องค์ประกอบของการจัดการประสิทธิภาพในองค์กร

องค์ประกอบของการจัดการประสิทธิภาพในองค์กร
วันที่ :17 มิถุนายน 2552

การจัดการประสิทธภาพของการทำงานภายในองค์กร ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยผ่านการสื่อสารเพียงอย่างเดียว
หัวหน้า และพนักงาน ต่างมีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องทำ ตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องดังนี้

สิ่งที่เป็นการจัดการประสิทธิภาพ
– พนักงานจะต้องมีความรู้ในการปฏิบัติงาน ภายในองค์กรตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงขั้นประยุกต์ใช้
– หัวหน้าต้องมอบหมายงาน ให้พนักงาน อย่างมีความสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ขององค์กรมากที่สุด
– หัวหน้า และพนักงานต้องรู้ว่า กลวิธีแบบใด ที่จะช่วยให้งานออกมาดี และจับต้องได้ อย่างเป็นรูปธรรม
– หัวหน้า และพนักงาน ต้อง เข้าใจถึงวิธี ที่จะทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้นกว่าเดิม
– หัวหน้าต้องมีระบบวัดประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทุกคน
– หัวหน้าต้องสามารถ ระบุถึงอุปสรรคที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงได้ และกำจัดมันออกไป
(อ่านบทความ ทางด้าน HR และเรื่องสาระในการทำงาน ที่ www.ThaiHrCenter.com, www.YesTestMe.com)

สิ่งที่ไม่ใช่การจัดการประสิทธิภาพ
– หัวหน้ามอบหมายงานให้กับพนักงานอย่างไม่มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
– การไม่จัดระบบงานที่ดี ก่อให้พนักงานเกิดความกดดันในการที่จะทำงานให้ดีขึ้น
– ไม่มีระบบการจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง แต่ใช้เฉพาะช่วงที่งานมีประสิทธิภาพต่ำเท่านั้น

การจัดการประสิทธิภาพภายในองค์กร จะเกิดความสำเร็จได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ในการใช้
การสื่อสารแบบสองทาง คือเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังไปพร้อมๆ กัน หลังจากนั้น จะเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาองค์กรร่วมกันต่อไป

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *