เผยสุขภาวะพระไทย 4มิติ

เผยสุขภาวะพระไทย 4มิติ
• คุณภาพชีวิต
• เรื่องเด่น
ปฐมบทแห่งการดูแลพระสงฆ์

การครองตนอยู่ในเพศบรรพชิตอย่างพระสงฆ์นั้น นอกจากจะเป็นที่พึงทางจิตใจให้แก่ฆราวาสแล้ว พระสงฆ์ยังเป็นแบบอย่างทางความคิดให้กับคนในสังคมด้วย จนบางครั้งฆราวาสอย่างเราๆ คงหลงลืมไปว่า พระที่ดูแลทุกข์สุขของสังคมไทยนั้นมีสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาเป็นอย่างไรบ้าง

ด้วยเหตุนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายผู้ที่ทำงานสร้างสุขภาวะในภาคอีสาน โดยการนำของ นพ.บัญชา พงษ์พานิช ผู้ประสานงานและสนับสนุนการจัดงานสร้างสุข 4 ภาค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “อีสานสร้างสุข” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนของคนทำงานสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละภูมิภาคถึงความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน โดยเน้นที่สติปัญญาของผู้นำทางศาสนาที่เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย

และในปีนี้ได้เลือกจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อ “ตุ้มโฮมภูมิปัญญา สร้างสุขทางอีสาน” หรือ การขับเคลื่อนสุขภาพของคนอีสานด้วยภูมิปัญญา เหตุที่เลือกนั้นเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีวัดมากเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดนครราชสีมา

จากการวิจัยด้านสุขภาวะของพระสงฆ์ไทย ซึ่งจัดทำขึ้นโดยศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นงานวิจัยสุขภาวะแบบองค์รวม ทั้ง 4 มิติ คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา โดยเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์พระสงฆ์จำนวน 396 รูป จาก 80 วัดในพื้นที่

นพ.วุฒิไกร มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีมีสุขภาพทางสังคมและปัญญาดี แต่ต้องได้รับการดูแลในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ในกลุ่มอายุ 60 ขึ้นไป ตำแหน่งเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส มีเส้นรอบเอวสูงกว่าค่าปกติ คือ 90 เซนติเมตร อยู่ในภาวะอ้วนลงพุงถึงร้อยละ 42

ส่วนโรคที่พบมากที่สุด คือ ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เนื่องจากฉันภัตตาหารเป็นสำรับ และร้อยละ 52 จะได้รับภัตตาหารประเภทไขมันสูง เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน ภัตตาหารประเภททอดหรือผัด เสี่ยงต่อการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

นอกจากนี้ ยังพบว่า การสูบบุหรี่ในจังหวัดอุบลราชธานี สูบบุหรี่ถึงร้อยละ 55 เฉลี่ยวันละ 5 – 6 มวน ฉันเครื่องดื่มประเภทชากาแฟเป็นประจำร้อยละ 62

ส่วนในด้านสุขภาวะทางจิต พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเท่ากับคนทั่วไป แต่พระสงฆ์อีกร้อยละ 16 มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป ซึ่งอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 20 – 30 ปีและ 60 ปีขึ้นไป

ด้านสุขภาวะสังคม พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีสุขภาวะด้านสังคมดี เนื่องจากมีศาสนสงเคราะห์หรือกิจนิมนต์ร่วมกับชุมชนสม่ำเสมอ มีการปกครองภายในวัดกันอย่างยุติธรรม ไม่มีความขัดแย้งสุขภาวะด้านปัญญา พระสงฆ์ส่วนใหญ่สามารถรู้รอบ รู้ทันสติ รู้ทันปัญญา เจริญสติปัญญาตั้งมั่น สามารถสอนเตือนสติญาติโยมได้ พระสงฆ์ร้อยละ 90 ใช้วิธีเจริญสติเป็นเครื่องมือพัฒนาจิตและปัญญาอย่างยิ่งยวด

งานอีสานสร้างสุขจะมีในระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2552 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ศาลาประชาคม วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ถือว่าเป็นมิติอันดีในการขับเคลื่อนสุขภาพของคนอีสานด้วยภูมิปัญญา ทั้งยังเป็นการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มพระสงฆ์ และขยายผลต่อไปยังชุมชนใกล้เคียงด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *