เทคนิคการวิเคราะห์หาตัวชี้วัดความสามารถหลัก (Key Competencies)

เทคนิคการวิเคราะห์หาตัวชี้วัดความสามารถหลัก (Key Competencies)

พฤษภาคม  2548 

 

 

เทคนิคการวิเคราะห์หาความสามารถหลักหรือที่เรียกกันว่า Key Competencies คำว่าความสามารถ Competency หมายถึง ทัศนคติ อุปนิสัย ทักษะและพฤติกรรมที่คนแสดงออกมา ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนิสัยที่แท้จริงของคนๆนั้น ไม่ใช่การเสแสร้งไม่เหมือนกับพฤติกรรมที่สามารถเสแสร้งแกล้งทำได้ชั่วครั้งชั่วคราว ถ้าคนไหนมีความสามารถเรื่องการบริการไม่ว่าคนๆนั้น จะอยู่ที่ไหน อยู่กับใครเขาจะแสดงออกถึงความมีน้ำใจในการให้บริการคนอื่นเสมอ แต่ถ้าเขามีเพียงพฤติกรรมเขาจะแสดงออกกับคนเพียงบางคน เพียงบางสถานที่หรือบางเวลาเท่านั้น เราจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมกับความสามารถได้ชัดเจน ถ้าเราเดินเข้าไปร้านมินิมาร์ทบางแห่งเราจะได้ยินคำว่า “สวัสดีคะ(ครับ)” แต่สีหน้าคนที่สวัสดีเราไม่ได้ไปด้วยกันกับความหมายของคำว่าสวัสดีเลยบางครั้งเราได้ยินแต่เสียงไม่รู้ว่าตัวคนอยู่ที่ไหนอย่างนี้เรียกว่าเขามีเพียง “พฤติกรรม” ของการบริการเท่านั้น แต่ถ้าเราเดินเข้าไปโรงแรมหรือร้านอาหารบางแห่ง เราจะได้ยินคำว่า “สวัสดีคะ(ครับ)” พร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส แววตาบ่งบอกให้เห็นว่าพร้อมที่จะให้บริการเราจริงๆและลึกๆในใจของเขาก็เป็นอย่างนั้นจริง นั่นล่ะจึงจะสามารถเรียกได้ว่า มีความสามารถด้านการบริการ

เทคนิคการวิเคราะห์หาความสามารถหลักของตำแหน่งงาน (Job Competency) มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้

กำหนดความสามารถให้สอดคล้องกับกลุ่มผลงานที่คาดหวังหลัก (Key Result Areas)
ลองกำหนดดูว่าการที่จะทำให้งานนั้นๆบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้นั้น คนที่ทำงานในตำแหน่งงานนั้นจะต้องมีความสามารถในด้านใดเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น

กลุ่มผลงานที่คาดหวังหลัก
(Key Result Areas)

ความสามารถที่น่าจะมีแล้วทำให้งานสำเร็จ
(Competencies)

เวลาสรรหา (Time)

       การวางแผน (Planning)

       การประสานงาน (coordination)

       มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)

       การให้บริการ (Service Mind)

ต้นทุนการสรรหา (Cost)

       การวางแผน (Planning)

       การประสานงาน (coordination)

       ความละเอียด (Attention to details)

       จิตสำนึกด้านต้นทุน (Cost Awareness)

คุณภาพของการสรรหา (Quality)

       การวางแผน (Planning)

       การติดต่อสื่อสาร (Communication)

       ความละเอียด (Attention to details)

       การประสานงาน (coordination)

       การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

กำหนดความสามารถหลัก

       หาความสามารถที่ซ้ำกันมากที่สุด ความสามารถตัวใดที่เกิดขึ้นซ้ำกันมากที่สุดถือว่าเป็นความสามารถหลักของตำแหน่งงานนั้นๆ จากตัวอย่างดังกล่าวนี้จะเห็นว่าตัวที่ซ้ำกันมากที่สุดคือ การวางแผน และการประสานงาน(ซ้ำกัน 3 ครั้ง)

       จัดลำดับความสำคัญของความสามารถในกลุ่มเดียวกันคือจัดลำดับความสามารถของแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อผลสำเร็จและสิ่งที่คาดหวัง ความสามารถตัวใดมีความสำคัญต่อความสำเร็จของผลที่
คาดหวังมากที่สุด ความสามารถนั้นถือเป็นความสามารถหลัก เช่น ความสามารถที่มีผลกระทบต่อเวลาในการสรรหาพนักงานใหม่มากที่สุดคือ การวางแผน รองลงมาคือ การประสานงาน การให้บริการและการประสานงานตามลำดับ

กลุ่มผลงานที่คาดหวังหลัก
(Key Result Areas)

ความสามารถที่น่าจะมีแล้วทำให้งานสำเร็จ
(Competencies)

ลำดับความสำคัญ

เวลาสรรหา (Time)

       การวางแผน (Planning)

       การประสานงาน (coordination)

       มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)

       การให้บริการ (Service Mind)

1
2
4
3

สำหรับจำนวนตัวชี้วัดความสามารถหลักไม่สามารถกำหนดตายตัวได้ว่าควรจะมีจำนวนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม แต่มีข้อสังเกตคือกลุ่มผลงานที่คาดหวังหลักทุกตัวจะต้องมีความสามารถรองรับอย่างน้อยหนึ่งตัว ถ้างานใดมีความสามารถซ้ำกันมาก จำนวนความสามารถหลักก็จะมีจำนวนน้อย

นอกจากความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Job Competencies) แล้ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมักจะนำเอาความสามารถหลักขององค์กร (Core Competencies) หรือ บางองค์กรเรียกว่าคุณค่าองค์กร (Core Value) มาใช้ในการประเมินผลงานด้วย เพราะนอกจากต้องการให้ความสามารถของคนเหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบแล้ว ก็ยังต้องการให้ความสามารถของคนสอดคล้องกับคุณค่าขององค์กรอีกด้วย เช่น โรงแรมจะมีความสามารถหลักขององค์กรคือการให้บริการ(Service Mind) ดังนั้นทุกตำแหน่งจะต้องถูกประเมินในหัวข้อนี้ ไม่ว่าตำแหน่งงานนั้นๆจะมีความสามารถประจำตำแหน่งในหัวข้อนี้หรือไม่ก็ตาม

หากท่านสนใจที่จะโฆษณาสินค้า หรือขอรับบริการกับ JobsDB โปรดติดต่อ marketing@jobsdb.co.th

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *