เป็นลูกน้องอย่างไร? ให้สนอง Needs องค์กร

เป็นลูกน้องอย่างไร? ให้สนอง Needs องค์กร
ทรัพยากรที่สำคัญอย่างหนึ่งขององค์กรคือ MAN ซึ่งน่าจะหมายรวมไปถึงบุคลากรในองค์กรทุกระดับชั้นที่เมื่อนำมาจัดให้เห็นโครงสร้างของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรก็คงจะมีรูปร่างเหมือนปิรามิดที่จะมียอดเป็นผู้บริหารระดับสูง (Top Management) ไล่ลงมาถึงฐานของปิรามิดก็คือพนักงานในระดับปฏิบัติการ (Operator) ที่เป็นขุมกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
เมื่อเห็นความสำคัญเช่นทุกองค์กรจึงพยายามที่จะหันมาพัฒนาบุคลากรในระดับปฏิบัติการอย่างจริงจัง ด้วยด้วยเครื่องมือ หรือวิธีการ ต่าง ๆ เช่นการนำระบบคุณภาพ (ISO) มาใช้ควบคุม, การฝึกอบรม (Training) , การทำกิจกรรมกลุ่ม (QCC) , การประเมินผลงาน (Performance Management) และการส่งเสริมศักยภาพความ สามารถของบุคลากร (Competency) อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นต้น อีกทั้งยังให้บุคลากรในระดับนี้ได้เข้าใจในศักยภาพของตน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล และประสิทธิภาพให้กับตัวพนักงานและองค์กร ดังนั้นการที่พนักงานในระดับที่เป็นผู้ปฏิบัติ หรือผู้ใต้บังคับบัญชานี้ต้องใส่ใจ ตระหนักเป็นอย่างมากคือทำอย่างไรให้ตนเองมีคุณภาพ เพื่อสนองต่อภารกิจ และวิสัยทัศน์ อันเป็นความต้องการขององค์กรในยุคปัจจุบัน…ที่นี้ตามผมมาดูกันว่าทำอย่างไรล่ะ จะเป็นผู้ปฏิบัติที่สนองตอบต่อความต้องการ (Needs) ของบริษัทฯ ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผมมีมาแนะนำผู้ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ 7 ประการด้วยกัน คือ
ประการแรก ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือต้องใฝ่ใจเรียนรู้ เพื่อให้เกิดวามสามารถ ความชำนาญงานในหน้าที่ของตนเอง โดยอาศัยการฝึกฝน หรือการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามโอกาสที่มีอย่างตั้งใจ และทุ่มเทให้กับความรู้นั้น และนำมาใช้ปฏิบัติจริงอย่างมุ่งมั่นให้เกิดความสำเร็จของงานในหน้าที่
ประการที่ 2 ต้องมีความตระหนักในความสำคัญของคุณภาพของงาน ว่าเป็นความสำคัญที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าหรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับองค์กร โดยในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย (Safety) ในการทำงานเสมอ
ประการที่ 3 ต้องติดตามนโยบาย พันธกิจขององค์กร หรือหน่วยงานของตน ที่ต้องสนองตอบต่อความพึงพอใจของลูกค้า หรือหน่วยงานอื่นอยู่เสมอ และพร้อมที่จะน้อมรับนโยบายและพันธกิจนั้นมาเป็นภารกิจในงานของตนอย่างเต็มใจโดยการแสดงออกมาซึ่งคุณภาพ และความสำเร็จทันเวลา ของงานในหน้าที่
ประการที่ 4 ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ และความประพฤติเองตนอย่างเคร่งครัด เช่น การมาทำงานอย่างสม่ำเสมอ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร รวมไปถึงการให้ความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกิจกรรม หรือการประสานงานอย่างเต็มความสามารถ ในประการนี้นอกจากจะเป็นความต้องการขององค์กรแล้ว ยังเกิดภาพลักษณ์ที่ดี (Performance) ต่อตัวผู้ปฏิบัติอีกด้วย
ประการที่ 5 ต้องรู้จักการรายงาน ทั้งในแบบของเอกสาร หรือในแบบของการประชุม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงผลสำเร็จ หรือปัญหาอุปสรรคของงานในหน้าที่ของตน ซึ่งเป็นคนละเรื่องในการรายงานการกระทำของผู้อื่นในทางลบ เพราะนอกจากจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีแล้ว ยังทำให้ผู้ปฏิบัติทำงานได้อย่างมั่นใจและคล่องตัว
ประการที่ 6 ต้องมีแรงจูงใจในการทำงาน เนื่องจากหากผู้ปฏิบัติขาดสิ่งนี้ไปผลสำเร็จของงานที่ได้ออกมาก็จะไม่มีคุณภาพแล้วอะไรล่ะที่ผู้ปฏิบัติต้องมีหรือต้องสร้างขึ้นมา ผมจะขอนำเสนอตามหลักการความต้องการ(ความอยาก) 5 ขั้นของ Maslow ก่อนได้แก่ 1.ความต้องการทางร่างกาย หรือปัจจัยสี่ 2.ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง 3.ความต้องการมีส่วนร่วมในสังคม 4.ความต้องการมีเกียรติยศ ชื่อเสียง และ 5.ความสำเร็จ นี่เองเป็นความต้องการที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสร้างเป็นแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในการทำงาน ทั้งในแบบของรูปธรรม(ปัจจัยภายนอก) เช่นรางวัล ค่าตอบแทน ตำแหน่งงานหรือสถานะ หรือในแบบนามธรรม (ปัจจัยภายใน) เช่น การยอมรับ ความสำเร็จของงาน เกียรติยศ ชื่อเสียง เมื่อเรามีแรงจูงใจในการทำงาน บวกเข้ากับความต้องการพื้นฐาน ตัวเราก็จะแสดงออกมาในรูปแบบของ พฤติกรรม ( Behavior) จะออกมาในแบบดีหรือไม่ จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจเป็นตัวแปรสำคัญด้วย ฉะนั้นอย่าทำงานอย่างไร้ซึ่งแรงจูงใจนะครับ
ประการที่ 7 ต้องมีทัศนะคติในการทำงานที่ดี การทำสิ่งใด หากตัวเรายังยังไม่พร้อมที่จะยอมรับในการกระทำนั้นความสำเร็จของงานหรือสิ่งนั้น ย่อมไม่มีคุณค่า การสร้างทัศนะคติที่ดีในการทำงานไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่อย่างใด อยู่ที่จิตสำนึกของตนเอง หรือความอยากมี อยากเป็น หากเกิดขึ้นในทางบวก เช่น หากเราอยากจะได้เงินมาก เราก็ต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมากขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น หรือตั้งใจทำงานมากขึ้นให้เกิดของเสียน้อยลง กำไรขององค์กรก็จะมากขึ้นผลตอบแทนกลับมาหาเราก็ย่อมมากขึ้น หากเราสามารถคิดได้อย่างนี้นั่นคือการที่เรามีทัศนะคติที่ดีต่อการทำงานแล้ว
ทั้ง 7 ประการข้างต้นผมคิดว่าเป็นความต้องการ (Needs) ของทุกองค์กรที่คาดหวังต่อบุคลากรทุกคนที่จะมีเพื่อสนองตอบ นโยบาย และบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งผมคิดว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะนำไปเป็นแนวในการปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของงานและชีวิตของตนในองค์กรที่ทำงานอยู่..นะครับ.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *