เครือข่ายนวัตกรรมการจัดการ 'ทุนมนุษย์'

เครือข่ายนวัตกรรมการจัดการ “ทุนมนุษย์”

ในโลกปัจจุบันที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการสื่อสารและสารสนเทศทำให้ข้อมูลและความรู้ต่างๆ กระจายออกไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดรูปแบบของสังคมยุคใหม่ที่เรียกกันว่า “สังคมฐานความรู้” ซึ่งก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องมากมาย

ดังนั้นการที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจะสามารถอยู่รอด เติบโต และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่ได้นั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมี “ทรัพยากรบุคคล” ที่ได้สั่งสม “ทุน” ไว้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ

ซึ่งทุนที่บุคลากรแต่ละคนสะสมไว้ในตัวนั้นเรียกว่า “ทุนมนุษย์” หรือ Human Capital อันมีความหมายถึง “ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และค่านิยม ที่คนในองค์กรมี และนำมาใช้ในการทำงานให้บรรลุผล”

หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อนำพาประเทศเข้าสู่สังคมฐานความรู้ นับตั้งแต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมาทิศทางการพัฒนาประเทศได้มุ่งสู่แนวทางของการยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ต่อเนื่องมายัง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ที่เน้นการพัฒนาคนให้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ก็เน้นไปที่ “การเตรียมความพร้อมของคนไทย” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเผชิญในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในฐานะเป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบด้านการเตรียม การบริหาร และการพัฒนากำลังคนในภาครัฐ ตระหนักดีว่าเป้าหมายสูงสุดของการบริหารและการพัฒนาคนในระบบราชการก็คือการทำให้คนของเรามี “ทุน” ที่หลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อที่จะนำพาองค์กรของรัฐไปสู่ความสำเร็จ ในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าทุกวันนี้มีองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาคนเกิดขึ้นมากมาย ทุกหน่วยงานในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรและสมาคมวิชาชีพต่างๆ ได้สร้างและสั่งสมความรู้ รวมถึงประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการบุคลากรของตนเองอย่างมากมาย แต่เรายังขาดหน่วยงานกลางที่จะเข้ามาจัดการความรู้ในด้านนี้อย่างเป็นระบบ

ทางสำนักงาน ก.พ. จึงอาสาเข้ามาเป็นศูนย์กลางในเรื่องการบริหารจัดการทุนมนุษย์ โดยคิดว่าถ้าเรามีเครือข่ายของทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ในด้านนี้ ก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุนมนุษย์ของแต่ละองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีกำลังคนที่มีทุนที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนองค์กร สังคม และประเทศชาติ ไปในทิศทางที่ต้องการต่อไปได้

“โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะ ด้านการจัดการทุนมนุษย์”ที่ทางสำนักงาน ก.พ. ได้ริเริ่มและดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว มีเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนา เครือข่ายหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เรียกว่าเป็น Strategic Partner ด้านการจัดการทุนมนุษย์ รวมทั้งพัฒนาระบบและช่องทางการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานในทุกภาคส่วน รวมถึงการส่งเสริมให้สาธารณชนได้เข้าถึงองค์ความรู้ในด้านนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง อันจะส่งผลต่อความสามารถในการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

โครงการในปีนี้นั้นทางสำนักงาน ก.พ. ได้ทำการรวบรวมองค์ความรู้ในด้านนี้อย่างเป็นระบบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชน รวมถึงสร้างช่องทางให้เครือข่ายได้เข้าถึงองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thaiHRhub.com นอกจากนี้ยังได้มีการจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายถึง 5 ครั้งอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าทั้งในกรุงเทพฯและในส่วนภูมิภาค

ในด้านการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะนั้น ได้จัดทำรายการ “คนดลใจ” เผยแพร่ทาง สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น. นำเสนอแนวคิดการบริหารจัดการทุนมนุษย์ผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคม นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังข่าวสารและความเคลื่อนไหวในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลผ่านทางสถานีวิทยุ FM 105 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น. และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 ทุกวันอาทิตย์ เวลา18.00 น. ซึ่งท่านที่ทำงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคคลไม่ควรพลาดชมและฟังเป็นอย่างยิ่ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในระดับชาติ เพราะทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถจะช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคสังคมฐานความรู้ที่มองว่า “คนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญของทุกองค์กร” ถ้าเราสามารถสร้างให้เขาเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางด้าน สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม เขาก็จะสามารถนำพาองค์กรนั้นๆไปสู่ความสำเร็จได้ ซึ่งประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องสร้างสังคมที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” เพื่อที่จะยืนหยัดอยู่ภายใต้กระแสของการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต

ที่มา : www.thaihrhub.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *