เมื่อ Put the right man on the right job ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

เมื่อ “Put the right man on the right job” ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

ขณะบรรยายหลักสูตร การประยุกต์ใช้ 7QC Tools อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้ไปบรรยาย หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ 7 QC Tools อย่างมีประสิทธิภาพ” ในระหว่างที่บรรยายนั้น ผมก็เกิดปิ๊ง ไอเดีย ว่า
“การเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน” หรือ “Put the right man on the right job” นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ซึ่งผมคิดว่าถ้าเพิ่ม “การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน” หรือ “Choose the right tools on the right job” น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มการทำงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากสภาพการทำงานที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ส่งผลทำให้ทุกหน่วยงานต้องคำนึงถึง สามสิ่งคือ “Faster Better Cheaper” หรือ “เร็วกว่า ดีกว่า และถูกกว่า” ดังนั้นจึงไม่ควรเสียเวลากับการใช้เครื่องมือบริหารงานแบบ ลองผิด ลองถูก
ผมขอเสนอแนวคิด 4 ข้อ ในการตัดสินใจเลือกเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่าเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงที่สุด ดังนี้ครับ
รูปแสดง สิ่งที่ควรคำนึงในการเลือกใช้เครื่องมือบริหารงาน

จากรูป สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
1. รู้จักตนเอง และงานที่ทำ โดยควรทำการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถของตนเอง และลักษณะงานที่ตนทำอย่างละเอียด เช่น จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค์ และอื่นๆ เพื่อทำให้เห็นภาพรวมที่แท้จริงของงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จำเริ่มใช้เครื่องมือในการบริหารงาน
2. รู้ และเข้าใจในเครื่องมือ โดยควรศึกษา เพื่อทำความเข้าใจในเครื่องมือที่จะนำมาใช้งาน เช่น วัตถุประสงค์ ลักษณะการใช้งาน ระยะเวลาการดำเนินงาน การประเมิน หรือติดตามผลงาน รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการนำมาใช้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อประเมินความเหมาะสมก่อนที่จะนำมาใช้งาน
3. รู้วิธีการประยุกต์ใช้ โดยควรนำเครื่องมือมาประยุกต์ก่อนที่จะนำไปใช้จริง เพื่อทำให้เกิดความสอดคล้อง และเหมาะสมต่อการทำงานมากที่สุด (เครื่องมือไม่สำเร็จรูปเหมือนบะหมี่นะครับ)
4. ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่จะได้รับ โดยพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบระหว่าง ผลที่จะได้จากการทุน ลงแรงไป กับสิ่งที่จะได้รับ ว่ามีความคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด หรือ (ROI:Return On Investment) เพราะในบางครั้งเครืองมือบริหารงานบางอย่างมีราคาสูงมาก แต่เมื่อนำมาใช้จริง กับได้ผลไม่คุ้มค่าครับ
ตัวอย่างการเลือก 7QC Tools และ New 7QC Tools เพื่อแก้ไขปัญหาของเสียจากกระบวนการผลิต ดังนี้ครับ
“เริ่มต้นด้วยการใช้ แผ่นตรวจสอบคุณภาพ (Check Sheet) เพื่อเก็บข้อมูลปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นแต่ละชั่วโมงระหว่างการผลิต แล้วนำไปแสดงด้วย กราฟ(Graph) โดยใช้ ฮีสโตแกรม (Histogram) ผังการการะจาย (Scatter Diagram) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากนั้น ใช้ ผังพาเรโต้ (Pareto) หรือ แผนผังเมทริกซ์ (Matrix Diagram) เพื่อเลือกหัวข้อของปัญญาที่จะนำไปแก้ไขตามลำดับความสำคัญ และเร่งด่วน จากนั้นใช้ ผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram) ผังต้นไม้ (Tree Diagram) หรือ แผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจ (Process Decision Program Charts) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และวิธีการป้องกัน หรือแก้ไขต่อไป”
สรุปได้ว่า ในการเลือกเครื่องมือเพื่อใช้ในการบริหารงานนั้น ควรคำนึง คือหนึ่ง รู้จัก
ตนเองและงานที่ทำ สอง รู้ และเข้าใจเครื่องมือที่จะใช้ สาม รู้จักวิธีการประยุกต์ใช้ และสุดท้าย คือ สี่ คำนึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์ที่จะได้รับ หรือ (ROI:Return On Investment) นอกจากนี้ควรเตรียมความพร้อมก่อนที่จะนำเครื่องมือไปใช้จริง ทำได้อย่างนี้ รับรองได้ว่า หน่วยงานของท่านจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับ เพราะนอกจากท่านจะ “Put the right man on the right job” แล้วยัง “Choose the right tools on the right job” อีกด้วยครับ

ที่มา : http://www.hrcenter.co.th/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *