แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)

 

 

                                                  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

 

 

 

                     สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่…………………………………..เมื่อวันที่…………………………..

ระหว่าง………………..………..อายุ…….…..ปี อยู่บ้านเลขที่……………ถนน…………………..

ตำบล/แขวง…………………………..อำเภอ/เขต…………….. จังหวัด…………………..………..

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะขาย” ฝ่ายหนึ่งกับ…………..…………………….อายุ ………ปี

จังหวัด……………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้คือ

         ข้อ 1 ผู้จะขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินโฉนดเลขที่……………ระวางที่……………….

ตำบล………………. อำเภอ…………………..………..จังหวัด………………………..มีเนื้อที่ตาม

โฉนดจำนวน………………………………………………….

 

        ข้อ 2 ผู้จะขายตกลงจะขายและผู้จะซื้อตกลงจะซื้อที่ดินดังกล่าวในข้อ 1 โดยเป็น การซื้อขาย

ตามจำนวนเนื้อที่ดินที่เป็นจริง ในราคาตารางวาละ……………..บาท (……………….) รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น…….…………… บาท (…………………) และในวันทำสัญญานี้ผู้จะซื้อได้ชำระเงิน

จำนวน…………………….บาท (……………….) โดยชำระเป็นเช็คธนาคาร………………………………….

สาขา.….………………หมายเลขเช็ค……………….…………ลงวันที่……………..…….จำนวน

เงิน…………………..บาท (………………..) เพื่อเป็นการวางมัดจำไว้กับผู้จะขาย

 

            ข้อ 3 ราคาที่ดินที่จะซื้อจะขายกันที่ยังคงค้างอยู่อีก……………….บาท (……..……….)

นั้น คู่สัญญาตกลงให้แบ่งชำระเป็นงวดรวม   2 งวด ดังนี้

 

            งวดที่หนึ่ง ชำระในวันที่…………………………..เป็นเงินจำนวน……………………บาท

(……………………..)

 

            งวดที่สอง ชำระในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะซ้อขายกันตามสัญญานี้เป็นเงินจำนวน

…………………………………….บาท (……………………)

 

 

 

               ข้อ 4 ภายใน………………………วันนับแต่วันทำสัญญานี้ ผู้จะขายมีหน้าที่ไปยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตที่ดินตามโฉนดในข้อ 1 หากปรากฏว่าจำนวนเนื้อที่ที่รังวัดสอบเขตได้มีจำนวนมากกว่า หรือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเนื้อที่ที่ปรากฏตามหน้าโฉนดดังกล่าวแล้ว คู่สัญญาตกลงว่าการคิดราคาที่ดินทั้งหมดให้คิดตามจำนวนเนื้อที่ที่ปรากฏจากการรังวัดสอบเขต ในราคาตารางวาละตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 2

 

               ข้อ 5 ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้ ตลอดจนค่าธรรมเนียมการรังวัดสอบเขตที่ดิน ผู้จะขายเป็นผู้รับภาระเองทั้งสิ้น

 

              ข้อ 6 นับแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อเข้าครอบครองและทำประโยชน์หรือปรับปรุงที่ดินตามสัญญานี้ได้ตามความประสงค์ของผู้จะซื้อ และผู้จะขายรับว่าจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้จะซื้อ ในกรณีที่ผู้จะซื้อจะต้องยื่นแบบเรื่องราวคำร้องหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นขออนุญาตดังกล่าวทันที ตามที่ผู้จะซ้อได้แจ้งให้ผู้จะขายทราบ และส่งเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวมาให้ผู้จะขายลงลายมือชื่อทุกครั้งไป

 

              ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้จะซื้อผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้จะซื้อยอมให้ผู้จะขายริบเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระให้แก่ผู้จะขายไว้แล้วทั้งหมด ในทางกลับกัน หากผู้จะขายผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดแล้ว ผู้จะขายยอมคืนเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระไวแล้วทั้งหมดให้แก่ผู้จะซื้อและยอมให้ผู้จะซื้อปรับเป็นเงินจำนวนหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้จะขายได้คืนให้แก่ผู้จะซื้อดังกล่าว

 

              สัญญานี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

 

                                    ลงซื่อ………………………………..ผู้จะขาย

                                        (…………………………………)

 

                                    ลงซื่อ……………………………….ผู้จะซื้อ

                                        (………………………………..)

                                    ลงซื่อ……………………………….พยาน

                                        (…………………………………)

                                    ลงซื่อ……………………………….พยาน

                                        (……………………………….)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *