เรียนรู้แนวคิดจากสุดยอด 6 ผู้นำของไทย

เรียนรู้แนวคิดจากสุดยอด 6 ผู้นำของไทย
Post Today – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association – TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “Thailand Corporate Excellence Awards” ขึ้นเมื่อวันที่ 15 ส.ค. เป็นปีที่ 6 เพื่อมอบรางวัลให้องค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่างๆ …
ในปีนี้ถือเป็นเกียรติสูงยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล 9 ประเภท ได้แก่ ความเป็นเลิศโดยรวมขององค์กร ให้กับ ปูนซิเมนต์ไทย ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย และ ปตท. การให้ความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรบุคคล ให้กับ ปูนซิเมนต์ไทย การให้ความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับ ปูนซิเมนต์ไทย

ส่วน ความเป็นเลิศด้านการตลาด ให้กับ โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น การให้ความสำคัญต่อคุณภาพสินค้าและ/หรือคุณภาพของการบริการ ให้กับ ปูนซิเมนต์ไทย การให้ความสำคัญต่อสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม ให้กับ ปูนซิเมนต์ไทย การให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงาน ให้กับ ปตท. ความมีวิสัยทัศน์ของผู้นำ ให้กับ ปตท.

องค์กรดีเด่นที่ได้รับรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรแนวหน้าของไทยที่มีรายได้สูงสุด 1,000 บริษัทแรก ดำเนินการโดย บริษัท มาร์เก็ตไว้ส์ ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำของไทย โดยได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีนี้มีผู้บริหารระดับสูงร่วมการสำรวจจำนวน 501 ท่าน

เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 6 ปี ในปีนี้จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาภูมิปัญญาของสุดยอดผู้นำ 6 ท่าน โดย 2 ท่านแรก คือ คุณอานันท์ ปันยารชุน ตำนานผู้นำของไทยในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างมาก และคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะเป็นผู้จุดประกายการจัดงานนี้เมื่อ 6 ปีก่อน

นอกจากนี้ ยังมีผู้นำของสี่องค์กรชั้นนำซึ่งได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards หลายสาขาใน 5 ปีที่ผ่านมา แต่ละท่านจะเล่าให้เราฟังถึงความเป็นเลิศขององค์กรธุรกิจ

คุณบัณฑูร ล่ำซำ จากธนาคารกสิกรไทย ให้แง่คิดว่ายุทธศาสตร์ที่ดีเริ่มจากความคิดที่ชัดเจน นำไปสู่การสื่อสารที่ชัดเจน และนวัตกรรมจะเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในอนาคต

คุณกานต์ ตระกูลฮุน จากปูนซิเมนต์ไทย จะมาเผยให้เราทราบว่าเบื้องหลังความสำเร็จมาจากคน ทั้งทำไมเขาจึงเน้นนวัตกรรมและเห็นว่านวัตกรรมเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ

คุณประมนต์ สุธีวงศ์ จากโตโยต้า จะเล่าให้ฟังว่าการให้ความสำคัญกับคนและทีมเวิร์กของโตโยต้ามีที่มาอย่างไร อย่างที่มีคำพูดว่า “ที่นี่เราไม่ได้แค่สร้างรถ เราสร้างคน (We do not just build cars, we build people.)”

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ จาก ปตท. เผยการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และจัดการองค์ความรู้ ตลอดจนการประสานพลังเครือข่ายบริษัทในเครือ และความสำคัญของคนเป็นเบื้องหลังความสำเร็จที่นี่

บทเรียนที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้นำ 6 ท่าน โดยผม เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย และคุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหารสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ถูกเรียบเรียงลงในรายงาน Thailand Corporate Excellence Report ปีนี้ โดยผมเอง และคุณดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เก็ตไว้ส์

จากแนวคิดของผู้นำหกท่าน สามารถประมวลเป็น 12 Best practices สำหรับความเป็นเลิศขององค์กรธุรกิจ ได้ดังนี้

การมีความชัดเจนในความคิด กลยุทธ์ การสื่อสาร และการนำไปปฏิบัติ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับบุคลากรทุกระดับในองค์กร รวมถึงบุคลากรระดับสูง
การลงทุนพัฒนาองค์กร บุคลากร การวิจัยและพัฒนา การจัดการองค์ความรู้ และสังคม
การทำงานเป็นทีม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
การสร้างความไว้วางใจ
การมี Corporate Social Responsibility (CSR)
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
การมีวิสัยทัศน์ของผู้นำ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้จากวิกฤตในแต่ละครั้ง
การไม่หลงระเริงภาคภูมิใจกับความสำเร็จในอดีต
ใน 6 สัปดาห์ข้างหน้า เราจะมาเจาะลึกภูมิปัญญาและคมความคิดของสุดยอดผู้นำแต่ละท่าน โดยเริ่มที่คุณอานันท์ ปันยารชุน กัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *