เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์มาแรง ผู้ประกอบการมุ่งบริหารทุน-เพิ่มประสิทธิภาพ

เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์มาแรง ผู้ประกอบการมุ่งบริหารทุน-เพิ่มประสิทธิภาพ
Source: LogisticsDigest

เทรนด์ผู้ประกอบการตื่นตัวนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการธุรกิจมากขึ้น ทั้ง WMS, TMS, RFID และGPS เผย RFID เริ่มมาแรง กว่า 50 บริษัทไทยนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ระบุเติบโตต่อเนื่องปีละกว่า 30%
เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยภาวะการแข่งขันของธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญเรื่องประสิทธิภาพและลดต้นทุน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งสู้คู่แข่งในเวทีการค้าได้ โดยเฉพาะในวันนี้ทุกคนต่างให้ความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นไม้เด็ด-เป็นอาวุธลับที่ทรงพลังในการแข่งขัน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS) ระบบการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation Management System: TMS)

นอกจากนี้ ปัจจุบันผู้ประกอบการยังหันมาให้ความสำคัญเทคโนโลยี RFID ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ในการตรวจสอบประเภทและปริมาณของสินค้าคงคลัง การใช้ระบบ GPS ในการติดตามสถานะของรถบรรทุกสินค้า โดยเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้จะช่วยเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการดำเนินงาน อันจะส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า…

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี RFID ไปประยุกต์ของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร มีการนำ RFID ไปใช้ในงานด้านความปลอดภัย และใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ (Food Safety and Traceability) และการเพิ่มผลผลิต ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตนำ RFID ไปประยุกต์ใช้งานด้านการวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพการผลิต (QC) ตลอดจนกระบวนการผลิตต่างๆ ส่วนทางด้านโลจิสติกส์นั้นมีการนำไปใช้ในการขนส่งสินค้า การตรวจสอบสถานะสินค้า และรถขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการคลังสินค้า

การขนส่งสินค้าจำเป็นต้องมีการวางแผนเส้นทางการขนส่งที่ดีเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ที่ต้องสูญเสียไปกับการเดินทางกับราคานํ้ามันที่เพิ่มขึ้น รวมถึงต้องประหยัดเวลาในการส่งสินค้า ทำอย่างไรให้รถส่งสินค้าคันหนึ่งสามารถส่งสินค้าได้หลายแห่ง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องนำระบบติดตามรถ (GPS) เข้ามาติดตั้งในรถขนส่งสินค้าเพื่อติดตามคนขับรถไม่ให้ขับรถนอกเส้นทาง รวมทั้งการวิเคราะห์เส้นทางการเดินรถในการทำให้ประสิทธิภาพในการขนส่งดียิ่งขึ้น

สำหรับระบบ WMS ช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ทั้งก่อนนำสินค้าเข้าและก่อนนำสินค้าออก สามารถจัดเก็บและจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สินค้าไม่สูญหาย นอกจากนี้ระบบยังสามารถระบุพื้นที่การจัดเก็บ ช่วยให้สามารถบริหารจัดเก็บสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสินค้าได้ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วถึง 99%

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *