมิจะลดลงเหลือ 77 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการอบแห้ง และห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถานีทดลองพืชสวนฝาง กรมวิชาการเกษตรจึงได้ทำการวิจัย การใช้ประโยชน์ดังกล่าว โดยการสร้างห้องอบ และห้องเย็น ขึ้นใช้งานนอกจากนี้ กฟผ.ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบดูดละลายเพื่อใช้ประโยชน์จาก น้ำร้อนที่ออกจากโรงไฟฟ้า ในการทำความเย็นสำหรับห้องเย็น เพื่อเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร และห้องทำงาน ส่วนน้ำที่เหลือใช้แล้วยังสามารถ นำไปใช้ในกิจการเพื่อกายบำบัด และการท่องเที่ยวได้อีก ซึ่งกรมป่าไม้ มีโครงการที่จะนำมาใช้ต่อไป ท้ายที่สุดน้ำทั้งหมด ซึ่งมีสภาพเป็นน้ำอุ่นจะถูกปล่อยลงไปผสมกับน้ำ ตามธรรมชาติในลำน้ำเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำ ให้กับเกษตรกรในฤดูแล้ง ได้อีกทางหนึ่ง ในแต่ละปีน้ำที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า อำเภอฝางนี้จะมีปริมาณ 5 แสนลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถ นำไปใช้ในการอุปโภค และใช้ในการเกษตรได้ ทั้งหมดที่กล่าวมานับเป็นผลพลอยได้ จากการผลิตไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดทำเป็นโครงการอเนกประสงค์ขึ้น เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
วิเคราะห์และประเมินผล
เนื่องจากการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสาธิตการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ดังนั้นจึงได้มีการนำข้อมูลต่างๆ ไปวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาแหล่งพลังงาน ชนิดนี้ ในประเทศต่อไป ซึ่งนอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าแล้ว คาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้สามารถขยายงานพัฒนาพลังงาน ชนิดนี้ จนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมได้
ลักษณะพิเศษของโรงไฟฟ้า อ.ฝาง
เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพแห่งแรก ในประเทศไทยที่นำทรัพยากรธรรมชาติคือ น้ำร้อนที่มีอยู่ใต้พื้นดิน มาใช้ ให้เกิดประโยชน์ และเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพระบบ 2 วงจร แห่งแรกในเอเซียอาคเนย์ด้วย
แนวโน้มของการพัฒนาในอนาคต
กฟผ.ได้ตกลงร่วมมือกับองค์การ เพื่อการจัดการด้านพลังงานประเทศฝรั่งเศส ในการที่จะสำรวจหาศักยภาพ ของแหล่ง กักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพ ระดับลึกที่แหล่งฝางต่อไป เพื่อขยายกำลังผลิตเท่าที่จะเป็นไปได้ โครงการความร่วมมือ นี้ใช้เวลาดำเนินการ 5 ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533-2538 สำหรับระยะเวลา 2 ปีแรก เป็นการสำรวจทางธรณีวิทยา ทางธรณีฟิสิกส์ รวมถึงการเจาะสำรวจระดับตื้น จากผลการสำรวจในขั้นตอนนี้ จะสามารถ บ่งบอกถึงศักยภาพของการ สำรวจในระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นการเจาะสำรวจ เพื่อพิสูจน์ทราบถึงศักยภาพ ของแหล่ง กักเก็บที่แท้จริง ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญ ของการประเมินกำลังผลิตที่จะติดตั้งต่อไป
สรุป
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ อำเภอฝาง เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพลังงานทดแทนของ กฟผ. ที่ได้สนอง นโยบาย ของรัฐบาลเกี่ยวกับการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนมาผลิตไฟฟ้า ทดแทนน้ำมัน และถ่านหิน เป็นที่หวังว่า หากพบแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ก็จะมีการขยายกำลังผลิต ของโรงไฟฟ้าชนิดนี้ เพื่อสนองความต้องการทางไฟฟ้า ของประเทศเท่าที่จะเป็นไปได้ในอนาคต

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *