สุขอนามัยของคนไทยปัจจุบันดีขึ้น

สุขอนามัยของคนไทยปัจจุบันดีขึ้น
• คุณภาพชีวิต
เผย ครัวเรือนมีน้ำดื่มสุรา สูบบุหรี่ลด แต่มีดื่มสะอาดเพิ่ม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รายงานผลการสำรวจสถานการณ์สุขภาพของคนไทย เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2550 ประเทศไทยมีประชากรรวมทั้งสิ้น 65 ล้าน 6 แสนคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 10.7 แต่ในปี 2551 ประชากรได้เพิ่มเป็น 66 ล้าน 5 แสนคน

มีผู้สูงอายุร้อยละ 11.1 ขณะที่ผู้อยู่ในวัยทำงานต่างอายุตั้งแต่ 15 ปี จนถึง 59 ปี มีร้อยละ 67.4 และเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 14 ปี มีอยู่ร้อยละ 21.5

การสำรวจพบอีกด้วยว่า ครัวเรือนคนไทยที่มีน้ำสะอาดดื่ม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 94.3 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 94.9 ในปี 2550 และมีการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 98.5 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 98.7

ขณะที่การสูบบุหรี่และดื่มสุราของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปลดลง และมีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น จากผลการสำรวจข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าสุขภาพอนามัยของคนไทยในปัจจุบันมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ผู้ที่เจ็บป่วยลดลง

แต่ที่ยังต้องมีการปรับปรุงคือ การลดเด็กที่พิการตั้งแต่เกิด เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตรฐาน เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสุข

ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *