เคล็ดลับ SMEs สู่ความสำเร็จ สิ่งที่ SMEs ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อ

เคล็ดลับ SMEs สู่ความสำเร็จ สิ่งที่ SMEs ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อ

ปัจจุบันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อประกอบธุรกิจเป็นเรื่องใกล้ตัวของเอสเอ็มอีมากขึ้น เพราะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากธนาคารต่างๆ ได้มากมาย แต่หากเอสเอ็มอีขาดความเข้าใจหลักพิจารณาการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแล้วก็คงเป็นเรื่องยากที่จะได้เงินมาประกอบธุรกิจ วันนี้จึงหยิบยกเคล็ดลับเด็ดเจ็ดประการที่จะทำให้เอสเอ็มอีมีโอกาสผ่านเกณฑ์การขอสินเชื่อได้สูง ตามข้อมูลจากเว็บไซด์ SMESmart Thailand มาบอกกันว่าธนาคารจะพิจารณาข้อมูลการขอสินเชื่ออะไรบ้างของเอสเอ็มอี

เคล็ดลับเอสเอ็มอีสู่ความสำเร็จ
++ สิ่งที่เอสเอ็มอีควรรู้ก่อนขอสินเชื่อ

ปัจจุบันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อประกอบธุรกิจเป็นเรื่องใกล้ตัวของเอสเอ็มอีมากขึ้น เพราะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากธนาคารต่างๆ ได้มากมาย แต่หากเอสเอ็มอีขาดความเข้าใจหลักพิจารณาการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแล้วก็คงเป็นเรื่องยากที่จะได้เงินมาประกอบธุรกิจ วันนี้จึงหยิบยกเคล็ดลับเด็ดเจ็ดประการที่จะทำให้เอสเอ็มอีมีโอกาสผ่านเกณฑ์การขอสินเชื่อได้สูง ตามข้อมูลจากเว็บไซด์ SMESmart Thailand มาบอกกันว่าธนาคารจะพิจารณาข้อมูลการขอสินเชื่ออะไรบ้างของเอสเอ็มอี

1. หลักประกัน ธนาคารจะพิจารณาจากหลักทรัพย์กับความแตกต่างในมูลค่าของวงเงินกู้ และความมั่นคงในทรัพย์สิน
2. อัตราเสี่ยงทางการเงินต่างๆ
3. ความสามารถของกิจการในการสร้างกำไร คือ การพยากรณ์การขาย การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน การคาดคะเนหรือการประมาณการทางการเงิน(งบดุล,งบกำไรขาดทุน)
4. สภาพคล่องของทรัพย์สิน คือ การดูจากบัญชีงบดุล
5. ภาวะการหมุนเวียนของเงินทุน คือ การวิเคราะห์กระแสการหมุนเวียนของเงิน
6. ความสามารถและความชำนาญและการบริหาร คือ ดูจากระบบการผลิต การควบคุม คุณภาพและกลวิธีทางการตลาด โครงสร้างและระบบการบริหารภายใน ปรัชญา เป้าหมายและนโยบายการบริหารระยะสั่นและระยะยาว แผนงานระยะสั้นและระยะยาว และแผนพัฒนาบุคลากร
7. อนาคตของธุรกิจและการประกอบการ คือ แผนพัฒนาธุรกิจและโครงการขยายสาขา หรือ การปรับปรุงเปลี่ยนแนวดำเนินธุรกิจ

สำหรับธุรกิจที่เริ่มก่อตั้งใหม่จะต้องมีระยะเวลาดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 3 – 6 เดือนโดยจะพิจารณาจากพื้นฐานการทำธุรกิจและประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณา (Guide Line) พื้นฐานเท่านั้น ที่สำคัญผู้ประกอบการควรมีความเข้าใจในธุรกิจอย่างแท้จริงและสามารถชี้ช่องทางในโอกาสธุรกิจที่เห็นและสามารถจับต้องได้ ก็จะทำให้โอกาสในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อก็มีความเป็นไปได้สูง

ที่มา : http://smesmart.is.in.th/

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *