อัตราการจดจำที่เกิดจากการเรียนรู้

อัตราการจดจำที่เกิดจากการเรียนรู้

อัตราการจดจำของมนุษย์ขึ้นอยู่กับกิจกรรม และประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับรู้

   อัตราการจดจำที่เกิดจากการเรียนรู้

       ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนหลายๆคนมักบ่นว่า…..ทำไมนะ… เรื่องนี้สอนไม่รู้กี่ครั้งกี่เที่ยวแล้วเด็กจดจำไม่ได้สักที…ขอเสนอแนะ…. ขอให้คุณครูกลับมาสำรวจวิธีการสอนของตัวเองสักนิดจะดีไหมแล้วค่อยมาสรุปว่าจะใช้วิธีการสอนบบใดดี  จึงจะเหมาะสมกับกิจกรรมที่ครูกำหนดไว้เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และจดจำได้อย่างฝังแน่น..ที่เป็นเช่นนี้ เพราะอัตราการจดจำของมนุษย์เรานั้นพอจะสรุปได้ว่าอัตราการจดจำของมนุษย์ที่เกิดจากการเรียนรู้          ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เรียนได้รับรู้ซึ่งสามารถลำดับอัตราการจดจำ     ของมนุษย์จากน้อยไปหามากได้ดังนี้

อัตราการจดจำ (ร้อยละ)

กิจกรรมและประสบการณ์

5

การฟังอาจารย์สอน (Lecture)

10

การอ่าน

15

การเห็นภาพ

20-26

การได้ยิน และการเห็นภาพ

30

การเห็นการสาธิต การพูด

40

การอภิปราย

50

การรับรู้จากการมองเห็น การได้ยิน การอภิปราย

70

การมีส่วนร่วม ด้วยการพูด เขียน และอภิปราย

75

ฝึกภาคปฏิบัติ

80

ประสบการณ์ตรง

90

พูดขณะคิด ขณะทำ การสอน และการพยายามสอน

95

การสอนผู้อื่น

 ตารางอัตราการจดจำของมนุษย์ ของ Betrus & Januszewski, 2002 …แหล่งข้อมูล วารสารวงการครู ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2547

   ข้อคิด..ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน…เป็นผลงานนำไปสู่การขอวิทยฐานะ…ขอให้ผ่านทุกคน..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *