เปิดร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดิน กทม.บ้านราคาไม่เกินล้านรอด- ตจว.ต้องไม่เกิน3-5แสน !!

เปิดร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดิน กทม.บ้านราคาไม่เกินล้านรอด- ตจว.ต้องไม่เกิน3-5แสน !!
09/03/2010

คลังชี้ยกร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสร็จสมบูรณ์ 100% แล้ว อยู่ระหว่างทำหนังสือเวียนรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยอัตราภาษีใหม่ กทม.-หัวเมืองใหญ่ ที่อยู่อาศัยไม่เกิน 50 ตร.ว.มูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาทรอด ส่วนต่างจังหวัดใน อบต.-เขตเทศบาล ราคาต้องไม่เกิน 3-5 แสนบาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ยกร่างพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …ได้ยกร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ ความเห็น อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมธนารักษ์ ฯลฯ พร้อมกับเสนอเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อรอบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่าจะสามารถเสนอให้ ครม. พิจารณาได้ภายใน 2 สัปดาห์นี้

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปตามร่างเดิมที่กระทรวงการคลังเคยนำเสนอใน การจัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณชนในช่วงก่อนหน้านี้ ขณะที่การกำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีก็ยังเป็นอัตราเดิม คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยไม่ประกอบการในเชิงพาณิชย์ จัดเก็บภาษีไม่เกิน 0.1% ของ ฐานภาษี อัตราภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตรกรรม จัดเก็บไม่เกิน 0.05% ของฐานภาษี ส่วนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วไปนอกเหนือจากการใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำ เกษตรกรรม จัดเก็บไม่เกิน 0.5%

อย่างไรก็ตาม มีการปรับปรุงหมวดที่ว่าด้วยเรื่องฐานภาษี อัตราภาษี และการคำนวณภาษีบางส่วน ซึ่งจะมีการเสนอออกพระราชกฤษฎีกา ภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อยกเว้นการจัดเก็บภาษี ในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ที่กำหนดจัดเก็บภาษีในอัตราไม่เกิน 0.1% โดยจะยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย ดังนี้

1.ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และหัวเมืองใหญ่และหัวเมืองท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต เมืองพัทยา จะมีการยกเว้นการ จัดเก็บภาษีในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย ขนาดเนื้อที่ไม่เกิน 50 ตารางวา และมีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท

2.ใน เขตเทศบาล จะยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยขนาด เนื้อที่ไม่เกิน 50 ตารางวา และมูลค่าไม่เกิน 5 แสนบาท

3.ใน พื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะยกเว้นจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย ขนาดเนื้อที่ไม่เกิน 50 ตารางวา ที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 แสนบาท

โดยในการคำนวณอัตราการจัดเก็บภาษี หน่วยงานท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ประเมินและคำนวณจัดเก็บภาษีจะพิจารณาจัดเก็บ โดยพิจารณาสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นหลัก อย่างเช่นใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งเพื่ออยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์ จะจัดเก็บภาษีโดยใช้ฐานอัตราภาษีที่อยู่อาศัยได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้ประโยชน์ เพื่อการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เป็นต้น

ขณะเดียวกันได้มีการ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีในส่วนของธุรกิจพัฒนาที่ดินและการใช้ที่ดินในนิคม อุตสาหกรรม โดยกำหนดให้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการดำเนิน ธุรกิจพัฒนา ที่ดิน และนิคมอุตสาหกรรม ในลักษณะเป็นการประกอบการเชิงพาณิชย์ อัตราภาษีไม่เกิน 0.5% ในช่วง 3 ปีแรก แต่หากเกิน 3 ปีไปแล้วยังไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นที่ดินว่างเปล่า จะมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มอีก 1 เท่าทุก 3 ปี แต่ไม่เกิน 2% ของฐานภาษี เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการทิ้งที่ดินให้รกร้างว่างเปล่า ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ และเร่งรัดให้มีการพัฒนาเพื่อระบายออกสู่ตลาด

แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว กระทรวงการคลังจะเสนอเรื่องการจัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินให้ ครม.พิจารณาควบคู่กันไป หาก ครม.รับหลักการก็จะมีการยกร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกองทุนไปช่วยเหลือคนจน โดยรัฐบาลจะนำเงินในส่วนที่ต้องจ่ายอุดหนุนให้กับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นน้อย ลง หลังมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาตั้งกองทุนธนาคารที่ดิน เพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับใช้คนจนใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำกิน

นาย กรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า หลังส่งรายละเอียดร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแล้ว มั่นใจว่าภายใน 2 สัปดาห์ จากนี้ไปน่าจะเสนอให้ ครม.พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้มีนโยบายชัดเจนที่จะผลักดันให้มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยเร็วที่สุด

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ประจำวันที่ 8 มี.ค. 53

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *