สุดฮิต! ทำวิจัยบนคอมพิวเตอร์


สุดฮิต! ทำวิจัยบนคอมพิวเตอร์

เมื่อกล่าวถึงการทำวิจัย คงต้องนึกถึง ห้องวิจัยที่มีขวดแก้ว หลอดทดลอง มีนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยที่กำลังมุ่งมั่นทำการทดลองอย่างขมักเขม้น และเมื่อผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ แน่นอนว่านักวิจัยย่อมมีความสุขสุดๆ ด้วยความพากเพียรพยายามจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งถือเป็นรางวัลที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจและผลักดันให้เกิดการพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งๆขึ้นไปในอนาคต

คงจะดีไม่น้อย หากเราสามารถจำลองการทดลอง มาอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และใช้เวลาประมวลผลน้อยกว่าเวลาที่ต้องใช้ในการทดลองจริง อีกทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงจากการทดลองที่ต้องเสี่ยงกับความไม่ปลอดภัย สิ่งที่จะมาทดแทนการทำวิจัยในห้องทดลอง คือ การจำลองการทดลองบนคอมพิวเตอร์ หรือ เรียกติดปากในแวดวงวิชาการว่า การทำซิมูเลชั่น (Simulation)
ในปัจจุบัน มีนักวิจัยไม่น้อยที่ทำงานวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลักในการประมวลผลการทดลอง และมีนักวิจัยจำนวนมากที่ต้องทำซิมูเลชั่นควบคู่ไปกับการทดลอง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ได้ช่วยให้การทำซิมูเลชั่นง่ายขึ้น สะดวกขึ้น จากอดีตที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะที่มีขนาดใหญ่ เคลื่อนย้ายลำบาก ปัจจุบันได้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป (Personal computer) หรือแม้แต่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาก็สามารถประมวลผลโปรแกรมง่ายๆได้อย่างสบาย

การทำวิจัยบนคอมพิวเตอร์ หรือ การทำซิมูลชั่น ดังกล่าวข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลพื้นฐาน (Database) ในโปรแกรมมากเพียงพอที่จะประมวลผลด้วยความถูกต้องแม่นยำ นักวิจัยจำเป็นต้องป้อนข้อมูลพื้นฐาน เช่น อุณหภูมิ สมบัติพื้นฐานของสารที่ต้องการประมวลผล หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรมที่เราเลือกใช้

โปรแกรมที่แตกต่างกัน มีจุดเด่นและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ใช้จำเป็นต้องเลือกโปรแกรมที่ถูกต้อง เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด หน่วยวิจัยชั้นนำของเมืองไทยหลายแห่ง ได้เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพในการทำการวิจัยด้วยโปรแกรมเหล่านี้ จึงได้มีการพัฒนาการใช้โปรแกรมเหล่านี้อย่างมากในปัจจุบัน อาทิเช่น การออกแบบอนุภาคนาโนเพื่อใช้ในด้านเภสัชกรรม โดยทีมนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การออกแบบพอลิเมอร์ระดับโมเลกุลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นพลังงานทางเลือกใหม่โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การศึกษากลไกการเข้าสู่เซลล์ของเชื้อเอชไอวี (HIV) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีศักยภาพสูง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ครอบคลุมทั้ง ด้านชีวภาพ วัสดุ และ อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งการวิจัยในระดับนาโนเมตรซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านั้น สามารถคำนวณผลการทดลองเบื้องต้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ จึงช่วยประหยัดเวลาในการทดลองเป็นอย่างมาก ในอนาคตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำนายผลการทดลองคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียว

โดย ดร.วีรยา ภัคเวช
สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

Update : 29-12-2006


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *