แบบประเมินขีดความสามารถ (Competency)

 

 

แบบประเมินขีดความสามารถ (Competency)

ผู้ประเมิน    ¦  คณบดี             ¦  เพื่อนร่วมงาน               ¦  การประเมินตนเอง

ชื่อ     ……………………………………….            หน่วยงาน   …………………………………………..           คณะ/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก   สาธารณสุขศาสตร์

คำอธิบาย               แบบประเมินมุ่งประเมินขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)   ของ ผู้บริหารระดับต้น  และระดับกลาง

                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีทั้งหมด  6  หัวข้อสำคัญ  ประกอบด้วย

                                                การบริหารงานเชิงกลยุทธ์

                                                การแก้ปัญหาและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

                                                ความสามารถในการสื่อสาร

                                                ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                                                การบริหารการเปลี่ยนแปลง

                                                ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

                                กำหนดมาตรวัดเป็น  3  ระดับ  โดยใช้ตัวเลข 1 – 3 เป็นเกณฑ์  ตามคำอธิบายระดับความสามารถที่ระบุไว้ในแต่ละขีดความสามารถ

 

 

ความสามารถ

ผลการประเมิน

 

หลักฐานเชิงประจักษ์

ขั้นผ่าน

(1)

ขั้นดี

(2)

ขั้นดีเด่น

(3)

1.  การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

         ความสามารถในการวางแผนงาน การจัดการงาน การบริหารทรัพยากรทุกประเภทและการควบคุม

ติดตาม  เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ระดับความสามารถและคำอธิบายระดับความสามารถ

            มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถด้านการบริหารงานเชิงกลยุทธ์  ดังนี้

                ขั้นผ่าน (1)             

     

   

 

– 2 –

 

 

 

 

ความสามารถ

ผลการประเมิน

 

หลักฐานเชิงประจักษ์

ขั้นผ่าน

(1)

ขั้นดี

(2)

ขั้นดีเด่น

(3)

 • สามารถจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานเสร็จได้

ทันเวลาและสถานการณ์

 • สามารถจัดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ วางแผนการใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการ

ปฏิบัติงานและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  แต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 • สามารถวางแผนงาน การบริหารกำลังคน การกระจายงานแก่บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้

เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนที่

กำหนดไว้

                ขั้นดี (2)

 • ปฏิบัติตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถกำกับดูแลแผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และประสานแผนงานให้สอดคล้องกับงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลักดันให้มีการนำแผนงานดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลสูงสุดเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

                ขั้นดีเด่น (3)

 • ปฏิบัติตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จขั้นดีได้
 • แสดงถึงการมีกลยุทธ์ที่ดีในการบริหารแผนงานโดยสามารถปรับปรุง พัฒนาแผนงานและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทเพื่อตอบสนองหรือรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมี    ประสิทธิภาพ

 

       

 

 

 

– 3 –

 

 

 

ความสามารถ

ผลการประเมิน

 

หลักฐานเชิงประจักษ์

ขั้นผ่าน

(1)

ขั้นดี

(2)

ขั้นดีเด่น

(3)

2.  การแก้ปัญหาและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

         ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

กล้าตัดสินใจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือองค์กรเป็นสำคัญ และพร้อมยอมรับผลจากการ

ตัดสินใจ

ระดับความสามารถและคำอธิบายระดับความสามารถ

            มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถด้านการแก้ปัญหาและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  ดังนี้

ขั้นผ่าน (1)

 • สามารถระบุปัญหาและแยกแยะประเด็นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ รับผิดชอบ

        และแก้ไขปัญหาตามแนวทาง ขั้นตอน แนวปฏิบัติ หรือคู่มือที่กำหนดไว้แล้ว ได้อย่างถูกต้อง

 • วิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ และใช้ประสบการณ์ ความรู้ เทคนิควิธีที่ทันสมัยและข้อมูล

ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหา พร้อมทั้งระบุข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อพิจารณาตัดสินใจได้อย่างละเอียดรอบคอบ และสมเหตุสมผล

                ขั้นดี (2)

 • ปฏิบัติตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จขั้นพื้นฐานได้
 • มีความตั้งใจแก้ปัญหา ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจแก้ปัญหาเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ เพื่อเตรียมแผนรองรับ หรือป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นได้

 

 

       

 

 

 

 

– 4 –

 

 

ความสามารถ

ผลการประเมิน

 

หลักฐานเชิงประจักษ์

ขั้นผ่าน

(1)

ขั้นดี

(2)

ขั้นดีเด่น

(3)

                ขั้นดีเด่น (3)

 • ปฏิบัติตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จขั้นดีได้
 • แสดงการตัดสินใจที่ชัดเจนและมั่นใจในการตัดสินใจสั่งการ รวมถึงกล้าตัดสินใจท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่าง ทันสถานการณ์ ลดข้อขัดแย้ง และคำนึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
 • แสดงความรับผิดชอบต่อความล้มเหลว หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจดำเนินงานขององค์กร และพยายามหาแนวทาง/มาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
       
3.  ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Skill)

             ความสามารถในการจับประเด็นจากการฟังและอ่าน และความสามารถในการสื่อความ หรือถ่ายทอดข้อมูล  ความคิดโดยการพูด   เขียน   ตลอดจนการใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  และ      เป้าหมายงานที่ต้องการ

ระดับความสามารถและคำอธิบายระดับความสามารถ

                มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการสื่อสาร  ดังนี้

ขั้นผ่าน (1)

 • สามารถฟัง  อ่าน  เข้าใจคำสั่ง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย และตอบสนองได้อย่างถูกต้องรวมทั้งสามารถสื่อสารโดยการพูด และเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน และใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
 • –  แสดงทักษะในการนำเสนอข้อมูล ความคิด/การเขียนบันทึกรายงานได้อย่างชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์และง่ายต่อการทำความเข้าใจ หรือพิจารณาตัดสินใจ

        –  ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้ร่วมงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม            และโปร่งใส

     

     

 

  

– 5 –

 

 

 

ความสามารถ

ผลการประเมิน

 

หลักฐานเชิงประจักษ์

ขั้นผ่าน

(1)

ขั้นดี

(2)

ขั้นดีเด่น

(3)

 • –  อธิบายคำสั่ง/เนื้องาน สั่งการ ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจในประเด็นปัญหา และการปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

        –  มีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการสื่อสารความ เพื่อนำเสนอข้อมูล ความคิดได้        อย่างมีประสิทธิภาพ

                ขั้นดี (2)

 • ปฏิบัติตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จขั้นพื้นฐานได้
 • –  นำเสนอข้อมูล ความคิดเห็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ชัดเจน รัดกุม เป็นรูปธรรม     เหมะสมกับความต้องการของผู้ฟัง และเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะสื่อความหมาย

–  เปิดใจรับฟังความคิดเห็น หรือข้อโต้แย้งของผู้อื่น สรุปความคิดเห็น เพื่อนำมาปฏิบัติและ สามารถสื่อสารจูงใจให้ผู้อื่นเห็นคล้อยตามความคิดเห็นที่ถูกต้อง เพื่อป้องกัน หรือลดปัญหาข้อขัดแย้ง

                ขั้นดีเด่น (3)

 • ปฏิบัติตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จขั้นดีได้

– นำเสนอหรือชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง หรือสาธารณะชนเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการยอมรับความเชื่อถือไว้วางใจ ความร่วมมือ และก่อให้เกิดผลดีต่อภาพลักษณ์และงาน

–  ส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมให้มีการติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย และสม่ำเสมอ

                      ในองค์กร

        

 

 

 

 

– 6 –

 

 

 

ความสามารถ

ผลการประเมิน

 

หลักฐานเชิงประจักษ์

ขั้นผ่าน

(1)

ขั้นดี

(2)

ขั้นดีเด่น

(3)

4.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

             การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน หรือกระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

ระดับความสามารถและคำอธิบายระดับความสามารถ

                มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ดังนี้

ขั้นผ่าน (1)

 • เข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และมองเห็นจุดปรับปรุงในงานดังกล่าว
 • เสนอความเห็น มุมมองที่แปลกใหม่และข้อวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไข ปัญหาเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • นำประสบการณ์ในอดีต ความรู้และวิทยาการทันสมัยมาปรับใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

                ขั้นดี (2)

 • ปฏิบัติตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จขั้นพื้นฐานได้
 • ริเริ่มงานใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานปัจจุบัน หรือแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานใหม่เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพงานในขอบเขตความรับผิดชอบ

 • ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ร่วมงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถแสดงความคิดริเริ่มในการ  ปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้ความคิดริเริ่มให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 

     

     

 

 

 

– 7 –

 

 

 

 

ความสามารถ

ผลการประเมิน

 

หลักฐานเชิงประจักษ์

ขั้นผ่าน

(1)

ขั้นดี

(2)

ขั้นดีเด่น

(3)

                ขั้นดีเด่น (3)

 • ปฏิบัติตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จขั้นดีได้
 • ริเริ่มนโยบาย/มาตรการใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ในระยะยาว
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมของการมีและแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกระบวนการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

       
5.  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

             ความพร้อมที่จะยอมรับ สนับสนุน และนำการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ สามารถ

ปรับตัว และวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรือบุคคลที่หลากหลาย โดยรักษา

ประสิทธิภาพงานได้อย่างต่อเนื่อง

ระดับความสามารถและคำอธิบายระดับความสามารถ

                มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้

ขั้นผ่าน (1)

 • ให้ความร่วมมือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ… และสามารถปรับตัว หรือวิธีการทำงานให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
 • ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลที่มีความคิดแตกต่าง หรือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน โดยสามารถรักษา

        ประสิทธิภาพของงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

     

 

 

 

 

– 8 –

 

 

 

ความสามารถ

ผลการประเมิน

 

หลักฐานเชิงประจักษ์

ขั้นผ่าน

(1)

ขั้นดี

(2)

ขั้นดีเด่น

(3)

 • แสดงการมีความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยเปิดรับข้อมูล มุมมองความคิดเห็นใหม่ๆ  อยู่

        ตลอดเวลา เพื่อนำมาประยุกต์ หรือปรับใช้กับงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

 • รู้และเข้าใจถึงผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่เกิดขึ้นต่องานในขอบเขตความ           รับผิดชอบ และสามารถเสนอแนะ/ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงาน กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ รวมทั้งใช้ดุลยพินิจในการตีความกฎระเบียบตามแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อความสำเร็จของงาน

                ขั้นดี (2)

 • ปฏิบัติตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จขั้นพื้นฐานได้
 • สนับสนุนและแนะนำบุคลากรในสังกัดให้เข้าใจ ยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

               ขั้นดีเด่น (3)

 • ปฏิบัติตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จขั้นดีได้
 • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และพร้อมรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

 

       

 

 

 

 

 

 

– 9 –

 

6.  ความสามารถด้านการบริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

             การครองตนและประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนบริหารงานถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ระดับความสามารถและคำอธิบายระดับความสามารถ

                มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถด้านการบริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ดังนี้

ขั้นผ่าน (1)

 • มีความซื่อสัตย์สุจริต

–    ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมายและระเบียบวินัย

–    แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาอย่างตรงไปตรงมา

 • มีสัจจะเชื่อถือได้

–    รักษาวาจา มีสัจจะเชื่อถือได้ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง

–    มีจิตสำนึกความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันภารกิจหลักของตนและหน่วยงานบรรลุผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมไทย

ขั้นดี (2)

 • ปฏิบัติตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จขั้นพื้นฐานได้
 • ยึดมั่นในหลักการ

–    ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือประโยชน์ส่วนตน

–    เสียสละความสุขส่วนตนตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือครอบครัว โดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าที่สัมฤทธิ์ผลเป็นสำคัญ

 

 

     

 

 

 

– 10 –

 

 

ความสามารถ

ผลการประเมิน

 

หลักฐานเชิงประจักษ์

ขั้นผ่าน

(1)

ขั้นดี

(2)

ขั้นดีเด่น

(3)

               ขั้นดีเด่น (3)

 • ปฏิบัติตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จขั้นดีได้
 • ธำรงความถูกต้อง

–    ธำรงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยแม้ในสถานการณ์ที่อาจสร้างความลำบากใจให้

–    ตัดสินใจในหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม แม้ผลปฏิบัติอาจสร้างศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องหรือเสียผลประโยชน์

 

 

 

       

รวม

 

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *