เรื่องโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว (Tourism logistics)

เรื่องโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว (Tourism logistics)

แนวคิดเรื่องโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว (Tourism logistics) คล้ายคลึงกับเรื่องการขนส่งสำหรับการท่องเที่ยว (Tourism and Transport) แต่ครอบคลุมกว้างกว่า โดยโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวครอบคลุมสามเรื่องใหญ่คือ การขนส่งนักท่องเที่ยวและวัตถุสิ่งของ (Physical flow) การให้และรับข้อมูลข่าวสาร (Information flow) และการรับจ่ายเงิน (Financial flow) ในขณะที่เรื่องการขนส่งสำหรับการท่องเที่ยวจะครอบคลุมเฉพาะเรื่องการขนส่งนักท่องเที่ยวและวัตถุสิ่งของเท่านั้น

ในประเทศไทยผู้ที่ริเริ่มนำแนวคิดโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวมาใช้ในการวิจัยคือ ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์   ขาวสอาด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน สุริยะ โดยมีผลงานวิจัยที่สำคัญสองเรื่อง เรื่องแรกคือ มิ่งสรรพ์ และคณะ (2551) เรื่องที่สองคือ คมสัน ศิริพร และกันต์สินี (2551) โดยมีผู้ต่อยอดโดยการเพิ่มมิติทางเศรษฐศาสตร์เข้าไปคืออาจารย์ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ซึ่งอาจารย์ทั้งสามท่านร่วมงานด้วยกันที่สถาบันวิจัยสังคม และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2552

เว็ปไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะแนะนำแนวคิดเรื่องโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว ให้ความรู้เรื่องการวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์  เกร็ดการทำวิจัย  แบบจำลองเศรษฐมิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย   ตัวอย่างการทำวิจัยทางด้านโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว  รวมทั้งอภิปรายผลกระทบของสถานการณ์สำคัญด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยว  นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวเพื่อลดภาวะโลกร้อน และแนะนำการใช้ภาษาเพื่อเอาตัวรอดในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก   ภาพประกอบเกือบทั้งหมดถ่ายภาพโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน สุริยะ      ระหว่างที่ปฎิบัติราชการวิจัยอยู่ที่ต่างประเทศ  

การวิจัยทางด้านโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวเป็นการวิจัยที่อาศัยความรู้หลายสาขาประกอบกัน (Interdisciplinary) ซึ่งงานวิจัยร่วมกันหลายสาขานี้ช่วยตอบคำถามที่วิชาการเพียงสาขาเดียวไม่สามารถให้คำตอบได้  และช่วยขยายขอบเขตของความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ่นในพื้นที่เดิมที่เคยเป็นช่องว่างทางวิชาการแต่ไม่เคยเป็นช่องว่างของปัญหา  เว็ปไซต์นี้จึงได้ขยายกรอบออกไปเพื่อรองรับการวิจัยแบบ Interdisciplinary ในเรื่องที่ใกล้ตัวก่อน คือ การท่องเที่ยวกับการลดความยากจน  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวด้วยการผสานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการวิจัยตลาด   นอกจากนั้นยังแนะนำการฝึกฝนตนเองให้ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำวิจัย
komsan@tourismlogistics.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *