เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชุด

เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชุด

ในการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และระเบียบอาคารชุด พ.ศ. 2523 ผู้ขอจะต้องนำหลักฐานต่าง ๆ มายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. โฉนดที่ดิน
2. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุด และสิ่งปลูกสร้าง มาตราส่วน 1:500 หรือ 1:1000
3. แผนผังแสดงรายละเอียดของอาคารชุดแต่ละชั้น โดยระบุความกว้าง ความยาว ความสูง และเนื้อที่ และ/หรือแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
4. แผนผังแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนบุคคล และ/หรือแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
5. แผนผังแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลาง และ/หรือแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
6. รายการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนบุคคล
7. รายการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลาง
8. หมายเลขประจำห้องชุดแต่ละห้องชุด
9. บัญชีแสดงอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง หรือราคาขายแต่ละห้อง (อ.ช.5)
10. ใบอนุญาตให้ก่อสร้าง (อ.1) หรือใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)
11. ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) ในกรณีที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ
12. หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ หรือตามกฎหมายว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร ในกรณีที่อาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตั้งอยู่ภายในเขตดังกล่าว
13. หลักฐานความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการของเอกชน ซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีจำนวนห้องพักอาศัยตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ที่อยู่ในเขตท้องที่ ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งใช้วิธีแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุม อาคาร โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือกรณีโครงการที่อยู่นอกเขตท้องที่ซึ่งมีพระราชกฤษฎีการให้ใช้กฎหมายว่า ด้วยการควบคุม อาคาร ให้เสนอรายงาน ฯ ในขั้นขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดตามประกาศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)
14. หลักฐานบุคคลที่ยื่นคำขอ
14.1 บุคคลธรรมดา ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หากเป็นกรณีมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นกระทำแทนให้แสดง ใบมอบอำนาจ รวมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของผู้รับมอบด้วย
14.2 นิติบุคคล
– หนังสือรับรองการจดทะเบียนของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
– หนังสือบริคณห์สนธิ
– บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยแสดงสัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคนที่นายทะเบียนพาณิชย์รับรองแล้วในปัจจุบัน
– รายงานการประชุมกรรมการบริษัท
– ใบทะเบียนการค้า
– การจดทะเบียนการค้ากับสรรพากร
– บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัท
15. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุด

(1) ค่าคำขอ 2.00 บาท

(2) ค่าจดทะเบียนอาคารชุด ฉบับละ 500.00 บาท

(3) ค่าปิดประกาศ ได้แก่ ผู้ปิดประกาศ รายละ 10.00 บาท

(4) ค่าพยาน ได้แก่ พยาน คนละ 2.00 บาท

ที่มา : กรมที่ดิน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *