โรงงานสร้างสุข แบบไทยไทย

โรงงานสร้างสุข แบบไทยไทย
• คุณภาพชีวิต
• เรื่องเด่น
ปลูกฝังพนักงานให้มี วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม กตัญญู “มุ่งสร้างคนดีแทนคุณแผ่นดิน”

เอเซียปรีซิชั่น เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของคนไทย ก่อตั้งมาได้ 13 ปี เริ่มจากเครื่องจักรเพียง 3 เครื่อง พนักงาน 15 คน ทำการผลิตครั้งแรกโดยเช่าโรงงานย่าน ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ กิจการ 2 ปี แรกขาดทุนยับเพราะขาดความรู้และประสบการณ์ ปี 2540 เผชิญวิกฤตค่าเงินบาท ขาดทุนหนักไปใหญ่ คำสั่งซื้อจากลูกค้าลดลงร้อยละ 70 จากวิกฤตทางเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทหันมาให้ความสำคัญในหลาย ๆ ด้านได้แก่ บุคลากร สภาพแวดล้อมการทำงาน เป็นต้น

ปี 2545 มีการขยายกิจการ และสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ซึ่งใหญ่เป็น 3 เท่าของโรงงานเดิม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้การรับรองมากมาย เช่น ISO/TS 16949, ISO14001 และ มรท. 8001 – 2546 เป็นต้น

เอเซียพรีซิชั่น น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประทีปนำทางในการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ด้วยการปลูกฝังความคิดของพนักงานให้มี วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม กตัญญู ตั้งเป็นปณิธานสูงสุดเพื่อ “มุ่งสร้างคนดีแทนคุณแผ่นดิน”

บริษัทให้ความสำคัญเรื่อง “คน” เชื่อว่าหากเป็นคนดี ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติจะดีด้วย โดยเชื่อว่าทุกคนมีความดีเป็นพื้นฐานในจิตใจ หากได้รับการบ่มเพาะความดีก็จะแบ่งบานปรากฏเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม คนดี เริ่มที่การปลูกฝัง “คุณธรรม” ให้อยู่ในจิตใจ

ไม่ง่ายที่จะปลูกฝัง “คุณธรรมความดี” ท่ามกลางกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม เพียงการพูดโน้มน้าวให้ผู้คนตระหนักและเข้าใจถึงประโยชน์ของการยึดมั่น “คุณธรรมความดี” นั่นไม่พอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่ต้องไปถึงขั้นที่ทำให้ผู้คนได้ลงมือปฏิบัติ “คุณธรรมความดี” นั้น และได้รับประสบการณ์ที่ดีด้วยตนเอง กระทั่งนำไปสู่การตอกย้ำ ทำซ้ำเป็นประจำ กลายเป็นอุปนิสัยประจำตัวในที่สุด

บริษัทจึงยึดแนวปฏิบัติในการสร้างคนให้เป็น “คนดี” ในเนื้อแท้ผ่านกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ เช่น
“ภูมิใจไทยเต็มร้อย” เป็นกิจกรรมภาคสนามมุ่งสร้างวินัยความรักและความสำนึกในบุญคุณดินเกิดและพระเจ้าอยู่หัว โดยทุกคน ทุกระดับชั้น จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 2 วัน 1 คืน ในค่ายทหาร (หรือค่ายลูกเสือ) ภายใต้การดูแลของครูฝึกทหาร ทุกคนต้องผ่านการฝึกระเบียบแถว เพื่อสร้างความพร้อมเพรียง อดทน มีวินัยอย่างเข็มงวด ต้องลำบากด้วยกัน ช่วยเหลือกัน รับผิดชอบต่อการกระทำร่วมกัน ทำให้เกิดความรัก สามัคคี และความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างใกล้ชิดของบุคลากรทุกระดับชั้น อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความเสียสละเพื่อส่วนรวม สมัครสมานสามัคคีด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและมีวินัยสูง สิ่งนี้ได้สานต่อเข้ามาสู่การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพโดยยึดหลัก “เนี้ยบ เป๊ะ ลุย”

“เนี๊ยบ” คือ ใส่ใจปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

“เป๊ะ” คือ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ให้เสร็จในกำหนดเวลาทุกครั้ง

“ลุย” คือ ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยไม่ย่อท้อต่อุปสรรคใด

ความตั้งใจอยู่ในวินัยนี้จะสะท้อนเข้าไปในชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแต่การเข้าแถวร้องเพลงชาติโดยพร้อมเพรียงกันทุกเช้า ตามด้วยการออกกำลังกายและประชุมส่งมอบงานของแต่ละหน่วยงาน ทุกวันจันทร์และพุธซึ่งเป็น “วันส่งเสริมวินัย” ประจำสัปดาห์จะประชุมเช้าพร้อมหน้ากันทั้งโรงงานเพื่อสื่อสารให้ทุกคนทราบถึงความเป็นไปต่าง ๆ ที่สำคัญ บรรยากาศรวมตัวจะคล้ายกับตอนอยู่ค่ายฝึก มีครูฝีกทหารมาเยี่ยมและทบทวนการปฏิบัติรวมทั้งตรวจ 5 ส.ประจำสัปดาห์ ทุกคนตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยความจริงจังและสนุกสนาน ความมีวินัยยังต่อยอดไปสู่โครงการ “ปลดหนี้” เพื่อช่วยพนักงานแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและเงินกู้นอกระบบด้วยการช่วยวางแผนการเงินและจัดระเบียบการใช้เงินอย่างมีวินัย

“วันพ่อ” และ “วันแม่” มีความสำคัญอย่างยิ่งที่โรงงานของเรา เพราะเป็นโอกาสสำคัญทีจะปลุก “ความกตัญญู” ในจิตใจของทุกคนให้ตื่นขึ้น นำไปสู่การมี “สัมมาทิฐิ” ที่จะตอบแทนบุพการีด้วยการทำ “ความดี” เราจะเชิญชวนให้พนักงานนำรูปพ่อแม่มาติดบอร์ดร่วมกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี รวมทั้งจัดพิธีถวายพระพรตามด้วยพิธีกราบพ่อแม่ โดยบริษัทจะจัดของที่ระลึกให้พนักงานทุกคนนำไปมอบแก่พ่อแม่ในโอกาสกลับบ้านช่วยปีใหม่และสงกรานต์

โครงการสำคัญที่ส่งเสริมความเป็น “ผู้ให้” และความกตัญญูต่อถิ่นฐานบ้านเกิด คือ “โครงการกองทุนพัฒนาบ้านเกิด” (ทุนละ 3,000 บาท) พนักงานสามารถเขียนโครงการขอรับทุนไปทำสาธารณประโยชน์ให้ท้องถิ่นบ้านเกิดของตนในเวลาเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านช่วยวันหยุดปีใหม่และสงกรานต์ โดยบริษัทจะมอบทุนพร้อมจดหมายขอบคุณท้องถิ่นบ้านเกิดที่ได้บ่มเพาะบุคลากรที่ดีมาร่วมงานกับบริษัทเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้สัมผัส “ความสุขจากการเป็นผู้ให้” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทั้งยังช่วยให้ท้องถิ่นมีกำลังใจ พ่อแม่ของพนักงานก็ภาคภูมิใจในคุณความดีของลูก

บริษัทยังตระหนักดีว่าต้องไม่ละเลยการพัฒนา “ความอยู่ดีมีสุข” ของพนักงานด้วย โดยบริษัทได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะจนได้เป็นหนึ่งในบริษัทนำร่องกลุ่มที่ได้รับรองมาตรฐาน MS:QWL (ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และโครงการ happy workplace ของจังหวัดชลบุรี (ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.) และ “คุณภาพชีวิต” แบบบูรณาการครอบคลุม 4 มิติ คือ กาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001

กิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในองค์กร โดยมีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและองค์กร ร่วมกับ “คณะกรรมการส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน” (ซึ่งเป็นคณะตัวแทนพนักงานทุกระดับ และมาจากการเลือกตั้ง” เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนและดำเนินงานต่าง ๆ

จากความพยามยามเล็ก ๆ หลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ที่เรามุ่งบ่มเพาะให้ผู้คนในองค์กรเป็น “คนดี” มีความเอื้ออาทรสมัครสมาน สามัคคีกัน โดยบริษัทปฏิบัติเป็นตัวอย่างด้วยการเป็น “ผู้ให้” อย่างบริสุทธิ์ใจ วันนี้ได้ส่งผลอย่างมหาศาลทำให้องค์กรก้าวหน้าเติบโตได้อย่างมั่นคงและมีความสุข

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น ภูมิใจที่ได้เติบโตมาจากกิจการขนาดเล็กของคนไทย รักษาตนให้ผ่านวิกฤตด้วยความอดทนของพนักงานทุกคน จนสามารถสร้างความเติบโตก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงโดยยึดหลัก “พอเพียง” อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งปลูกฝัง “คุณธรรม ความดี” ให้อยู่ในวิถีชีวิตของพนักงานทุกคนตลอดเวลา จนวันนี้สามารถก้าวเป็น “ผู้ชำนาญการ” เป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ควบคู่กับการเป็น “กรณีศึกษา และแรงบันดาลใจ” ให้องค์กรหลากหลายในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มี “คุณค่า” ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข เดือน กรกฎาคม 2551

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *