แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)

 

                                       สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

 

 

 

                                                                                           ทำที่………………………………..….

                                                                        วันที่ ……..เดือน…………………….…..พ.ศ………………

               สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง………………………………………………………อายุ…..….ปี

อยู่บ้านเลขที่……………ถนน………………………………ตำบล/แขวง…………………………….

อำเภอ/เขต………………………………จังหวัด………….….………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า

“ผู้จะขาย” ฝ่ายหนึ่งกับ…………………….……..อายุ…..……ปี อยู่บ้านเลขที่………..……….…

ถนน……………….………….ตำบล/แขวง……….….………………อำเภอ/เขต…….……….….….

จังหวัด…………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

         ข้อ 1 ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์

(น.ส. 3 ก.) ทะเบียนเลขที่………..……….เล่มที่………….…….หน้า…….เลขที่ดิน……………….หมายเลข…………….แผ่นที่………….…..ตำบล……….อำเภอ……….……จังหวัด…………….…..จำนวนเนื้อที่ประมาณ………………ไร่………..งาน………….ตารางวา ในราคาไร่ละ.……….บาท(…………………) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น………….บาท (…………………) ราคาที่ดินนี้ผู้จะซื้อและผู้จะขายตกลงจะซื้อจะขายเป็นการยกแปลง

 

 

         ข้อ 2 ในวันทำสัญญานี้ผู้จะซื้อได้มัดจำเป็นเงินจำนวน………………….บาท(………………………)

ด้วยเงินสด/เช็คธนาคาร……………………….สาขา…………………เช็คเลขที่……………………..ลงวันที่……………จำนวนเงิน…………………..…………บาท(………………………………)และผู้จะขายได้รับเงิน/เช็คดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยให้ถือว่าเป็นมัดจำนี้เป็นการชำระราคาที่ดินบางส่วน สำหรับเงินค่าที่ต้นที่เหลืออีกจำนวน………………..บาท (…………………..) ผู้จะซื้อแบ่งชำระให้ผู้จะขายเป็น………………….งวด ดังนี้

 

         งวดที่หนึ่ง ชำระในวันที่……………………เป็นเงินจำนวน…………….…….….……บาท(………………..) ด้วยเงินสด/เช็คธนาคาร………………….สาขา………………………………….เช็คเลขที่……………………………………..ลงวันที่…………………………………………………

จำนวนเงิน…………………………บาท (……………………)

 

          งวดที่สอง ชำระในวันที่………………………เป็นจำนวนเงิน…………………………บาท(……………….) ด้วยเงินสด/เช็คธนาคาร………………สาขา………………..เช็คเลยที่……………ลงวันที่………………….จำนวนเงิน……………………………บาท (……………………….)

 

          งวดที่สาม ชำระในวันที่โอนกรรมสิทธิที่ดินที่จะซื้อขายกันตามสัญญานี้เป็นจำนวน

เงิน……………บาท (………………) ด้วยเงินสด/เช็คธนาคาร………………สาขา………………เช็คเลขที่…………….ลงวันที่……………..จำนวนเงิน………………….บาท (………….………..)

 

          ข้อ 3 ผู้จะขายรับรองว่าที่ดินที่จะขายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จะขายแต่เพียงผู้เดียว และที่ดินดังกล่าวปราศจากภาระผูกพัน การรอนสิทธิ สิทธิใด ๆ เหนือที่ดิน ตลอดจนการเวนคืนที่ดิน

 

          ข้อ 4 ผู้จะขายรับรองว่าจะไม่ขุดหรือยอมให้ผู้อื่นขุดหน้าดินบนดินที่จะซื้อจะขายนับแต่วันทำสัญญาฉบับนี้

 

           ข้อ 5 ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อมีสิทธิเข้าไปใช้และทำประโยชน์ในที่ดินที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวในสัญญาข้อ 1 นับแต่วันทำสัญญานี้ได้ อาทิเช่น การตักลูกรัง การปรับที่การถมที่การทำถนน การขออนุญาตในการปลูกสร้าง  การทำการก่อสร้างบนที่ดิน การรังวัด การจัดสรรโดย ผู้จะขายยินยอมจะเป็นผู้ลงนามในเอกสารแบบเรื่องราว คำร้องหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นขออนุญาตต่อทางราชการเพื่อทำประโยชน์ในที่ดินตามสัญญาข้อนี้

 

            ข้อ 6 ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อให้บุคคลอื่นเข้าเป็นคู่สัญญาแทนผู้จะซื้อ หรือเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธ์ในที่ดินแทน

ผู้จะซื้อได้ ทั้งนี้โดยผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบถึงการเลี่ยนแปลง ผู้เข้าถือสิทธิตามสัญญานี้

 

            ข้อ 7 ผู้จะซื้อและผู้จะขายตกลงกำหนดวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในวันที่………………………….ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด

 

            ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้จะซื้อยังไม่พร้อมที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ผู้จะขายยินยอมผ่อนผันเลื่อนกำหนดวันโอนกรรมสิทธิที่ดินไปจนกว่าผู้จะซื้อจะพร้อมรับโอนกรรมสิทธ์ ที่ดินทั้งนี้ผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบล่วงหน้าเพื่อกำหนดวันโอนกรรมสิทธ์ที่ดินใหม่

 

             ข้อ 9 ผู้จะขายจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้จะซื้อโดยไม่มีบุคคลใด ครอบครองตลอดจนการทำประโยชน์ การเพาะปลูก การปลูกสร้างใด ๆ บนที่ดินตามสัญญานี้

             ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอากร ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้จะขายเป็นผู้ชำระแต่ฝ่ายเดียว

             ข้อ 11 ผู้จะซื้อผิดสัญญาข้อใดก็ดี ให้ถือว่าผู้จะซื้อผิดสัญญาและผู้จะขายมีสิทธิริบเงินมัดจำ

 

             ข้อ 12 ผู้จะขายผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้จะซื้อมีสิทธิฟ้องบังคับให้ผู้จะขายต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้จะซื้อเป็น…………….เท่าของเงินที่ผู้จะขายได้รับจากผู้จะซื้อตามสัญญาข้อ 2

 

             ข้อ 13 ผู้จะขายได้ฝาก น.ส. 3 ก. ดังกล่าวในสัญญาข้อ 1 ไว้กับผู้จะซื้อ

 

 

              สัญญานี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับมีความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึง

ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

 

 

                           ลงซื่อ……………………………………..ผู้จะขาย

                                 (…………………………………….)

                           ลงซื่อ……………………………………..ผู้จะซื้อ

                                 (…………………………………….)

                           ลงซื่อ……………………………………..พยาน

                                 (……………………………………..)

                           ลงซื่อ………………………………………พยาน

                                 (……………………………………..)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *