หวาง หย่ง ชิ่ง กับธุรกิจพลาสติกระดับโลก ตอน 3

หวาง หย่ง ชิ่ง กับธุรกิจพลาสติกระดับโลก ตอน 3 การก่อตั้งธุรกิจ

เมื่อจะเริ่มก่อตั้งธุรกิจ
หลังจากที่หวางหย่งชิ่งได้เรียนรู้วิธีการค้าข้าวจากเถ้าแก่ที่โรงค้าข้าวอยู่ 1 ปีแล้ว
หวางหย่งชิ่งได้เปิดร้านค้าข้าวเล็กๆ ของตนเองขึ้นมาในเมืองเจียอี้ ด้วยเงินทุน 200 หยวนที่บิดา
รวบรวมและกู้ยืมมาได้ โดยมีหยางหย่งเฉิงน้องชายคนแรก และหวางหย่งไจ้น้องชายคนที่สอง มาช่วยงานในร้านค้าข้าวด้วย

อุปสรรคที่พบและทางแก้ไข
หลังจากที่หวางหย่งชิ่งต้องปิดโรงสีค้าข้าวเนื่องจากการใช้ระบบปันส่วนข้าวและอาหารอื่นที่ทดแทนได้ก็หาลำบาก และเขายังต้องปิดโรงงานเผาอิฐเนื่องจากการขาดแคลนถ่านหินที่ใช้ในการผลิตอีกด้วย หวางหย่งชิ่งก็ได้เปลี่ยนมาเริ่มค้าไม้ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากขาดประสบการณ์ เขาทำได้ไม่นานก็ขาดทุนย่อยยับ ต่อมา หวางหย่งชิ่งจึงได้ไปขอลงทุนประกอบกิจการพลาสติกกับผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมเคมีที่สมาคมอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับพลาสติกเลย เขาจึงถูกผู้อำนวยการเหยียดหยาม ดูถูก และถูกปฏิเสธกลับไป แต่หวางหย่งชิ่งไม่ย่อท้อ มีจิตใจมุมานะพยายามศึกษา เขาได้กลับไปหาความรู้เกี่ยวกับพลาสติกจนถ่องแท้ หลังจากนั้น 1 ปี เมื่อหวางหย่งชิ่งได้กลับไปขอลงทุนประกอบกิจการพลาสติกอีกครั้ง เขามีความรู้อย่างมากเกี่ยวกับคุณลักษณะ กระบวนการผลิต การแปรรูป และประโยชน์ใช้สอย ฯลฯ ซึ่งทำให้ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมรู้สึกทึ่งในตัวหวางหย่งชิ่งอย่างมาก และได้ตกลงให้เขาได้รับทอดการลงทุนประกอบกิจการพลาสติกไปในที่สุด

แนวคิดในการดำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น
ในช่วงเริ่มต้น หวางหย่งชิ่งดำเนินธุรกิจด้วยการให้คุณภาพและบริการที่เหนือกว่า โดยในช่วงที่เขาเปิดร้านค้าข้าวนั้น หวางหย่งชิ่งจะมีบริการส่งข้าวให้แก่ลูกค้าถึงบ้านและเขาจะจดขนาดความจุของโอ่งลูกค้าและปริมาณการบริโภคของลูกค้าโดยประมาณไว้และหวางหย่งชิ่งจะนำมาคำนวณเวลาที่ข้าวสารของลูกค้าจะหมดในครั้งต่อไป และหวางหย่งชิ่งจะส่งข้าวสารให้แก่ลูกค้า
ล่วงหน้าก่อนที่ข้าวสารจะหมดสองสามวัน นอกจากนี้เขายังให้บริการในด้านอื่นๆอีกด้วย เช่น เวลาส่งข้าวจะเทข้าวเก่าออกช่วยเช็ดอ่างให้สะอาด ค่อยเทข้าวสารใหม่ใส่ลงไป แล้วเทข้าวเก่าไว้ข้างบน นอกจากนี้ร้านของหวางหย่งชิ่งยังขายข้าวที่มีคุณภาพด้วยการฝัดและเก็บแกลบ กรวดและก้อนหินทิ้งจนหมด แล้วจึงนำออกขายให้ลูกค้า ในด้านการเก็บเงินจากลูกค้า หวางหย่งชิ่งจะเลือกเก็บเงินจากลูกค้าในวันเงินเดือนออก โดยจะแยกลูกค้าตามวันที่ได้รับเงินเดือนพอวันเงินเดือนออกก็ไปเก็บค่าข้าวสาร ทำให้สามารถเก็บเงินจากลูกค้าได้เกือบทั้งหมดและลูกค้าก็พอใจด้วย ซึ่งด้วย
การให้คุณภาพและบริการที่เหนือกว่านี้ ทำให้ร้านค้าข้าวของหวางหย่งชิ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากลูกค้า
ในช่วงที่หวางหย่งชิ่งได้ตั้งบริษัทอุตสาหกรรมพลาสติกไต้หวันจำกัด (ไถ่ซู่) แล้วนั้น เขาดำเนินธุรกิจด้วยการพยายามทำให้มีต้นทุนในการผลิตต่ำ โดยในระยะแรกต้นทุนการผลิตจะ
ค่อนข้างสูง ทำให้หวางหย่งชิ่งต้องหาวิธีการมาแก้ไขปัญหาโดยการขยายโรงงานและนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการผลิต จนในที่สุด หวางหย่งชิ่งก็สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้และสามารถนำผลิตภัณฑ์ของเขาเข้าแข่งขันในตลาดโลกได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *