เทรนด์ธุรกิจ'เป็นมิตรชุมชน'

เทรนด์ธุรกิจ’เป็นมิตรชุมชน’
ด้านการเกษตรและอาชีพ – เดลินิวส์ — SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่

เทรนด์ธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ในยุคนี้ เรื่องความ “รับผิดชอบต่อชุมชน-ต่อสังคม” ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจด้วย ซึ่งกับเรื่องนี้นั้นธุรกิจของกลุ่มบริษัทร่วมทุนระหว่างเครือซิเมนต์ไทย กับบริษัท ดาว เคมิคอล ก็เป็นกรณีศึกษา และทาง ดร.มอลลี่ ชาง กรรมการผู้จัดการ ของกลุ่มบริษัทฯ และผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด ก็สะท้อนเรื่องนี้ได้น่าสนใจ…

ดร.มอลลี่คนนี้จบการศึกษาอนุปริญญาสาขาเคมีและปริญญาเอกด้านวิศวกรรมเคมีที่ประเทศเยอรมนี มีแนวคิดการดำเนินชีวิตที่น่าสนใจคือ… ประการแรก ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ทั้งเรื่องครอบครัว รวมถึงการทำงาน รองลงมาคือ ต้องมีความฝัน ตั้งความหวังไว้ให้ไกลและต้องไปให้ถึง แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีขั้นตอน ต้องคิดอย่างรอบคอบในแต่ละก้าวที่เดินไป พยายามให้รางวัลกับความสำเร็จในแต่ละขั้นที่ก้าวผ่านมาแล้ว และเรียนรู้ทุกอย่างแล้วเก็บเป็นประสบการณ์เพื่อจะได้นำมาพัฒนาตนเองในขั้นตอนต่อ ๆ ไป

นอกจากแนวคิดการดำเนินชีวิตที่ก็น่าสนใจแล้ว กับการบริหารงานที่รับผิดชอบ ดร.มอลลี่คนนี้มีแนวคิดว่า… ต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก ต้องรู้ว่า ลูกค้าต้องการอะไร เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด, ต้องให้ความสำคัญกับบุคลากร ต้องให้บุคลากรได้มีความรู้ และเพิ่มทักษะในการทำงาน เพื่อให้เกิดความชำนาญ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, ต้องมีความเชื่อมั่นในนวัตกรรมที่มีออกมาใหม่ มีการนำมาใช้ ประโยชน์เพื่อที่ธุรกิจจะได้มีการพัฒนาอยู่เสมอ

และอีกสิ่งที่จะละเลยมิได้คือ การทำธุรกิจโดยไม่มุ่งหวังแต่ผลกำไรของบริษัทเป็นหลักเท่านั้น แต่ต้องให้ “ชุมชน” ที่ธุรกิจลงหลักปักฐานอยู่ มีการพัฒนาในด้านที่ดีตามไปด้วย

ในจุดนี้ ดร.มอลลี่มองว่า…ธุรกิจต้องตระหนัก เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญด้วย รวมถึงต้องเข้าไปมีส่วนเสริมให้ชุมชนที่ธุรกิจตั้งอยู่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ และพยายามทำให้ชุมชนเข้าใจในงานที่ธุรกิจกำลังดำเนินการอยู่ โดยมีการวางแผนร่วมกันกับชุมชน มีการรับฟังว่าชุมชนต้องการอะไร ซึ่งถ้าชุมชนมีความเข้าใจในธุรกิจ การมีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูงขึ้นของธุรกิจในพื้นที่นั้น ๆ ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา

ผู้บริหารรายนี้ยังยกตัวอย่างธุรกิจของ ดาว เคมิคอล ประเทศไทย ว่า…ได้มีการดำเนินการในส่วนที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่ธุรกิจตั้งอยู่ โดยมีกิจกรรมเพื่อชุมชนที่จัดทำขึ้น อาทิ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มูลนิธิ เช่น มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เพื่อนำไปใช้ในการผ่าตัดรักษาเด็กยากจนที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ บริจาคเงินพร้อมสนับสนุนพนักงานซึ่งทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครร่วมกิจกรรมของมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่สภาพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน, ให้ภรรยาพนักงานชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษให้ชาวชุมชน, สนับสนุนกิจกรรมวันทำความสะอาดในชุมชน ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจในท้องถิ่น เก็บกวาดขยะ-ทำความสะอาดชุมชน เป็นต้น

เหล่านี้เป็นตัวอย่างการทำธุรกิจอย่าง “เป็นมิตรต่อชุมชน” รับผิดชอบต่อทุก ๆ ฝ่าย ซึ่งกับการประกอบการอาชีพ-การทำธุรกิจ ควรจะมีการทำกัน ตามศักย ภาพ-ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ดร.มอลลี่ ชาง ผู้บริหารหญิงเก่งคนนี้แม้จะไม่ใช่คนไทย แต่เมื่อเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทย เป็น ผู้บริหารของธุรกิจในประเทศไทย ก็ให้ความสำคัญกับ “เทรนด์ธุรกิจยุคใหม่” ที่ “เป็นมิตรกับชุมชน”

นี่ยิ่งเป็น “กรณีศึกษาซ้อนกรณีศึกษา” ที่น่าพิจารณา !!

——————————————————————————–
เดลินิวส์ออนไลน์ – SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่
วันเสาร์ ที่ 07 พฤศจิกายน 2552

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *