เอสจีเอส (ประเทศไทย) ชูมาตรฐานสากลด้านบริการจัดเก็บ กระจายสินค้า และขนส่ง

เอสจีเอส (ประเทศไทย) ชูมาตรฐานสากลด้านบริการจัดเก็บ กระจายสินค้า และขนส่ง
Source: กองบรรณาธิการ

เอสจีเอส (ประเทศไทย) นำเสนอ 2 มาตรฐานสากล British Retail Consortium Global Standard Storage and Distribution และ IFS LOGISTIC STANDARD ข้อกำหนดด้านคุณภาพบริการและความปลอดภัยสำหรับผู้ให้บริการจัดเก็บ กระจายสินค้า และขนส่ง
สมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักรจึงได้พัฒนามาตรฐานสากล BRC Global Standard Storage and Distribution และ IFS พัฒนามาตรฐาน IFS Logistic Standard ซึ่งมาตรฐานทั้งสองสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการให้บริการการจัดเก็บ กระจายสินค้า และขนส่งในทุกรูปแบบ ทั้งแบบที่ต้องรักษาอุณหภูมิ และแบบที่ดำเนินการในสภาวะการปกติ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
นับตั้งแต่การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บ กระจายสินค้า และขนส่งกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหาร ผู้บริหารขององค์กรที่ให้บริการดังกล่าวจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการ ซึ่งต้องมีทั้งความปลอดภัยและการให้บริการที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ โดยการจัดให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ดีในองค์กร ให้บริการ รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยแก่ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้บริการ

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการเหล่านี้สามารถให้บริการกับผู้ประกอบการลำดับต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน ผู้บริหารขององค์กรต้องพิจารณาภาพรวมของห่วงโซ่อุปทาน โดยสามารถพิจารณาตั้งแต่กิจกรรมการพยากรณ์การขาย จนถึงการบริการหลังการขาย ซึ่งรวมการพยากรณ์ปริมาณการขาย การวางแผน การจัดซื้อวัตถุดิบและหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิต การจัดเก็บสินค้าคงคลังและสินค้าคงคลังของสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต
โดยกิจกรรมเหล่านี้ได้ถูกคาดหวังจากผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำเนื่องจากถ้าเกิดปัญหาขึ้น ณ ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้า ซึ่งเป็นสาเหตุของการร้องเรียนของลูกค้า ลูกค้าขาดความเชื่อถือต่อองค์กร ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น สินค้าหมดอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีอายุจำกัด รวมทั้งมีโอกาสส่งผลกระทบต่อการไม่มีสินค้าวางจำหน่าย ทำให้สูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง

สมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร และ IFS ซึ่งเป็นสมาคมผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งของเยอรมันและฝรั่งเศส ได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงได้จัดทำมาตรฐานสากลที่กำหนดหลักปฏิบัติที่ดี ข้อกำหนดสำคัญและจำเป็นเพื่อให้ผู้ให้บริการทางด้านการจัดเก็บ กระจายสินค้า และขนส่งได้นำไปปฏิบัติเพื่อบริการมีคุณภาพ ปลอดภัยกับองค์กรต่างๆ

พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าสามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกฎหมายของกลุ่มอียูที่กำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ระบุให้ผู้ค้าปลีกและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมหรือจัดทำระบบที่มั่นใจว่ามีการปฏิบัติที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทาน

มาตรฐาน British Retail Consortium Global Standard Storage and Distribution
เนื้อหาของมาตรฐานนี้กำหนดประเภทขององค์กรที่สามารถประยุกต์ใช้ โดยแบ่งออกเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการจัดเก็บ ด้านการกระจายสินค้า และรับจ้างกระจายสินค้า โดยมีข้อกำหนดที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติสำหรับกิจกรรมการจัดเก็บ การกระจายสินค้า และการขายส่งผู้รับจ้างให้บริการทางด้าน
– ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
– บรรจุภัณฑ์
– สินค้าอุปโภคบริโภค
มาตรฐานได้กำหนดหมวดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ
– การจัดเก็บ
– การกระจายสินค้า
– การค้าส่ง
– การรับจ้างบริการ (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้วเท่านั้น)
มาตรฐาน IFS Logistic Standard

กำหนดเนื้อหาข้อกำหนดที่ผู้ประกอบการต้องนำไปสู่การปฏิบัติครอบคลุม 7 กลุ่มคือ
– ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
– ผู้บริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
– การบริหารจัดการทรัพยากร
– การดำเนินการบริการ
– การวัด การวิเคราะห์และ การปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการกระจายสินค้า
– การสัมผัสเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
– การขนส่ง

องค์กรที่ต้องการหรือได้รับการร้องขอให้ปฏิบัติดำเนินการจัดการระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลทั้งสองมาตรฐานนี้ ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดและดำเนินการประยุกต์ใช้กับระบบบริหารจัดการคุณภาพขององค์กร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยสามารถติดต่อหน่วยรับรองที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การรับรองระบบที่ได้จัดทำขึ้นได้

ข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย จำกัด เลขที่ 100 ถ.นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 66 (0) 2 678 1813 โทรสาร 66 (0) 2 678 0620 http://www.sgs.com/ e-mail: teeranat.limpichotikul@sgs.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *