เอาท์ซอร์สโลจิสติกส์กลยุทธ์ธุรกิจสมัยใหม่

เอาท์ซอร์สโลจิสติกส์กลยุทธ์ธุรกิจสมัยใหม่
Source: มนัญญา อะทาโส .

คุมเกม-ทุ่มเวลาธุรกิจหลัก กูรูแนะเอาท์ซอร์สด้านโลจิสติกส์กลยุทธ์ธุรกิจยุคใหม่ จ้างคนอื่นทำในสิ่งที่ไม่ถนัด
แล้วทุ่มเวลาให้กับธุรกิจหลักเสริมจุดแข็ง ระบุเทรนด์โตต่อเนื่อง แต่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์คนไทยได้อานิสงค์น้อย เหตุศักยภาพยังไม่เทียบชั้นบริษัทต่างชาติ การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันนอกจากจะต้องแข่งขันกันในเรื่องคุณภาพของสินค้าแล้ว ผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริการและความรวดเร็วในการเข้าถึงลูกค้าด้วย กลยุทธ์ธุรกิจสมัยใหม่จึงหันมาใช้บริการด้านโลจิสติกส์จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือ Logistics Outsource มากขึ้น เพื่อเป็นการลดขั้นตอน ลดต้นทุน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีกว่าการดำเนินการเอง โดยที่ผู้ประกอบการสามารถทุ่มเทเวลาเพื่อพัฒนาธุรกิจหลัก (Core Business) ของตนเองได้อย่างเต็มที่
การเอาท์ซอร์สการจัดการระบบโลจิสติกส์เป็นที่นิยมในต่างประเทศมานานแล้ว โดยประเทศที่นิยมใช้การเอาท์ซอร์สการจัดการระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น เพราะถือว่าเป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่ง ขณะที่ในบ้านเราในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิต ผู้ส่งออกเริ่มให้ความสนใจการเอาท์ซอร์สการจัดการระบบโลจิสติกส์มากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่ตระหนักถึงต้นทุนโลจิสติกส์ที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการ SMEs ยังมีแนวคิดแบบเดิมคือต้องการดำเนินการเองและไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องโลจิสติกส์เท่าที่ควร อย่างไรก็ตามคาดว่าในอนาคตผู้ประกอบการไทยมีแนวโน้มที่จะหันมาใช้บริการเอาท์ซอร์สบริษัทภายนอกมากขึ้น
จากการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งได้ทำการสำรวจบริษัทผู้ผลิตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 95 บริษัท ผลการสำรวจพบว่า บริษัทผู้ผลิตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงร้อยละ 80 ใช้บริการเอาท์ซอร์สด้านโลจิสติกส์
ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่างได้ทำการประเมินตัวเลขมูลค่าธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยได้ประเมินว่า ธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 5.2 แสนล้านบาท และเป็นธุรกิจที่มีนักลงทุนจากต่างชาติให้ความสนใจเข้ามารับการสนับสนุนการลงทุนจากบีโอไอจำนวนมาก ซึ่งตัวเลขการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์สะท้อนถึงความต้องการใช้บริการเอาท์ซอร์สด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นด้วย
ข้อดีของการเอาท์ซอร์สคือผู้ผลิตสามารถรู้ต้นทุนที่ชัดเจนในงานแต่ละประเภทโดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนแฝงที่เกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทที่รับจัดการให้จะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด ทำให้ต้นทุนโดยรวมต่ำกว่ากรณีที่ดำเนินการเอง การเอาท์ซอร์สการจัดการระบบโลจิสติกส์จะช่วยในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทมีเวลาไปมุ่งเน้นกับสิ่งที่บริษัทถนัด และจำเป็นต้องเร่งรัดพัฒนามากกว่า รวมถึงเป็นการลดข้อจำกัดด้านภูมิประเทศ กฎหมาย การเมือง และสังคมอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้กลยุทธ์เอาท์ซอร์สจะมีข้อดีค่อนข้างมาก แต่การเลือกใช้หรือการตัดสินใจใช้ผู้ให้บริการภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ผู้ใช้บริการจะต้องพิจารณาประกอบ เช่น ความลับทางธุรกิจอาจรั่วไหลไปยังคู่แข่ง บริษัทขาดการเรียนรู้ทางธุรกิจ ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการมากเกินไป และเป็นการผูกติดความสำเร็จของบริษัทกับผู้รับจ้าง เป็นต้น

“ผู้ผลิต ผู้ส่งออกเริ่มให้ความสนใจกับการเอาท์ซอร์สด้านโลจิสติกส์มากขึ้น เทรนด์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติ แต่บริษัทขนาดเล็ก-ขนาดกลางยังใช้น้อยมาก”
ดร. พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“การพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟสิ่งสำคัญที่สุดในลำดับแรกคือทำอย่างไรให้สิ่งที่มีอยู่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องจัดหาหัวรถจักร และแคร่บรรทุกสินค้ามาให้เพียงพอ ส่วนจะขยายขนาดรางรถไฟหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณของภาครัฐ”
คุณโชคชัย คัมภิรานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นดีซี โลจิสติกส์ จำกัด

“ผู้ผลิตในประเทศไทยควรหันมาใช้บริการเอาท์ซอร์สด้านโลจิสติกส์เพราะเป็นการลดต้นทุนทางธุรกิจอีกวิธีหนึ่ง”
ผศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

“การเอาท์ซอร์สให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ต้องจัดระบบการเอาท์ซอร์สเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร พิจารณาว่ามีจุดแข็งตรงไหนแล้วมุ่งหน้าทางนั้น แล้วเติมเต็มส่วนที่ไม่ถนัดด้วยการเอาท์ซอร์ส”
คุณวิไล เกียรติศรีชาติ Managing Director บริษัท แพนเอเซีย (1981) จำกัด

“แนวคิดของการเอาท์ซอร์สเป็นเรื่องที่ดี แต่กลยุทธ์ที่สำคัญคือก่อนตัดสินใจเอาท์ซอร์สกิจกรรมใดผู้ใช้บริการควรเรียนรู้และเข้าใจในกิจกรรมนั้นก่อน”
คุณพจมาน ภาษวัธน์ ประธานคณะทำงาน โครงการโลจิสติกส์ คลินิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“เราเลือกเอาท์ซอร์สในกิจกรรมที่ไม่ใช่จุดแข็งของเรา ทำให้รู้ต้นทุนที่แน่นอน แต่บางกิจกรรมเราต้องทำ เองเพราะมีประสิทธิภาพกว่า”
คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

จุดเด่น-จุดด้อยของการเอาท์ซอร์ส
จุดเด่น
รู้ต้นทุนต่อหน่วยชัดเจน และช่วยลดต้นทุนโดยรวม
แบ่งงานให้ผู้ที่มีความถนัดกว่าไปทำ เพื่อนำทรัพยากร บริการโลจิสติกส์ที่ไม่มีความซื่อสัตย์
ที่มีไปใช้ในงานที่มีความสำคัญกว่า
การลดข้อจำกัดด้านภูมิประเทศ กฎหมาย สังคม บริการโลจิสติกส์มากเกินไป
เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

จุดด้อย
ข้อมูลความลับธุรกิจอาจรั่วไหลถ้าเลือกผู้ให้
ผู้ใช้บริการขาดการเรียนรู้ และต้องพึ่งพาผู้ให้
ต้องพิจารณาว่าผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สมีความมั่นคงเพียงพอหรือไม่ ระบบการทำงานเหมาะสมกับธุรกิจของผู้ใช้บริการมากน้อยเพียงใด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *