หุ้นส่วนโครงการ“กรีนโลจิสติกส์”

หุ้นส่วนโครงการ“กรีนโลจิสติกส์”
Source: LogisticsDigest

ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศที่ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน อุณหภูมิที่ผันผวนขึ้นลงอย่างฮวบฮาบสูงสุดในฤดูกาลเดียวกัน รวมทั้งระดับน้ำทะเลซึ่งนับวันจะสูงขึ้น เป็นประเด็นร้อนซึ่งถูกประโคมข่าวในสื่อมวลชนทุกประเภท ส่งผลให้ผู้บริโภคตื่นตัวกับปัญหาโลกร้อน ในขณะเดียวกัน นักการเมืองทั่วโลกก็ตั้งความหวังว่าการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ จะมีการลงนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการลดระดับการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอัตราร้อยละ 50 ขึ้นไปโดยเริ่มจากปัจจุบันไปจนถึงปี 2050

การจำกัดภาวะโลกร้อนมิให้สูงขึ้นเกินกว่า 2 องศาเมื่อเทียบกับยุคสมัยที่ยังไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง เมื่อใดที่ภาวะโลกร้อนเกินกว่า 2 องศา จะเสี่ยงต่อพายุไต้ฝุ่น การละลายตัวของภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของทรัพยากรน้ำและป่าไม้ อาจทำให้สูญูหายไปอย่างไม่มีทางหวลกลับ ขณะนี้อุณหภูมิของโลกได้ขยับสูงขึ้นร้อยละ 0.7 องศาแล้ว แต่ทุกประเทศยังต้องการให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อไปเพื่อความมั่งมีของส่วนรวมและเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชากรทั่วโลกให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป

ผู้บริโภคในเยอรมนีวิตกกังวลกับเรื่องดังกล่าว และมีความกระตือรือร้นที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่ช่วยประหยัดพลังงาน เดินทางโดยรถไฟแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือเลือกซื้อผลไม้ที่ผลิตในท้องถิ่นแทนสินค้านำเข้า ด้วยเหตุนี้ร้านค้าปลีกจึงต้องปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตนเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาโลกร้อนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Bernhard Seitzl, ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพสินค้าส่งออกและนำเข้า ร้านค้าปลีก Witt Weiden ซึ่งจำหน่ายสิ่งทอเกรดสูง อธิบายว่า บริษัทได้ยึดถือมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ Witt Weiden จึงได้นำเสนอสิ่งทอที่ไม่มีสารพิษและไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง อาทิ เครื่องแต่งกายแบรนด์ PURE WEAR ซึ่งผลิตจากฝ้ายที่ไม่พึ่งพาสารเคมีและย้อมด้วยสีธรรมชาติ นอกจากนี้ Witt Weiden ยังให้ความสำคัญต่อผลกระทบทางด้านสภาพแวดล้อมอันสืบเนื่องมาจากการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังโกดังในเยอรมนี ทั้งนี้โดยคาดเดาว่าอีกไม่นานเกินรอ ลูกค้าคงจะเริ่มถามไถ่ถึงกระบวนการขนส่งสินค้าและอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนของสินค้านำเข้า

เนื่องจากเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่วนใหญ่มีการขนส่งทางอากาศ เที่ยวบินจากกรุงเทพไปยังWeiden ปลดปล่อยคาร์บอนถึง 0.35 กิโลต่อสินค้าที่มีน้ำหนักหนึ่งงกิโลกรัม ตัวคูณในการคำนวณความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ดังกล่าวสูงถึง 15 เท่าภายใต้หลักเกณฑ์ KPI (key performance indicator)
ด้วยเหตุนี้Witt Weiden จึงได้ร่วมมือกับ M+R Spedag, Enco, GROUP7, Systain Consultingในการดำเนินโครงการลดอัตราการปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับสินค้านำเข้า
การขนส่งทางเรือควบคู่ไปกับการขนส่งทางอากาศหรือทางรถไฟจะใช้เวลานานกว่าการขนส่งโดยตรงทางอากาศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการสั่งซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและเพื่อให้ผู้จัดส่งสินค้ามีทางเลือกมากขึ้นในการขนส่งสินค้า

จริงอยู่การขนส่งทางเรือถูกกว่า แต่ในระยะยาวค่าใช้จ่ายตัวอื่นจะสูงขึ้นด้วย อาทิ การจัดเก็บสินค้าในโกดัง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและความเสี่ยงต่อการแปรปรวนในวงการแฟชั่น อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายโกดังของ Witt Weiden พร้อมที่จะร่วมมือกับหุ้นส่วนโลจิสติกส์ในการทดสอบความเป็นไปได้ที่จะใช้ระบบการขนส่งหลายรูปแบบควบคู่ไปกับการรวบรวมสินค้าหลากหลายจำพวกเพื่อจัดส่งในเที่ยวเดียวกัน อีกทั้งยังต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบรรจุห่อหีบและการจัดเส้นทางขนส่งทางบกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนในอัตรา 15-20% ภายในระยะเวลา5 ปี M+R Spedag ได้จัดซื้อรถบรรทุกที่ใช้ NGV ซึ่งจะช่วยลดมลพิษจากสาร SO2 และ NOx รวมทั้งฝุ่นละอองต่างๆ ได้ด้วย

รถบรรทุกเป็นเพียงก้าวหนึ่งในระบบกรีนโลจิสติกส์ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและส่งมอบสินค้า การทำงานเป็นทีมท้าทายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพนักงานให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

และโดยที่ผู้บริโภคจำนวนมากตระหนักถึงความจำเป็นต้องจัดการกับปัญหาการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน รวมทั้งการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการ CO2PERATION จึงกลายเป็นเครื่องมือการตลาดที่สำคัญยิ่ง ภายในปีนี้ Witt Weiden วางแผนที่จะตรวจสอบข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนจากสิ่งทอทุกประเภทที่มีการขนส่งไปยังประเทศเยอรมัน ในขณะเดียวกันหุ้นส่วนของโครงการ CO2PERATION ก็พร้อมที่จะดำเนินการทดสอบทุกรูปแบบภายใต้หลักเกณฑ์ “กรีนโลจิสติกส์”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *