เทคนิคการสร้าง A-S-S-E-R-T-I-V-E-N-E-S-S ให้กับตนเอง

เทคนิคการสร้าง A-S-S-E-R-T-I-V-E-N-E-S-S ให้กับตนเอง

Assertiveness เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่น การ ยืนยัน และความแน่วแน่ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของตนต่อที่ประชุมกลุ่มหรือทีมงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป รวมทั้งความสามารถในการชักจูงให้ผู้อื่นยอมรับและมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายของกลุ่มหรือทีมงาน

          แล้วคุณเองมีความมุ่งมั่นหรือความแน่วแน่ในการทำงาน ความคิด และการกระทำของตนเองมากน้อยแค่ไหน พบว่าคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานโดยส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีความเป็น Assertiveness สูงกว่าคนที่ไม่มี Assertiveness และคุณลักษณะของผู้ที่มีความเป็น Assertiveness นี้เองเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่องค์การต้องการและคาดหวังจากพนักงาน โดยองค์การบางแห่งได้กำหนดเป็นปัจจัยในการประเมินพฤติกรรมหรือความสามารถของพนักงาน ซึ่งความคาดหวังของพฤติกรรมสำหรับผู้ที่มี Assertiveness จะแตกต่างกันไปตามบทบาทของพนักงาน ดังต่อไปนี้

ระดับ

ลักษณะพฤติกรรม

บทบาทของ พนักงาน

• สามารถเสนอความคิดเห็นของตนต่อสมาชิกในทีมและผู้อื่นเป็นรายบุคคลได้

• ยืนยันข้อมูลที่ตนรวบรวมได้ เมื่อมีผู้สอบถามข้อมูลซ้ำแล้วซ้ำเล่า

• ยืนยันข้อสรุปและความคิดเห็นของผู้อื่นตามที่รวบรวมได้ต่อที่ประชุมกลุ่ม

• อ้างอิงได้ถึงความคิดเห็นหรือประเด็นต่าง ๆ จากผู้รู้เพื่อยืนยันข้อมูลของตน

บทบาทของพนักงานอาวุโส

• ยืนยันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของตน เมื่อมีผู้สอบถามเนื่องจากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ

• อ้างอิงได้ถึงตัวบุคคล เหตุการณ์ เวลา และสถานที่ต่างๆได้อย่างละเอียดในการสนับสนุนข้อมูลและความคิดเห็นของตน

• กระตุ้นจูงใจให้สมาชิกในทีมมีความมั่นใจในการนำเสนอความเห็นของตนต่อที่ประชุมกลุ่ม

บทบาทของหัวหน้างาน

• นำเสนอมุมมองหรือความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากความคิดเห็นของสมาชิกในที่ประชุมกลุ่มได้

• ยืนยันข้อมูลและความคิด เห็นของตนเมื่อมีผู้ทักท้วงหรือปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติตาม

• มีเทคนิคและวิธีการพูดให้ผู้ที่ขาดความมั่นใจมีความแน่วแน่และมั่นใจต่อการนำเสนอความคิดเห็นและประเด็นต่าง ๆ ของตน

บทบาทของผู้จัดการ

• แสดงความคิดเห็นของตนที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อื่นที่อยู่ภายในองค์การโดยการอ้างอิงถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจน

• ชักจูงให้สมาชิกในที่ประชุมกลุ่มที่อยู่ภายในองค์การมีความคิดเห็นคล้อยตามและปฏิบัติตาม

• มีเทคนิคและวิธีการพูดให้ผู้อื่นยอมรับและมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกันของทีมงาน

บทบาทของผู้อำนวยการ

• ยืนยันความคิดเห็นของตนต่อที่ประชุมกลุ่มในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งหรือมีความเสี่ยงสูง

• แสดงความคิดเห็นของตนที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อื่นที่อยู่ภายในและภายนอกองค์การโดยอ้างอิงถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล

• ชักจูงให้สมาชิกในที่ประชุมกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์การมีความคิดเห็นคล้อยตามและปฏิบัติตาม

แล้วทำอย่างไรให้ตัวคุณเองมีความสามารถในด้าน Assertiveness …. การสร้างให้เกิด Assertiveness นั้นไม่ยาก เพียงแต่ขอให้คุณปฏิบัติตามหลักหรือแนวคิดของการพัฒนา หรือหลัก 4 – D ดังต่อไปนี้

           พัฒนา…. ” ความรู้ ” ( Develop your knowledge) ก่อนอื่นคุณจะต้องสำรวจตัวคุณเองก่อนว่าคุณมีความรู้ในสายวิชาชีพของตนมากน้อยแค่ไหน ซึ่งความรู้จะเป็นแรงสนับสนุนให้คุณเกิดความมั่นใจในความคิด การพูด และการกระทำ ทั้งนี้ความรู้สามารถเกิดขึ้นได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟังผู้เชี่ยวชาญ การพูดกับผู้รู้ การอ่านหนังสือ และ/หรือการเขียนข้อมูลที่คุณรู้เพื่อบันทึกความทรงจำ และนอกจากความรู้ในสายวิชาชีพของตัวคุณเองแล้ว คุณอาจจำเป็นจะต้องรู้ในสายวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพของตนอีกด้วย

          พัฒนา….. ” ความคิด ” ( Develop your thinking) ความรู้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ หากคุณไม่สามารถบูรณาการหรือสังเคราะห์ข้อมูลที่คุณรับรู้มา คุณจะต้องนำความรู้ต่าง ๆ ทั้งหมดที่คุณมีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยการคิดหาแนวทางที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานทั้งของตนเองและของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น……ความคิดริเริ่มหรือความคิดสร้างสรรค์ของตัวคุณเองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องรู้จักฝึกคิดสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

          พัฒนา….. ” การนำเสนอ ” ( Develop your presentation) สิ่งที่คุณคิดขึ้นจะสมบูรณ์แบบได้นั้นคุณจะต้องมีความพร้อมและกล้าพอที่จะนำเสนอข้อมูลหรือความคิดเห็นของตนเอง โดยการนำเสนอต่อทีมงานหรือต่อที่ประชุมของคุณ คุณจะต้องไม่กลัวข้อคัดค้านหรือข้อโต้แย้งของผู้อื่น คุณจะต้องกล้าเผชิญความจริง และยอมรับในความคิดของผู้อื่น เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ นั้นมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนระบบความคิดของคุณเอง

          พัฒนา….. ” การโน้มน้าวชักจูง ” ( Develop your persuasion) คุณจะต้องมีหลักหรือเทคนิคในการโน้มน้าวชักจูงให้อีกฝ่ายเชื่อและคล้อยตามความคิดเห็นหรือสิ่งที่คุณยืนกรานและมั่นใจว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้ที่มี Assertiveness นอกจากจะเป็นผู้มีความรู้ มีไอเดีย และสามารถนำเสนอความเห็นของตนต่อผู้อื่นแล้ว คุณควรจะมีวิธีการจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามและปฏิบัติตามในสิ่งที่คุณนำเสนอ การโน้มน้าวชักจูงให้ผู้อื่นเชื่อนั้นคุณจะต้องมีความมั่นใจและมีความหนักแน่นของข้อมูลหรือสิ่งที่คุณเสนอ และหากเป็นไปได้คุณควรจะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่คุณมีประกอบการโน้มน้าวให้ผู้อื่นมีความคิดเห็นคล้อยตามไปกับคุณด้วย

          พบว่าบุคคลที่มี Assertiveness จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากกว่าบุคคลที่ไม่มี Assertiveness เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นจะมีความมุ่งมั่นให้งานหรือโครงการที่นำเสนอประสบความสำเร็จ ความพยายามให้คนอื่นเห็นด้วยและปฏิบัติตามในสิ่งที่คุณยืนกรานหรือมั่นใจว่าจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอน แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ที่มีความเป็น Assertiveness สูงจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ การรับฟังความคิดเห็นหรือไอเดียจากผู้อื่นที่มีมุมมองที่แตกต่างไปจากคุณ ซึ่งความคิดเห็นเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งจุดประกายให้คุณมีไอเดียใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของคุณเองก็เป็นได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *