แนวคิดที่ 3 พหุปัญญา (Multiple Intelligences: MI)

แนวคิดที่ 3 พหุปัญญา (Multiple Intelligences: MI)

ดร. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ริเริ่มทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences: MI) โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีจุดเด่น จุดด้อยที่แตกต่างกัน ดังนั้นครู พ่อแม่และผู้ปกครอง จะต้องเข้าใจในความแตกต่างของเด็กแต่ละคน และพยายามค้นหาว่าความรู้ หรือทักษะด้านไหนที่เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้สูง จะได้จัดแนวทางการเรียนรู้ และสนับสนุนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
ความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ตามทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) นั้นสามารถ แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่
1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
2. ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical – Mathematical Intelligence)
3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual – Spatial Intelligence)
4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence)
5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)
6. ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)
7. ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)
สิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ ครู ผู้ปกครอง ควรดำเนินการตามแนวความคิดของพหุปัญญา คือ การค้นหาศักยภาพ และจุดอ่อน ของเด็ก จากนั้นวางแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ใช้สติปัญญาด้านที่มีศักยภาพ ร่วมกับสติปัญญาด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาสติปัญญานั้นให้มีความโดดเด่น สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *