สื่อลามกบนอินเตอร์เน็ทกับกฎหมายระหว่างประเทศ (6)

สื่อลามกบนอินเตอร์เน็ทกับกฎหมายระหว่างประเทศ (6)

เหตุผลทางจริยธรรมสำหรับการปราบปรามสื่อลามก
มีเหตุผลทางจริยธรรมที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อใช้กำหนดตัดสินการปราบปรามสื่อลามกโดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะเพียงในอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ซึ่งก็คือศีลธรรม หลักศีลธรรมเป็นหลักที่ต้องใช้ความคิดพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งหลักธรรมและความเชื่อทางจริยศาสตร์มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน บางคนแยกว่าแบบไหนคือจริยธรรมแบบDeontological และแบบไหนคือจริยธรรมแบบConsequentialist ดั่งหลักจริยธรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ใช้เป็นเหตุผลที่ซับซ้อนเพื่อคัดค้านกับสื่อลามก ตำแหน่งของจริยธรรมแบบDeontological ถูกอธิบายไว้ในหลายๆศาสนาเพื่อให้คนเชื่อฟังโดยปราศจากเงื่อนไขโดยผ่านทาง God หรือพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธ ตลอดจนทั้งในหลักคำสอนเรื่องจริยธรรมสำหรับฆารวาส หลักจริยธรรมแบบDeontological ยังอธิบายหรือชี้นำให้คนทำความดีและละเว้นความชั่ว ตามหลักจริยธรรมแบบDeontological จะเห็นได้วาสื่อลามกเปรียบเสมือนสิ่งชั่วร้ายในตัวของมันเอง กังที่ได้กล่าวไว้ในคำสอนของศาสนา บทลงโทษทางจริยธรรมแบบDeontological ของสื่อลามกสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องความละอายต่อบาป ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและแนวความคิดที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ
หลักจริยธรรมแบบConsequentialistต่างกับหลักจริยธรรมแบบDeontological ในส่วนนี้จะกล่าวถึงผลลัพธ์ของการกระทำว่าจะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทำนั้นเอง เปรียบได้ดั่งกับเครื่องคิดเลขของผลดีผลเสียจากการกระทำ วิธีการของแนวจริยธรรมนี้เป็นที่เชื่อและสนับสนุนโดยกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า Utilitarian หรือลัทธิผลประโยชน์นิยม เช่น J. Bentham หรือ J.S. Mill ทังนี้ เหตุผลแบบConsequentialistในการที่ปราบปรามสิ่งลามกคือ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการขจัดกับสิ่งลามกที่ความเสียหายมีมากเกิน พวกUtilitariansสอบถามว่าอะไรจะนำมาซึ่งผลรวมของความสุขหรือความพอใจสำหรับสังคมโดยรวม J.S. Mill ได้แย้งไว้ว่า สุนทรียะ หรือความสุขทางปัญญาคือความสุขสูงสุดเหนือกว่าความสุขของสัตว์ในธรรมชาติ พวกUtilitariansจะโต้แย้งคัดค้านมูลค่าทางธุรกิจที่ลงทุนในอุตสาหกรรมสื่อลามก การใช้เวลาในการดูสิ่งลามก และแม้แต่การให้เกิดความคับคั่งในอินเตอร์เน็ต โดยเงินและเวลาสามารถถูกนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดความพอใจที่มากขึ้นสำหรับสังคม

มีเหตุผลที่แยกต่างหากจากข้างต้น ตัวอย่างเช่น หลักการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั้นสามารถนำไปรวมกับทั้งจริยธรรมที่ตายตัวและที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ ความรักนั้นมีหลายความหมาย ความรักของสัตว์นั้นแสดงให้เห็นถึงความลามกอนาจาร และยังมีความรักที่เรียกว่า “agapic love” ซึ่งความรักชนิดนี้แตกต่างจากความรักของสัตว์ข้างต้น โดยความรักนี้แสดงออกอย่างเห็นได้ชัดจากความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก ไม่มีใครที่แม้จะมีศีลธรรมอยู่น้อยนิดต้องการที่จะเห็นพ่อแม่หรือลูกของตนเองไปเป็นนายแบบหรือนางแบบภาพลามกในอินเตอร์เน็ท และคงเป็นไปได้ยากที่จะเห็นคนมีศีลธรรมนั้นยินดีที่จะเห็นครอบครัวของตนเองเพลิดเพลินกับการดูภาพเหล่านั้น ถ้าคุณไม่ชอบที่จะเห็นแม่หรือลูกสาวของคุณปรากฏอยู่ในภาพลามกในอินเตอร์เน็ท มันคงเป็นการเห็นแก่ตัวและไร้ซึ่งศีลธรรมที่จะยินยอมให้แม่หรือลูกสาวของคนอื่นกระทำการอย่างเดียวกัน agapic loveนั้นต้องการให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการห้ามไม่ให้มีเนื้อหาลามกไม่ว่าจะในอินเตอร์เน็ทหรือแหล่งอื่นๆก็ตาม

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *