เลี้ยงปลากะพง

เลี้ยงปลากะพง
เงินลงทุน
ครั้งแรกประมาณ 117,500 บาท/กระชัง/รุ่น (2ปี)
รายได้
ประมาณ 130,000-160,000 บาท/กระชัง/รุ่น
วัสดุ/อุปกรณ์
กระชัง ลูกพันธุ์ปลา อาหารปลา
แหล่งจำหน่ายพันธุ์ปลา
ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาทั่วไป ร้านจำหน่ายพันธุ์ปลาใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล (กรมประมง)
วิธีดำเนินการ
ใช้เนื้ออวนขนาด 3-6 เซนติเมตร (ขึ้นอยู่กับขนาดของปลา) มาเย็บเป็นกระชัง กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ลึก 2 เมตร นำก้อนหินใส่ลงไปในก้นกระชัง เพื่อให้ก้นกระชังยืดออก แล้วหย่อนลงไปในน้ำ โดยเอาเชือกร้อยมุมกระชัง 4 มุม และร้อยตรงกึ่งกลางของด้านยาวทั้ง 2 ด้าน เพื่อนำไปผูกยึดติดกับเสาไม้ที่ปักลงในน้ำ 6 เสา ดังรูป
จากนั้นนำลูกพันธุ์ปลากระพงขาว ขนาด 5-6 นิ้ว ปล่อยลงในกระชัง 500-600 ตัว/กระชัง
การให้อาหาร
ซื้อปลาเป็ดหรือปลาเนื้อมาให้เป็นอาหารทุกเช้าหรือทุกเย็น เพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารเองถูกต้องใน 2 เดือนแรกให้อาหารทุกวันๆ ละครั้งๆ ละ 3 กิโลกรัม เดือนต่อๆ มาให้วันเว้นวัน โดยเดือนที่ 3 ให้เพิ่มเป็น 5 กิโลกรัม/ครั้ง ตั้งแต่เดือนที่ 4 ให้เพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 5 กิโลกรัม/ครั้ง จนครบ 1 ปี อาหารปลาจะเป็น 50 กิโลกรัม/ครั้ง/กระชัง
เมื่อปลามีอายุได้ 1 ปี น้ำหนักปลาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่จะกินอาหารเท่าเดิมคือประมาณ 50 กิโลกรัม/ครั้ง เมื่อเลี้ยงครบ 2 ปี หรือ 20 เดือนขึ้นไปก็จำหน่ายได้
หากปลากะพงขาวที่นำมาเลี้ยงมีขนาด 3-4 นิ้ว ในช่วง 2 เดือนแรกต้องให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น โดยใช้ปลาเป็ด 3 กิโลกรัมมาบด แล้วผสมกับหัวอาหารกุ้ง 1/2 กิโลกรัมคลุกเคล้ากับน้ำให้เหนียว นำมาหว่านในกระชัง จากนั้นตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นต้นไป จึงให้อาหารเช่นเดียวกับปลาขนาด 5-6 นิ้ว
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
ตลาดสด หรือขายส่งพ่อค้าขายปลา ร้านอาหาร
สถานที่ให้คำปรึกษา
1. กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมงโทร. (02) 579-4496, 561-4759
2. สำนักงานประมงจังหวัดและอำเภอ
ข้อแนะนำ
1. ไม่ควรซื้อลูกพันธุ์ปลาตัวเล็กเกินไปมาเลี้ยง เพราะต้องใช้เวลาเลี้ยงนานไม่คุ้มค่าอาหาร
2. ควรระวังเรื่องน้ำเสียเจือปน เพราะจะทำให้ปลาตายมาก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *