เด็กไทยไอคิวต่ำเหตุการศึกษาไม่สอดรับ

เด็กไทยไอคิวต่ำเหตุการศึกษาไม่สอดรับ

กระทรวงศึกษาธิการ รับสภาพปัญหาเด็กไทยไอคิวต่ำ เหตุระบบการศึกษาไม่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก เตรียมงัดแผนพัฒนาการศึกษาปฐมไทยดูแลเด็กเล็กของไทย

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) กล่าวว่า ปัญหาไอคิวของเด็กไทยต่ำกว่ามาตรฐาน และปัญหาการพัฒนาเด็กเล็กนั้น เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ก็ตระหนักถึงปัญหานี้อยู่

อย่างไรก็ตาม สมองของเด็กไทยไม่ได้มีปัญหา แต่ที่เด็กไทยไอคิวต่ำกว่ามาตรฐาน เพราะได้รับการพัฒนาสมองไม่ถูกต้องตามขั้นตอนพัฒนาการทางสมอง เนื้อหาที่จัดการเรียนการสอนให้เด็กเล็กนั้น ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนพัฒนาการทางสมอง อีกสาเหตุหนึ่งเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านพัฒนาเด็กเล็กนั้น กระจัดกระจายอยู่หลายที่ จึงไม่เกิดเอกภาพ

“ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้จัดทำแผนการพัฒนาการปฐมไว้เสร็จเรียบร้อยนำ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้เด็กเล็ก แต่ต้องชะลอการนำมาใช้เพราะต้องรอเสนอของบประมาณก่อน แต่ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดบางเรื่องในแผนที่สามารถดำเนินการได้เลยมาทำก่อน” นายจาตุรนต์ กล่าว

ด้านนายภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ไอคิวของคนปรกติควรจะ 90 ขึ้นไปจึงจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างดี ถ้า 120 ถือว่า อัจฉริยะแล้ว เพราะฉะนั้น สังคมควรหันมาให้ความสนใจข้อมูล

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ทำให้เด็กไทยไอคิวต่ำนั้น มาจากทั้งระบบการศึกษาและสาธารณสุข เช่น โภชนาการของแม่ที่ตั้งครรภ์ แต่หลัก ๆ น่าจะเป็นเรื่องการศึกษา ทำให้เด็กไทยไอคิวต่ำ แต่ไม่ใช่การศึกษาในห้องเรียนเท่านั้น หมายถึงการศึกษาทั้งภาพรวม ซึ่งประเทศไทยยังขาดแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือสื่อที่ดีให้เยาวชนได้อ่านพัฒนาปัญญา

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *