เลือกชม…สมวัย

เลือกชม…สมวัย
• คุณภาพชีวิต
สิ่งที่คุณควรรู้…ก่อนให้ลูกดูทีวี

ปัจจุบัน โทรทัศน์ ถือเป็นสื่อที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบตัวละครในโทรทัศน์ ดังที่ได้เห็นจากข่าว เด็กผูกคอตายเลียนแบบละคร สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เพราะคิดว่าดูดี เป็นต้น ร้อนถึงกระทรวงวัฒนธรรมต้องออกมาเคลื่อนไหวเพื่อจัดเรตรายการ ให้เหมาะสมต่อผู้ชมในแต่ละวัย

โดยรายการโทรทัศน์มีเนื้อหา 3 ประเด็น ต่อไปนี้

1.พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แลพฤติกรรมที่มีความรุนแรง เช่น
*การแสดงที่สะเทือนใจ สะเทือนขวัญ ทำให้เด็กหวาดกลัว

*การใช้ความรุนแรงต่อตัวเอง ผู้อื่น สิ่งมีชีวิต สัตว์ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้อาวุธทำร้ายกัน
*การกระทำผิดกฎหมาย การใช้สารเสพติด ของมึนเมา และการค้าประเวณี

*ชักจูงไปยังสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก เช่น ผับ บาร์ ฯลฯ

*การดูหมิ่นเหยียดหยามเกี่ยวกับชาติพันธุ์ เพศ ภาษา สถานะ ชนชั้น หรือการแสดงออกที่เกิดทัศนคติทางลบกับผู้อื่น

*การใช้ไสยศาสตร์ เวทย์มนต์ เรื่องเหนือธรรมชาติ

2.การแสดงออกเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม เช่น

*การแต่งกายไม่มิดชิด ยั่วยุทางเพศ ไม่เหมาะกับกาลเทศะ และประเพณี

*การแสดงออกทางเพศที่ก่อให้เกิดความรู้สึก กิริยา ท่าทาง ความหมาย ที่ไม่เหมาะสม

3.การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม เช่น

*มีการใช้ภาษาไม่เหมาะสม ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ

*ภาษาที่สุภาพ ก้าวร้าว ดูหมิ่น ลดทอนศักดิ์ศรีของผู้ฟัง

ป รายการสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) เป็นรายการที่เหมาะสำหรับเด็กวัย 3-5 ปี โดยเนื้อหาหลักของรายการ มุ่งเน้นความสนใจ และความรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยนี้ ไม่มีภาพ เสียง และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ภาษา พฤติกรรม และความรุนแรง

เนื้อหาที่เหมาะสมกับวัย 3-5 ปี

*เป็นรายการที่ส่งเสริมการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความคิด จินตนาการ

*รายการส่งเสริมการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการสร้างพื้นฐานความรู้ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

*ภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารตามวัย

*การปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรม ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาด้านจิตใจ

*การเรียนรู้ทักษะชีวิต เรียนรู้สภาพแวดล้อมรอบตัว และรู้จักอารมณ์ควบคุมการแสดงออก

*ส่งเสริมการเรียนรู้ และเข้าใจความแตกต่างของสรรพสิ่งในสังคม

*ส่งเสริมให้เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ และการปฏิบัติต่อกันของคนในครอบครัว

ด รายการสำหรับเด็ก (6-12 ปี) เป็นรายการที่เหมาะสำหรับเด็กวัย 6-12 ปี มีเนื้อหามุ่งเน้นความสนใจและความรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการหรือความบันเทิงของเด็กในช่วงวัยนี้ โดยอาจมีภาพ เสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในเรื่องพฤติกรรมและความรุนแรงได้เพียงเล็กน้อย แต่ไม่มีภาพ เสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ในเรื่องเพศและภาษา

เนื้อหาที่เหมาะสมกับวัย 6-12 ปี

*รายการความรู้กับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เชื่อมโยงต่อความรู้ในสาขาต่าง ๆ

*รายการที่ส่งเสริมความคิดเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล เชื่อมโยงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

*รายการที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น พัฒนาลักษณะนิสัย ค่านิยมที่เหมาะสม

*ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมในวัยเรียน

*ส่งเสริมให้เรียนรู้และเข้าใจในสภาพความเปลี่ยนแปลงของคนในครอบครัว

*ส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกับความแตกต่าง และความหลากหลายในสังคมได้

ท รายการ ทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย โดยเนื้อหาหลักของรายการอาจไม่ได้มีจุดประสงค์ เพื่อเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ

เนื้อหาที่เหมาะสมของรายการทั่วไป

*ส่งเสริมความคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบวก พัฒนาจิตใจและควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์

*การสร้างความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

*การสร้างความรู้และความตระหนักเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

*ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางสังคม

*รายการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง เช่น การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา

*การรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนและบุคคลอื่น ๆในสังคม และสร้างให้เกิดความรักครอบครัว และชุมชน

น13 รายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่อายุ 13 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี อาจมีภาพ เสียง ภาษาได้เพียงเล็กน้อย มีพฤติกรรมและความรุนแรงได้บ้างหรือเป็นไปตามบริบทของเรื่อง

เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 13 ปี

*การสร้างระบบการคิด ให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์

*ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

*รายการที่ให้การเรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามต่อตัวเองและคนรอบข้าง

*ส่งเสริมให้รู้จักสภาพสังคม ทักษะการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ทำให้รู้จักสภาพความแตกต่างในสังคม การอยู่ร่วมกัน การเรียนรู้ระวังภัย

*การรู้จักบุคคลต่างๆ สิทธิหน้าที่ของตนและบุคคลอื่นๆในสังคม รวมไปถึงการอยู่รวมกันในครอบครัวบนพื้นฐานของความรักและเข้าใจ

น18 รายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปและผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี มีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ภาษา พฤติกรรมแล้ความรุนแรงได้บ้าง โดยพิจารณาจากเจตนาของการนำเสนอหรือเป็นไปตามบริบทของเรื่อง

เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับวัย 18 ปี ขึ้นไป

*ส่งเสริมการสร้างระบบคิดอย่างเชื่อมโยงในเชิงบูรณาการ

*การสร้างความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้

*เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของสังคม ทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง

*ส่งเสริมให้รู้จักสภาพสังคมและทักษะในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาแสดงให้เห็นถึงผลดี ผลเสียและไม่ชี้นำ

*รู้จักสภาพความแตกต่างในสังคม มิติต่างๆ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

*การรู้จักบุคล สิทธิหน้าที่ ของตนและบุคคลอื่นความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในฐานะผลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

ฉ. รายการเฉพาะไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ ฉ เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่ ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน มีทั้งเนื้อหา เสียง เพศ ภาษา พฤติกรรมและความรุนแรง ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *