เผยสุขภาพจิตคนไทย ครึ่งแรกปี 52 ดีขึ้น

เผยสุขภาพจิตคนไทย ครึ่งแรกปี 52 ดีขึ้น
• คุณภาพชีวิต
• เรื่องเด่น
ชี้ ผู้สูงอายุมีความสุขที่สุด

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ออกมาเปิดเผย “ผลสำรวจสุขภาพจิตคนไทยปี 2552”

โดยสำรวจจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 35,700 คน ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ พบว่าคนไทยมีสุขภาพจิตดีขึ้นจากปีที่แล้ว

ในปี 2551 ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี ร้อยละ 33.7 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 35.1 ในปี 2552

ขณะที่ผู้ที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตลดลงจาก ร้อยละ 17.8 ในปี 2551 เหลือเพียง ร้อยละ 14.7 ในปี 2552 และทุกภาคเสี่ยงลดลง

ยกเว้นคนกรุงเทพฯ ที่พบว่าเสี่ยงมีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 15.5 เป็น 17.5 ซึ่งอาจเป็นเพราะผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในช่วงปีที่ผ่านมา

กรมสุขภาพจิตประเมินว่า สิ่งที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของคน ในกรุงเทพฯ คือ เรื่องเศรษฐกิจ และข้อมูลข่าวสาร

เพราะคนในเมืองใช้เวลาในการรับรู้และแปรปรวนกับการรับรู้ข่าวสารมาก เช่น ข่าวความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาและการชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น

ในภาพรวมของการสำรวจสุขภาพจิต พบว่า เพศชาย ยังคงมีสุขภาพจิตดีกว่าเพศหญิง โดยกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-24 ปี เสี่ยงมีปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุด ส่วนกลุ่มที่มีสุขภาพจิตดีที่สุด คือ กลุ่มอายุ 40-59 ปี

นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสุขภาพจิตดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว

โดยกรมสุขภาพจิตสรุปผลสำรวจว่า คนอายุมากขึ้นจะมีความพอใจในชีวิตมากขึ้น มีความสามารถในการควบ คุมอารมณ์ในสถานการณ์คับขันดีขึ้น มีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น แต่มีความเชื่อมั่นว่าครอบครัวจะดูแลตนหากป่วยหนักลดลง

การดูแลสุขภาพจิตคนแต่ละวัยจึงต้องการนโยบายที่แตกต่างกัน ในคนอายุน้อยควรมุ่งเน้นที่การพัฒนาความสามารถด้านจิตใจ และการมีจิตสาธารณะ ส่วนผู้สูงอายุควรสนับสนุนปัจจัยด้านความเป็นอยู่และการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว

ก็ไม่รู้ว่ามาถึงวันนี้ปัญหาการรุกเร้าทางการเมืองในช่วงนี้ จะทำให้สภาพจิตของคนกรุงเทพฯ เปลี่ยนไปอีกหรือไม่

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *