เรียนรู้การเป็นมืออาชีพ Being Professional

เรียนรู้การเป็นมืออาชีพ Being Professional
ที่บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) มีโปรแกรมการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation) ที่น่าประทับใจและน่านำไปเป็นแบบอย่างคือ ในวันแรกของโปรแกรม พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ภาพรวมพื้นฐาน และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ อย่างครบวงจร ขององค์กรจากผู้บริหารระดับสูง ต่อจากนั้นอีกวัน 3 วันถัดมาพนักงานใหม่ก็จะถูกส่งตัวเข้าค่ายการสร้างทีมเวิร์ค ซึ่งเน้นหนักไปในด้านการเรียนรู้ที่จะสร้างทีมงานอย่างจริงๆ

ค่ายนี้พนักงานจะต้องไปใช้ชีวิตร่วมกันที่ต่างจังหวัด ในค่าย Teamwork นี้ พนักงานได้เรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่พวกเขาต้องการ (Team learning) ได้เรียนรู้การช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมโดยไม่มีเส้นแบ่งของสายอาชีพ (No Boundary) เรียนรู้ที่จะรักกันแม้ว่าพวกเขาจะมาจากต่างที่กัน มีสถานะต่างกัน

พวกเขาเรียนรู้ที่จะหลอมดวงใจพวกเขาให้เป็นหนึ่ง (Unity) เรียนรู้ที่คิดแบบชนะ-ชนะ กัน (Think Win-Win) เรียนรู้ถึงการทำงานหนัก มีความมานะอดทน เสียสละ (Hardwork & Dedication) เพราะงานนี้ทุกคนต้องทำงานกลางแจ้ง อยู่ในน้ำสลับกับขึ้นมาบนบกที่อากาศร้อนจัด แถมมีกิจกรรมที่ต้องทำตอนกลางคืนอีก และที่เป็นไฮไลต์คือ พนักงานได้เรียนรู้ว่าทุกคนอยู่ในสังคมปตท. จะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Interdependence) ดังนั้นค่ายนี้ถือได้ว่าเป็นการทดสอบพนักงานใหม่ว่าพร้อมลุยกับการทำงานหนักที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่

เมื่อพนักงานถูกหล่อหลอมเรื่องการทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ที่แล้ว ก็จะถูกส่งมาเข้าค่ายเรื่องการเป็นสมาชิกที่มีคุณค่า มีความหมายของปตท. ต่ออีกสามวัน ค่ายนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องการปรับเปลี่ยนจากภายใน พนักงานใหม่จะได้ค้นหาตัวเองและปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติ และเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้ถึงวิธีการทำงานและสร้างตัวเอง ทีมงาน และองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณค่า มีความหมาย โดยยึดถือค่านิยมที่ดี ที่ถูกต้องในการทำงานและการดำเนินชีวิตส่วนตัว

ลองมาดู “เก็บตก” จากค่ายนี้ดูค่ะว่า วิธีคิดของพนักงานใหม่ที่จะสร้างตนเองให้เป็นมืออาชีพ หรือ Professional นั้น เขาคิดว่าต้องทำอย่างไรบ้าง อ่านแล้วอึ้งค่ะ

การจะเป็นมืออาชีพนั้น พนักงานใหม่ได้สรุปร่วมกันดังนี้คือ

1. พนักงานแต่ละคนต้องมีความฝันที่ชัดเจนในตัวเอง ฝันอยากเห็นตัวเองประสบความสำเร็จในอาชีพที่เลือกเข้ามา

2. พนักงานต้องมีใจรักในสิ่งที่ทำ รักในอาชีพของตนเอง มีความตั้งใจจริงที่จะทำอาชีพของตนเอง

3. มีจุดมุ่งหมาย เป้าหมายที่ชัดเจน ในการทำงานแต่ละวัน

4. วางแผนการทำงาน

5. ทำงานหนัก อดทน ทุ่มเท ขยัน

6. เตรียมตัวเอง เตรียมงานตัวเองให้พร้อมก่อนทำงานร่วมกับผู้อื่น

7. รับผิดชอบสูงต่อตนเอง และต่อทีม

8. แข่งขันกับตนเอง

9. ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

10. ทำงาน 150% ของที่วางแผนไว้

11. มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา รู้จักรักษาเวลา

12. ใส่ใจในรายละเอียดของงาน

13. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หาความรู้เพิ่มเติม

14. เป็นคนน่ารัก ไม่หยิ่งไม่ถือตัว มีความเป็นกันเอง

15. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

16. เอาชนะใจตนเองโดยควบคุมอารมณ์ (Self Management)

17. มีความมั่นใจในตนเอง

18. เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง

19. ให้เกียรติ และรักษาสัญญากับตัวเองและผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

20. กล้าพูดในสิ่งที่เป็นความจริง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

21. มีความสม่ำเสมอในการหมั่นหาความรู้ ความเข้าใจในงาน ในธุรกิจขององค์กร

22. มีความมุ่งมั่น (Commitment)

23. รู้จักบริหารเวลา (Time Management)

24. มีสมาธิในการทำงาน

25. กำจัดจุดอ่อนตัวเอง

26. เรียนรู้จากการเป็น “มืออาชีพ” กับมืออาชีพ หาความรู้จากผู้ที่เก่งกว่า เพื่อพัฒนาตนเอง

27. หาประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ กับเพื่อนร่วมวิชาชีพต่างองค์กร

28. มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโลกทัศน์

29. มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย ไม่ยึดติด

30. กล้ายอมรับผิด จากการกระทำของตนเอง โดยไม่กล่าวโทษสถานการณ์ หรือบุคคลอื่น และนำเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน

31. เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ

32. ทำทุกบทบาทและหน้าที่ให้ดีที่สุด

33. มีต้นแบบ หรือ Role Model เพื่อจะได้มีแรงบันดาลใจ

34. Trust ในตัวผู้นำและเพื่อนร่วมงาน

35. มีการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ต่อเพื่อนร่วมงาน

36. Life Long Learning

37. พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ (Continuous Improvement)

38. ยึดถือค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมขององค์กร

39. ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergy)

40. มีความภูมิใจในตัวเองและองค์กร

ท่านผู้อ่านคิดเหมือนดิฉันไหมคะ ว่านี่คือ “มืออาชีพ” จริงๆ ถ้าพนักงานใหม่คิดได้ขนาดนี้แสดงว่าวิธีคิดได้แล้ว และแน่นอนที่สุดว่า เมื่อวิธีคิดมีคุณภาพแล้ว การกระทำหรือพฤติกรรมที่มีคุณภาพจะตามมาได้ไม่ยาก และคุณภาพของผลงานก็จะเป็นผลอันต่อมา และสำคัญที่สุด มีมืออาชีพอย่างนี้แล้ว สัมพันธภาพ ความสัมพันธ์ในองค์กรก็ย่อมมีคุณภาพตามมาด้วย ดิฉันแนะนำให้ท่านผู้อ่านนำเอา 40 ข้อนี้ไปเป็น Check list ในการทดสอบความเป็นมืออาชีพค่ะ

วันสุดท้ายของโปรแกรม พนักงานใหม่ก็ได้พบกับท่านผู้บริหารระดับสูงสุด ที่ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสมาชิกใหม่ ท่านมาต้อนรับพวกเขาเข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน และพนักงานใหม่ก็ได้รับฟังวิสัยทัศน์ ทิศทางขององค์กรจากเบอร์หนึ่งขององค์กรอย่างใกล้ชิด

ดังนั้นการที่องค์กรมีโปรแกรมปฐมนิเทศพนักงามใหม่จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำ เพราะองค์กรจะได้พนักงานใหม่ที่รู้ถึงวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กรและพร้อมที่จะปรับทัศนคติ วิธีคิดของตนเองและแสดงออกมาซึ่งพฤติกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อเป็นพนักงานที่เก่ง ดี และมีคุณภาพทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิบัติตัว เพื่อความมุ่งมั่นและยึดมั่นในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้องค์กรตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

เริ่มต้นดี มีชัยไปแล้วค่ะ

เรื่อง : ดร.เกศรา รักชาติ / ketsara_rugchart@yahoo.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *