เอาชนะยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมที่ยั่งยืน

เอาชนะยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมที่ยั่งยืน

โครงการเอาชนะยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมที่ยั่งยืน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
(โครงการ เอาชนะยาเสพติดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง)
๑. หลักการและเหตุผล
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากความคิดที่เบี่ยงเบนของคนอันมีมูลเหตุจากความโลภความไม่รู้จักพอความไม่คำนึงถึงศีลธรรมอันดีฯลฯทำให้คนส่วนหนึ่งตกเป็นเหยื่อของคนอีกส่วนหนึ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแสงสว่างที่ชี้นำหนทางให้ผู้คนในสังคมได้รู้จักคิดรู้จักความพอดีพอควรมีเหตุผลไม่เอารัดเอาเปรียบกันดำรงชีวิตด้วยความเกื้อกูลซึ่งกันและกันสังคมเช่นนี้จึงเป็นสังคมที่ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขและไม่เพียงแต่จะสามารถเอาชนะยาเสพติดได้เท่านั้นหากยังสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเหตุแห่งความโลภความไม่รู้จักพอของคน
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑เพื่อนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักชัยในการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วม
๒.๒เพื่อเป็นพลังหนึ่งที่จะขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในสังคมอย่างกว้างขวางเป็นทิศทางหลักของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
๓.เป้าหมาย
กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนจังหวัดละ๘๐หมู่บ้าน/ชุมชนและกทม.๘๐ชุมชนรวมประมาณ๖,๐๘๐หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ
๔.แนวทางการดำเนินงาน
๔.๑การคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมโครงการใช้หลักการสมัครใจเป็นหลักโดยใช้กลไกในพื้นที่ได้แก่หน่วยงานและภาคีในจังหวัดเช่นศตส.จ./สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค/กอ.รมน./องค์กรประชาชนต้านยาเสพติด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯเป็นกลไกในการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมโดยยึดถือหมู่บ้าน/ชุมชนที่ค่อนข้างมีความพร้อมและมีความเข้มแข็งจากกระบวนการทำงานในช่วงที่ผ่านมา เป็นหมู่บ้านในลำดับแรกที่จะคัดเลือกทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนควรใช้การหารือร่วมกันใช้ความเห็นพ้องกันของหน่วยที่เข้าร่วมในการพิจารณาคัดเลือกโดยให้ฝ่ายอำนวยการ ศตส.จ.เป็นผู้ประสานงานเมื่อสามารถคัดเลือกได้แล้วให้มีกระบวนการสร้างการยอมรับจากหมู่บ้าน/ ชุมชนดังกล่าวที่จะเข้าร่วมโครงการนี้

๔.๒การสร้างความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนโครงการ
โดยมีดังนี้
๔.๒.๑คัดเลือกวิทยากรกระบวนการเสริมสร้างความคิด เศรษฐกิจพอเพียงเอาชนะยาเสพติดในระดับจังหวัดโดยให้จังหวัดและหน่วยงานในข้อ๔.๑ร่วมกัน คัดเลือกวิทยากรกระบวนการประมาณ๓-๕คน/จังหวัดหรือตามที่เห็นเหมาะสมโดยยึดความสมัครใจเป็นหลักวิทยากรฯมีหน้าที่สร้างความคิดกระตุ้นจิตสำนึกและให้ความรู้ความเข้าใจในการเอาชนะยาเสพติดด้วยเศรษฐกิจพอเพียงศตส.จ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมความพร้อมจัดระบบงานจัดทำคำสั่งรองรับฯลฯการปฏิบัติงานของวิทยากรฯตาม
๔.๒.๒อบรมวิทยากรกระบวนการที่ได้รับการคัดเลือกตาม๔.๒.๑ ๔.๓การพัฒนาผู้นำชุมชนให้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานในระดับหมู่บ้าน /ชุมชน
โดย๔.๓.๑ให้วิทยากรกระบวนการตามข้อ๔.๒จัดอบรมสัมมนาในหลักสูตรผู้นำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเอาชนะยาเสพติดอย่ายั่งยืนให้กับแกนนำหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านละ๕-๘คนตามความเหมาะสมโดยแกนนำชุมชนดังกล่าวประกอบด้วยผู้นำส่วนท้องถิ่นผู้นำธรรมชาติฯลฯ
๔.๓.๒แกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับวิทยากรกระบวนการฯลฯ
เป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนงานในหมู่บ้าน/ชุมชน
๔.๔การขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่แท้จริงของโครงการในการปรับฐานความคิดของชุมชนโดยมีกิจกรรมที่สำคัญ๖กิจกรรมที่ต้องดำเนินการดังนี้
๔.๔.๑กิจกรรมสร้างความเห็นพ้องต้องกันเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่จะดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียงเอาชนะยาเสพติดโดยการจัดประชุมประชาคมสร้างความเห็นพ้องสร้างความตระหนักในเศรษฐกิจพอเพียงปลุกความคิดความอยู่รอดของสังคมและประเทศชาติฯลฯจนประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชนเห็นพ้องร่วมกันประกาศเป็นเจตนารมณ์ ของหมู่บ้านซึ่งถือเป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะดำเนินต่อไป
๔.๔.๒กิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมด้านยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนภายใต้แนวความคิดสันติ ให้อภัยทางสังคมกับผู้มีหรือเคยมีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดด้วยความหลงผิดเพื่อให้เลิกพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้บรรยากาศการให้กำลังใจของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนรวมทั้งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูบุคคลดังกล่าวให้สามารถคืนสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติและจัดระบบเฝ้าระวังในหมู่บ้าน/ชุมชน
๔.๔.๓กิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยเสริมสร้างแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนในหมู่บ้าน/ชุมชนการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มการผลิตกลุ่มพึ่งตนเองในด้านต่างๆกลุ่มทางด้านวัฒนธรรมฯลฯให้มีลักษณะหลากหลายในหมู่บ้าน/ชุมชนและปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ๕กลุ่มกิจกรรม
๔.๔.๔กิจกรรมเสริมสร้างความดีและฟื้นฟูทุนทางสังคมแห่งการเอื้ออาทรและสมานฉันท์ในหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมที่คนในหมู่บ้าน/ชุมชนคิดค้นขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งสังคมอยู่เย็นเป็นสุขที่ประกอบด้วยความสมานฉันท์ความเอื้ออาทรการร่วมแรงร่วมใจ การยกย่องความดีฯลฯเช่นการช่วยเหลือผู้ยากไร้การเชิดชูผู้ทำความดีการให้กำลังใจต่อผู้หลงผิดต่างๆการฟื้นฟูกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนฯลฯ โดยให้มีกระบวนการดำเนินงานทุกเดือนให้เป็นกระแสของชุมชน
๔.๔.๕กิจกรรมการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีการร่วมแรงร่วมใจการพึ่งตนเองของชุมชนและเป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างแท้จริงโดยให้มีการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินกับทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมและยังไม่ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามกระบวนการที่กำหนดไว้เดิม
๔.๔.๖กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโดยให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติความรับรู้มากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปปรับใช้ในหมู่บ้าน/ชุมชนของตน
๔.๕กิจกรรมประชาสัมพันธ์วงกว้างสร้างกระแสทางสังคม เพื่อสนับสนุนกระแสเศรษฐกิจพอเพียงเอาชนะยาเสพติดในสังคมให้กว้างยิ่งขึ้นโดยจัดพื้นที่สื่อทั้งส่วนกลางและพื้นที่ในช่องทางต่างๆเช่นวิทยุ/วิทยุชุมชนโทรศัพท์หนังสือพิมพ์สื่อเผยแพร่ฯลฯ อย่างมีแผน
๔.๖ กิจกรรมการสร้างกระแสเชิงรุกทั่วประเทศ และการพัฒนางานคุณภาพ โดย
๔.๖.๑ การประกาศโครงการเอาชนะยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ควรจะเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกต่อกลุ่มประชาชนในระดับพื้นฐาน และเป็นการสนับสนุนการปรับฐานความคิดของคนในสังคมที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ นโยบายหลักของรัฐบาล จึงเห็นสมควรเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการเปิดโครงการ พร้อมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาล และมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ ประมาณปลายเดือน ก.พ. –ต้นเดือน มี.ค. นี้ (อาจเปิดให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโดยสมัครมาที่ ศตส.จ. แต่ละจังหวัดในขั้นต้นและดำเนินการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง)
๔.๖.๒ การพัฒนางานเชิงคุณภาพ เป็นพื้นฐานสำคัญในการขยายงานต่อไป จึงเห็นสมควรให้ทุกจังหวัด กำหนดเป้าหมายเพิ่มเติม ดังนี้
๔.๖.๒.๑ ทุกจังหวัดกำหนด ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน และกทม. กำหนด ๕ ชุมชน รวมเป็น ๘๐ หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ หมู่บ้านเอาชนะยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๖.๒.๒ทุกจังหวัดกำหนด๑อปท.และคัดเลือกเทศบาล๕แห่งเป็น๘๐แห่งภายใต้กิจกรรมอปท.ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันเป็นอปท.เน้นหนักที่ดำเนินการเบ็ดเสร็จ๕.ระยะเวลาดำเนินการ

๕.๑เริ่มต้นกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

๕.๒สิ้นสุดธันวาคม ๒๕๕๐
๖.งบประมาณดำเนินการประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมอย่างมีผลสำเร็จและอย่างยั่งยืน
๗.๒สามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้บริบทของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
๗.๓สามารถเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนบรรยากาศของประเทศให้เป็นไปตามกระแสและทิศทางการสร้างสมานฉันท์การฟื้นฟูคุณธรรมแนวทางสันติ
๘.การติดตามประเมินผล
๘.๑ให้สถาบันทางวิชาการประเมินผล๒ ระยะในช่วงของการดำเนินงาน
๘.๒ให้หมู่บ้าน/ชุมชนประเมินตนเองทุก๓เดือน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *