แหล่งติดต่อก่อนสร้างกิจการ…….จำเป็นต้องรู้

แหล่งติดต่อก่อนสร้างกิจการ…….จำเป็นต้องรู้

ก่อนที่คุณจะมีกิจการเป็นตัวเอง อย่างแรกคือ การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนตั้งเป็นบริษัท หรือ ถ้าธุรกิจของคุณมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ฉะนั้นก่อนที่กิจการของคุณจะเริ่มดำเนินการได้ คุณจะต้องติดต่อกับหน่วยงานเหล่านี้…

แหล่งติดต่อที่เกี่ยวข้องในการสร้างกิจการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้บริการทางด้าน
1.การพัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้า
2.การส่งเสริมธุรกิจการค้าส่ง ค้าปลีกและธุรกิจบริการ
3.ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.การจดทะเบียนธุรกิจ
5.การกำกับดูแลธุรกิจ (ด้านบัญชีธุรกิจ)
6.การบริการข้อมูลธุรกิจ
7.การอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ติดต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0-2547-5050 โทรสาร 0-2547-4459

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบไปด้วย 6 หน่วยงานหลักมีดังนี้

1.สำนักเครื่องหมายการค้า
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้คือ
– ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการเกี่ยวกับขอรับความคุ้มครอง ตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
– ดำเนินการจดทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
– ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารตามกฎหมาย
– ออกหนังสือรับรอง จัดทำเอกสารทางทะเบียนและให้บริการตรวจค้นข้อมูล
– ปฏิบัติงานร่วมกันสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์ 0-2547-4680 โทรสาร 0-2547-4681

2.สำนักสิทธิบัตร
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้คือ
– ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
– ดำเนินการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนตามกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
– ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเอกสารตามกฎหมาย
– ออกหนังสือรับรองจัดทำเอกสารทางทะเบียนและให้บริการตรวจค้นข้อมูล
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์ 0-2547-4710 โทรสาร 0-2547-4718

3.สำนักลิขสิทธิ์
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้คือ
– ให้คำปรึกษาแนะนำบริการเกี่ยวกับขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
– ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารตามกฎหมาย
– ดำเนินการประสานการป้องปรามและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
– ให้บริการตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ 0-2547-4630 โทรสาร 0-2547-4631

4.กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้คือ
– พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
– ติดต่อ ประสานงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมเจรจาและความร่วมมือช่วยเหลือจากต่างประเทศ
– ส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
– พัฒนาระบบข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บริการข้อมูลการตรวจค้น เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ 0-2547-4650 โทรสาร 0-2547-5651

5.กองกฎหมายและอุทรธรณ์
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้คือ
– พัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานสากล
– ดำเนินการด้านกฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญางานคดีต่างๆ
– ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามกฎหมาย
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ 0-2547-4670 โทรสาร 0-2547-7671

6.ศูนย์ประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้คือ
– การบริหารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ.2536
– คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
– กรจัดการประชุมสัมมนาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
– เข้าร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ในการดำเนินการปราบปราม การละเมิด หรือการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป้องปราม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
– ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่กระทรวงพาณิชย์ หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบหมาย
โทรศัพท์ 0-2547-4701 โทรสาร 0-2547-4705

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาธุรกิจ SMEs ซึ่งรวมถึงธุรกิจแฟรนไชส์ โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจต่างๆ เข้าไปให้คำปรึกษา

ติดต่อ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3700 , 0-2642-7181 โทรสาร 0-2201-2-3723-4

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ให้บริการส่งเสริม SMEs โดยการให้ความรู้และร่วมลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมทั้งผลักดันให้ SMEs ให้เป็นแหล่งจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ตลอดจนพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจรายใหม่ ภาคผลิต การส่งออก ค้าปลีกและบริการ

ที่มา :www.smesmart.is.in.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *