อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ปรับปรุง)

มีการปรับปรุงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลให้คนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จึงมีมติเห็นชอบให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับปีภาษี 2563 ในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ เท่ากับว่าเฉพาะในปี 2563 เราจะเสียภาษีเพียง 10% เท่านั้น 

โดยมีประกาศเลื่อนกำหนดการชำระภาษีใหม่ เป็นดังนี้

เดิมใหม่
ประกาศราคาประเมินที่ดินก่อน 1 ก.พ. 2563ก่อน 1 มิ.ย. 2563
แจ้งการประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายใน ก.พ. 2563ภายใน มิ.ย. 2563
ชำระภาษีภายใน เม.ย. 2563ภายใน ส.ค. 2563

วิธีการคำนวนภาษีใหม่

มูลค่าของฐานภาษี = มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – มูลค่าของฐานภาษีที่ได้ยกเว้น
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง = มูลค่าของฐานภาษี X อัตราภาษี

มูลค่าของฐานภาษีที่ได้ยกเว้น

การหักลดหย่อนมูลค่าของฐานภาษี่จะได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

ได้สิทธิหักมูลค่าฐานภาษี่ได้ 50 ล้านบาท แต่ในกรณีที่มีหลายแปลงแต่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมากกว่า 1 แปลง

ให้นำมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดมาหักกับ 50 ล้าน โดยให้นำมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแปลงที่มีมูลค่าสูงที่สุดก่อน และหักมูลค่ารองลงมาตามลำดับ

2. บุคคลธรรมที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้า ที่ใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัย

2.1 เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน (บ้านหลักหลัก) และมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีภาษีนั้น ได้สิทธิหักมูลค่าฐานภาษีได้ 50 ล้านบาท

2.2 เป็นเจ้าของเฉพาะบ้าน (อย่างเดียว) และมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีภาษีนั้น ได้สิทธิหักมูลค่าฐานภาษีได้ 10 ล้านบาท

อัตราภาษี

1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการเกษตรกรรม

ทั้งนี้ถ้าเป็นบริษัทต้องขึ้นทะเบียนทำเกษตรกรรมแล้ว หากเป็นบุคคลธรรมดาต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว หรือเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ตามจำนวนขั้นต่ำที่เป็นประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

ก. บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2563 – 2565พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
0 – 50 ล้านบาทยกเว้นยกเว้น
มากกว่า 50 ล้านบาทยกเว้นไม่เกิน 0.15%
อัตราภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรฯ บุคคลธรรมดา

ข. กรณีอื่น เช่น นิติบุคคล เป็นต้น

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษี
0 – 75 ล้านบาท0.01% (ล้านละ 100บาท)
มากกว่า 75 – 100 ล้านบาท0.03% (ล้านละ 300บาท)
มากกว่า 100 – 500 ล้านบาท0.05% (ล้านละ 500บาท)
มากกว่า 500 – 1,000 ล้านบาท0.07% (ล้านละ 700บาท)
มากกว่า 1,000 ล้านบาท0.10% (ล้านละ 1,000บาท)

หมายเหตุ เฉพาะปี 2563 ได้รับส่วนลดภาษี 90% ของจำนวนภาษีที่ต้องเสียโดยคำนวนตามอัตราปกติข้างต้น นั่นคือจะชำระเพียง 10% ของที่คำนวนได้

2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่ออยู่อาศัย

ได้แก่ บ้านหลังหลักที่ใช้อยู่อาศัย บ้านหลังที่ 2 เพื่ออยู่อาศัย หรือให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยแบบรายเดือน ( เช่น บ้านเช่า, คอนโด, อพาร์ทเม้นท, หอพัก, โฮมสเตย์ เป็นต้น) โดยครอบคลุมถึงช่วงการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติม หรือตกแต่งเป็นต้น

หมายเหตุ กรณีโฮมสเตย์ต้องเป็นห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง และมีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน และไม่นับรวมโรงแรมที่ว่าด้วยกฎหมายโรงแรม

ก. บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้าน (บ้านหลังหลัก)

โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น มีอัตราภาษีดังนี้

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2563 – 2564พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
0 – 50 ล้านบาทยกเว้นยกเว้น
มากกว่า 50 – 75 ล้านบาท0.03% (ล้านละ 300บาท)ไม่เกิน 0.3%
มากกว่า 75 – 100 ล้านบาท0.05% (ล้านละ 500บาท)ไม่เกิน 0.3%
มากกว่า 100 ล้านบาท0.10% (ล้านละ 1,000บาท)ไม่เกิน 0.3%

หมายเหตุ เฉพาะปี 2563 ได้รับส่วนลดภาษี 90% ของจำนวนภาษีที่ต้องเสียโดยคำนวนตามอัตราปกติข้างต้น นั่นคือจะชำระเพียง 10% ของที่คำนวนได้

ข. บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้าน (บ้านหลังหลัก)

โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น มีอัตราภาษีดังนี้

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2563 – 2564พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
0 – 10 ล้านบาทยกเว้นยกเว้น
มากกว่า 10 – 50 ล้านบาท0.02% (ล้านละ 200บาท)ไม่เกิน 0.3%
มากกว่า 50 – 75 ล้านบาท0.03% (ล้านละ 300บาท)ไม่เกิน 0.3%
มากกว่า 75 – 100 ล้านบาท0.05% (ล้านละ 500บาท)ไม่เกิน 0.3%
มากกว่า 100 ล้านบาท0.10% (ล้านละ 1,000บาท)ไม่เกิน 0.3%

หมายเหตุ เฉพาะปี 2563 ได้รับส่วนลดภาษี 90% ของจำนวนภาษีที่ต้องเสียโดยคำนวนตามอัตราปกติข้างต้น นั่นคือจะชำระเพียง 10% ของที่คำนวนได้

ค. บ้านหลังอื่นๆเป็นต้นไป

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2563 – 2564พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
0 – 50 ล้านบาท0.02% (ล้านละ 200บาท)ไม่เกิน 0.3%
มากกว่า 50 – 75 ล้านบาท0.03% (ล้านละ 300บาท)ไม่เกิน 0.3%
มากกว่า 75 – 100 ล้านบาท0.05% (ล้านละ 500บาท)ไม่เกิน 0.3%
มากกว่า 100 ล้านบาท0.10% (ล้านละ 1,000บาท)ไม่เกิน 0.3%

หมายเหตุ เฉพาะปี 2563 ได้รับส่วนลดภาษี 90% ของจำนวนภาษีที่ต้องเสียโดยคำนวนตามอัตราปกติข้างต้น นั่นคือจะชำระเพียง 10% ของที่คำนวนได้

3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการพาณิชย์ อุตสาหกรรม

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2563 – 2564พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
0 – 50 ล้านบาท0.3% (ล้านละ 3,000บาท)ไม่เกิน 1.2%
มากกว่า 50 – 200 ล้านบาท0.4% (ล้านละ 4,000บาท)ไม่เกิน 1.2%
มากกว่า 200 – 1,000 ล้านบาท0.5% (ล้านละ 5,000บาท)ไม่เกิน 1.2%
มากกว่า 1,000 – 5,000 ล้านบาท0.6% (ล้านละ 6,000บาท)ไม่เกิน 1.2%
มากกว่า 5,000 ล้านบาท0.7% (ล้านละ 7,000บาท)ไม่เกิน 1.2%

หมายเหตุ เฉพาะปี 2563 ได้รับส่วนลดภาษี 90% ของจำนวนภาษีที่ต้องเสียโดยคำนวนตามอัตราปกติข้างต้น นั่นคือจะชำระเพียง 10% ของที่คำนวนได้

4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รกร้าง ว่างเปล่า ไม่ได้ทำประโยชน์

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2563 – 2564พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
0 – 50 ล้านบาท0.3% (ล้านละ 3,000บาท)ไม่เกิน 1.2%
มากกว่า 50 – 200 ล้านบาท0.4% (ล้านละ 4,000บาท)ไม่เกิน 1.2%
มากกว่า 200 – 1,000 ล้านบาท0.5% (ล้านละ 5,000บาท)ไม่เกิน 1.2%
มากกว่า 1,000 – 5,000 ล้านบาท0.6% (ล้านละ 6,000บาท)ไม่เกิน 1.2%
มากกว่า 5,000 ล้านบาท0.7% (ล้านละ 7,000บาท)ไม่เกิน 1.2%

นอกจากนี้ ถ้าที่ดินรกร้างว่างเปล่าเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน จะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 0.3% ในปีที่ 4 และถูกเก็บเพิ่มขึ้น 0.3% ทุก ๆ 3 ปี แต่สูงสุดไม่เกิน 3%

หมายเหตุ เฉพาะปี 2563 ได้รับส่วนลดภาษี 90% ของจำนวนภาษีที่ต้องเสียโดยคำนวนตามอัตราปกติข้างต้น นั่นคือจะชำระเพียง 10% ของที่คำนวนได้

แหล่งข้อมูล

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *