เปิดสูตรสร้างความแกร่งธุรกิจ ‘รีดไขมัน-คัดเลือกคน’ ลดต้นทุน 400%

เปิดสูตรสร้างความแกร่งธุรกิจ “รีดไขมัน-คัดเลือกคน” ลดต้นทุน 400%

จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก การมุ่งเพิ่มยอดขาย อาจมีต้นทุนที่สูงขึ้นเกินความจำเป็น เมื่อเร็วๆ นี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดสัมมนา “การลดต้นทุนได้ คือกำไรที่เพิ่มขึ้น” โดยนำผู้บริหารจากบริษัทผู้ผลิตที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภายในองค์กรมาถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่โรงแรมเอเชีย ดังต่อไปนี้

โดย นายวิทวัส เตชานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ที-บรอส จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าตกแต่งบ้านมากว่า 20 ปี กล่าวว่า นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมาก อย่าลดต้นทุนโดยการปลดพนักงาน เพราะบริษัทต้องดำเนินกิจการไปอีก 20-30 ปี อย่างเช่นธุรกิจโคมไฟของบริษัทที่พัฒนามาตรฐานและพนักงานในองค์กรมาโดยตลอด เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารทุนมนุษย์ HCME กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกคน ทุกระดับ ทำงานเกิดผลสำเร็จไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เช่นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีขององค์กร เพื่อนำไปปฏิบัติร่วมกันให้เกิดขึ้น การนำตัวชี้วัดผลการทำงาน (KPI) การนำ competency มาใช้เพิ่มขีดความสามารถให้พนักงาน

ผลลัพธ์หลังเข้าโครงการ ทำให้พนักงานเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนความคิดเห็น เปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน ทำให้เข้าใจกันและกันอย่างมาก และพร้อมให้ความร่วมมือร่วมใจกันเต็มที่ ทำให้บริษัทลดต้นทุนการผลิตลงได้มากกว่า 5% ของราคาสินค้า ลดงานทำซ้ำลงได้มากกว่า 2% จากเดิม ลดปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลืองลงได้มากกว่า 3% ของราคาสินค้า ลดการ สูญเสียจากการผลิตไม่น้อยกว่า 2 แสนบาท/ปี ลดการใช้น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ ค่าเครื่องเขียน ค่าน้ำมันรถไม่น้อยกว่า 1 หมื่นบาท/เดือน

บุคลากรเราสามารถสร้างได้ เพื่อผลสำเร็จขององค์กร ต้องมาสร้างทัศนคติ ค่านิยมองค์กร และมาประเมินชี้วัดผลทำงาน (KPI) สุดท้ายคือพฤติกรรมคนในองค์กร เมื่อลูกค้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตาม หล่อหลอมเป็นคนพันธุ์บริษัท มาสายทำให้อีกแผนกทำงานติดขัด เดินไม่ได้ ต้องเรียกมาพูดคุยปรับทัศนคติ นี่เป็นพื้นฐาน ทำไม่ยาก เพียงแต่ใช้เวลา ได้ประโยชน์มหาศาล

ที่บริษัท การสร้างค่านิยมองค์กร หากนำพนักงานมาร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย เล่นเกม เป็นเวลา 1 ปี แล้วจะทำให้รักกันยิ่งขึ้น ต่อมาคือการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ต้องมาร่วมกันคิดว่าจะสร้างกันอย่างไร มาวางเป้าหมายการลดต้นทุน จะสร้างยอดขายกันเท่าใด แล้วต้องมีผลงานชี้วัด มีตัวชี้วัดแต่ละแผนก ที่สะท้อนโดยยอดขาย การลดต้นทุน ปลายปี มีเงินให้ เหล่านี้เป็นการวัดผลงาน

คัดคน-วางระบบลดต้นทุน 400%

นางสาวอุบล สุทธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัม ซิสเท็ม จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเว็บแอปพลิเคชั่น (web application) สื่อการศึกษาบนระบบ ออนไลน์ (online content) และระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่บริษัทได้ทำการศึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์พบว่าบุคลากรขององค์กรเป็นต้นทุนที่สำคัญ ดังนั้นการลดต้นทุนจะทำอย่างไรให้สินค้ามีคุณภาพเท่าเดิมแต่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุด ซึ่งองค์ประกอบแรกที่สำคัญที่สุดคือเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กร ด้านการปฏิบัติงาน เพื่อลดความสูญเสียในองค์กร

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและได้นำซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (human capital software) มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการ ปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา ความซับซ้อนและการปฏิบัติงาน ทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพและเป็นการลดต้นทุนลงได้ถึง 400%

โดยวิธีการของบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมบริการ ต้นทุนหลักคือบุคลากร ฉะนั้นต้องคัดเลือกคนมาทำใน สิ่งที่เขาชอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตรวจสอบผู้สมัครงานตามโจทย์ที่ตั้งไว้ 20 ข้อ เช่น วัดพฤติกรรม ความรู้ความเข้าใจรูปแบบการตัดสินใจ จากนั้นมาคัดเลือกจากข้อสอบอีกครั้ง เพราะความชอบในแต่ละด้านจะบอกถึงศักยภาพที่แตกต่างกัน โดยต้องบอกผู้สมัครไปว่าบริษัทต้องการคุณสมบัติแบบไหน แล้วให้อีเมล์มา เมื่อเข้ามาทำงานก็ให้มีการส่งชิ้นงานทุกวัน วัดผลทุกวัน ดูผลงานเขาในแต่ละวัน มีจุดไหนบกพร่องต้องแก้ เป็นต้น

“ตะวันออกโปลีเมอร์ฯ”

ตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายอีก 30%

ทางด้าน นายชำนาญ วิทูรปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตสินค้าฉนวนยางแบบเซลปิดสำหรับใช้ป้องกันความร้อน-ความเย็นในอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ กล่าวว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษา แนะนำการเพิ่ม ประสิทธิภาพอุตสาหกรรม โดยการลดความสูญเปล่าในระบบการผลิตแบบลีน (lean manufacturing) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีที่ปรึกษาจากสมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มาให้ คำปรึกษาแนะนำ

การนำระบบการผลิตแบบลีนเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัทให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกระดับในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น มีการส่งเสริมสนับสนุนระบบการผลิตแบบลีน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการนำเครื่องมือลีน เช่นการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ (kaizen) การปรับปรุงการทำงานด้วยการสื่อสารข้อมูลที่มีความจำเป็นในการทำงานผ่านทางสายตาเป็นหลัก (visual control) ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (value stream mapping : VSM) เข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต

ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น 20% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15% จึงไม่ต้องลงทุนเพื่อรับกับออร์เดอร์ที่มีมากขึ้นและ ลดต้นทุนไปในตัว (มูลค่าลงทุนต่อสายการผลิตประมาณ 80 ล้านบาท) ลดความ สูญเปล่าของเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยมูลค่าของสินค้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นมีประมาณ 4.8 แสนบาท/วัน หรือ 149 ล้านบาท/ปี

จากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนั้น นายชำนาญกล่าวว่า ส่วนของบริษัทได้ตั้งเป้าว่าจะลดต้นทุนแต่ละจุดมีทั้งหมด 2,071 รายการที่จะต้องหาทางลดต้นทุน ซึ่งตกประมาณ 30%

ที่มา :www.matichon.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *