แนวโน้มธุรกิจสปาในเยอรมนี

แนวโน้มธุรกิจสปาในเยอรมนี
กรมส่งเสริมการส่งออก — จันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2008 13:51:55 น.
สรุปการสัมมนาในหัวข้อ “แนวโน้มธุรกิจสปาในเยอรมนี”
ในงาน Thailand Health & Beauty Show 2008 โดย Institute for Leisure Economics, Germany

1. แนวโน้มด้านการดูแลสุขภาพ
– ประชาชนในปัจจุบันมีอายุขัยนานขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากคนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยมักจะเริ่มต้นตั้งแต่วัยหนุ่มสาวที่หันมาเอาใจใส่ดูแลตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพและความสวยงาม ทั้งนี้การใช้ชีวิตคู่ในปัจจุบันจะเป็นครอบครัวขนาดเล็ก ทำให้มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น
– เมื่อเทียบกับตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2550 คนจะใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 57,800 ล้านยูโร แต่คาดการณ์ในปี 2563 คนจะใช้จ่ายเงินในเรื่องดังกล่าว 83,800 ล้านยูโร โดยจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตรา 45 % ในขณะที่การจับจ่ายใช้สอยของใช้ในครัวเรือนปี 2550 คิดเป็นจำนวน 1,543,000 ล้านยูโร แต่คาดการณ์ปี 2563 คิดเป็นจำนวน 1,810,000 ล้านบาท เป็นอัตราเพิ่มขึ้นเพียง 17.3 %
– นอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างรายได้ของประชากรที่มีรายได้สูงและประชากรที่มีรายได้ต่ำ จะค่อนข้างสูง โดยคาดการณ์ในปี 2563 คนที่มีรายได้สูงกว่า 5000 ยูโร จะเพิ่มขึ้น 37 % ในขณะนี้คนที่มีรายได้ติดลบ (มีหนี้สิน 900 ยูโร)ต่อเดือน มีอัตราเพิ่ม 10 %

2. ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อใช้บริการด้านสปาและสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น
– พัฒนาการของประชากร การเพิ่มขึ้นอายุขัย จำนวนคนสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น
– อัตราการเกิดลดน้อยลง คนแต่งงานช้าขึ้น อัตราการมีบุตรลดน้อยลง
– ระดับการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้น คนหนุ่มสาววัยทำงานมีรายได้ของตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาคู่ครอง มีความสุขในการใช้ชีวิตโสด
– ปัจจัยด้านอาชีพ คนต้องการประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานเพิ่มขึ้น ให้ความมุ่งมั่นกับหน้าที่การงานมากกว่าการมีครอบครัว
– บริษัทประกันสุขภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้อยลง คนต้องจ่ายเงินในการรักษาพยาบาลเองเพิ่มมากขึ้น
– การได้รับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้คนตื่นตัวในการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตนเอง
– แนวโน้มการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตให้เข้ากับยุคสังคมในปัจจุบัน

3. ปัญหาด้านสุขภาพที่พบมากในปัจจุบัน
วิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของคนที่เต็มไปด้วยความรีบเร่ง ปัจจัยด้านการรับประทานอาหาร ความเคร่งเครียดจากการทำงาน ขาดการออกกำลังกายและการพักผ่อนที่เพียงพอ มีผลทำให้ชาวเยอรมันมีปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ดังนี้
– โรคภูมิแพ้ 17 %
– โรคสมาธิสั้น 19 %
– โรคกระเพาะ/ระบบทางเดินอาหาร 21 %
– โรคนอนไม่หลับ 22 %
– โรคหัวใจ 23 %
– โรคไมเกรน 25 %
– โรคไขข้ออักเสบ 33 %
– โรคอ้วน 35 %
– โรคแทรกซ้อนต่างๆ 35 %
– โรคเครียด 36 %
– โรคเหน็บชา 42 %
– โรคปวดหลัง 55 %
– โรคเกี่ยวกับสมรรถภาพทางร่างกาย (Insufficient Fitness) 58 %

4. ธุรกิจสปาและสุขภาพในเยอรมัน
กลุ่มผู้ที่เข้ารับใช้บริการด้านสปาส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มอายุ 40-69 ปี โดยเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเยอรมันตะวันตกมากกว่าเยอรมันตะวันออก ซึ่งจะเป็นเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางด้านการศึกษาสูง และส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ประกอบอาชีพมีกิจการของตนเอง และเป็นครอบครัวยุคใหม่ที่มีบุตรน้อย/ไม่มีบุตรและมีรายได้สูง
4.1 ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมในเยอรมัน ได้แก่
– รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ 300 แห่ง
– สวนน้ำ/บ่อน้ำร้อน 400 แห่ง
– คลินิก 2100 แห่ง
– โรงแรมด้านสปา 1300 แห่ง
– สถานให้บริการซาวน่า 2000 แห่ง
– ฟิตเนสสตูดิโอ 3800 แห่ง
– สถานเสริมความงาม 1800 แห่ง
– ร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพ (BIO) 3900 แห่ง
– ร้านขายยา 18000 แห่ง
– ร้านตัดผม 28000 แห่ง
4.2 การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของชาวเยอรมันแบ่งเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้
4.2.1 Health Care Vacation: การเข้ารับคำแนะนำ/ข้อเสนอแนะในการรักษาสุขภาพ แนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีสุขภาพแข็งแรง
4.2.2 Anti-Aging Vacation: การเข้ารับการรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อชลอความแก่ก่อนวัยอันควร ส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางกายภาพเกี่ยวกับความสวยงาม
4.2.3 Medical Spa Vacation: ข้อแนะนำวิธีการป้องกันการเจ็บป่วย โดยแนวโน้มในอนาคตการใช้ บริการแบบนี้จะได้รับความนิยมสูงสุด
4.2.4 Passive Spa Vacation: การเข้าฟื้นฟูสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้เป็นปกติ
4.2.5 Beauty Vacation: การเข้ารับบริการรักษาด้านความสวยงาม

– ประเทศที่นักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพชาวเยอรมันเดินทางไปท่องเที่ยวสูงสุด ได้แก่ เยอรมัน 89%,ออสเตรีย 28%, สวิสเซอร์แลนด์ 23%, อิตาลี 15%, ไทย 12% (แนวโน้มเดินทางมาไทยจากปี 2550 ถึงปี 2563 เพิ่มขึ้น 8%) , สเปน 12% และศรีลังการ 10% ตามลำดับ

5. ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจ
– สำหรับนักธุรกิจไทยที่สนใจส่งสินค้าเกี่ยวกับสปามายังเยอรมัน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำว่าสินค้าที่เหมาะสม ได้แก่ อาหารแนวสุขภาพ เครื่องสำอาง แต่สินค้ายาและเวชภัณฑ์จะไม่แนะนำเพราะจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน
– ในการจัดตั้งสถานประกอบการ Spa และ Wellness โดยคนไทยในปัจจุบันยังคงมีปัญหาและข้อจำกัดจะทำได้เมื่อผู้นั้นมีวีซ่าและใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพเฉพาะธุรกิจบริการประเภทนี้ นอกจากนี้ใน บางท้องที่ยังจะต้องเจรจาทำความตกลงกับสมาคมอาชีพของเยอรมนีให้ยอมรับว่า การนวดของไทยมิใช่การรักษาโรคโดยตรงด้วย
– ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจสปาในเยอรมันหรือลู่ทางในการส่งออกสินค้าสปามาเยอรมัน สามารถติดต่อไปยังหน่วยงาน ดังนี้
Institute for Leisure Economics GmbH
Englschalkinger Str. 94
81927 Muenchen
Fon.: +49 89 93 30 71
Fax: +49 89 930 28 01
EMail: info@ff-freizeitwirtschaft.de
Web: www.ff-freizeitwirtschaft.de
Contact: Mr. Makan Middeke

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน
Upload Date : พฤศจิกายน 2551

ที่มา: http://www.depthai.go.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *