สื่อลามกบนอินเตอร์เน็ทกับกฎหมายระหว่างประเทศ (5)

สื่อลามกบนอินเตอร์เน็ทกับกฎหมายระหว่างประเทศ (5)

จริยธรรมของกฎหมายและสื่อลามกบนอินเตอร์เน็ต
อาชญากรรมมีความสัมพันธ์กับการผลิตสื่อลามก การจัดจำหน่ายหรือแม้กระทั่งกระบวนการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งชั่วร้ายและขัดต่อหลักศีลธรรมและยังคุกคามความสัมพันธ์ของครอบครัว ในปัจจุบันการอบรมสั่งสอนเรื่องจริยธรรมมีความสำคัญน้อยลง ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวไม่แน่นแฟ้นโดยเฉพาะผู้คนฝั่งตะวันตก พฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนไปสร้างค่านิยมการอยู่ก่อนแต่งจนกลายเป็นเรื่องที่คนปกติทั่วไปมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา สื่อลามกอนาจารกลายเป็นแหล่งการศึกษาเกี่ยวกับการเสพพฤติกรรมทางเพศ แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและแนวคิดเรื่องการแสดงออกทางเสรีภาพกลายเป็นทางที่เหมาะสมในการทำให้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกหย่อนลงมา
มีเหตุผลเพิ่มเติมบางประการเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของคนตะวัยตก ตลอดจนการแสดงออกทางด้านเสรีภาพในการใช้อินเตอร์เน็ต ตั้งแต่มีการโพสต์ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ในที่ใดๆของโลก การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารบนอินเตอร์เน็ตจำเป็นต้องแยกออกไม่ให้เป็นเรื่องเฉพาะของชาติใดชาติหนึ่งเพราะเราอาศัยอยู่ในโลกที่มิได้มีอาชญากรรเพียงรูปแบบเดียว ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศหนึ่งมีคดีเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารที่ได้บัญญัติไว้ อันตรายของสถานการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมในประเทศหนึ่งได้ถูกพิจารณาในเนื้อหาเรื่องอินเตอร์เน็ตแต่ในประเทศอื่นๆนั้นประชาชนทั้งหลายยังไม่ได้รับรู้ถึงปัญหานี้เท่าที่ควร ปัญหาในลักษณะนี้มีเจ้าหน้าที่จำนวนน้อยที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในการ uploading เนื้อหาซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นสิ่งลามกนั้นซึ่งในการพิจารณาสื่อลามกในประเทศต่างๆที่จะสามารถนำไปใช้ดำเนินคดีและลงโทษผู้กระทำความผิดได้ ในความเป็นจริงแล้วผู้ที่สร้างสื่อลามกในเวบไซด์จะได้รับผลกระทบน้อยมากตราบเท่าที่เขาได้ทำผิดกฎหมาย ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะมีความพยายามที่จะปราบปรามสื่อลามกโดยใช้นโยบายที่เกี่ยวกับจริยธรรมในการปราบรามสื่อลามก ตลอดจนถึงการใช้กฎหมายอาชญากรรมระหว่างประเทศ เช่น การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในส่วนนี้รัฐบาลจะแยกออกจากปัญหาหารระบุตัวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดีสื่อลามก ลักษณะเช่นนี้จะเป็นปัญหาอย่างยิ่งที่จะพิสูจน์ถึงการกระทำความผิด กล่าวคือ การโพสต์สื่อลามกบนอินเตอร์เน็ตเพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อการส่งผู้ร้ายข้ามแดน มีการรายงานว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีสิ่งลามกเด็กจะประสบความสำเร็จกว่า ซึ่งจะต่างกันมากกับกรณีของสื่อลามกผู้ใหญ่ และในปัจจุบันนี้ยังไม่มีประเทศใดประสบความสำเร็จในการจัดหานโยบายส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีสื่อลามกด้วย ก็เพราะบรรทัดฐานในด้านกฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
ภยันตรายจากสื่อลามกบนอินเตอร์เน็ตแผ่ขยายออกไปเกินกว่าที่กรอบจริยธรรมจะควบคุมไว้ได้ สำหรับบางประเทศที่ผู้คนเคร่งครัดในเรื่องของจริยธรรม ผู้คนในประเทศนั้นจะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด แต่เมื่อคนเข้าไปดูสิ่งที่ผิดกฎหมายและเข้าได้อย่างง่ายดายและปราศจากการขัดขวาง กฎหมายจะกลายเป็นแนวคิดที่เป็นนามธรรมที่คนจะนึกถึงและปฏิบัติตามน้อยลง ประสิทธิภาพของกฎหมายที่เป็นเสมือนกับกลไกที่ใช้เพียงควบคุมสังคมก็จะลดน้อยลง การกระทำเช่นนี้ถือเป็นการลดคุณค่าของเครื่องมือนั้น มีนักทฤษฎีทางกฎหมายชาวรัสเซียที่ชื่อว่า Leon Petrazycki เขาได้เน้นเกี่ยวกับความสำคัญของประสบการณ์เชิงจิตวิทยาทางกฎหมาย เขาได้กล่าวว่ากฎหมายมิใช่เป็นดั่งเครื่องคอมพิวเตอร์แต่กฎหมายมีจิตวิญญาณและมีตัวตนในทุกขณะที่มีคนกล่าวถึงกฎหมาย คุณค่าในตัวตนของกฎหมายนั้นสามารถประเมินค่าได้มากกว่าที่คาดำการณ์ไว้ตามความเป็นจริง ดังเช่นชนชาติใดหากมีธรรมเนียมปฏิบัติของตนเองจึงจะกล่าวได้ว่าเป็นชนชาติที่แท้จริง แต่หากชนชาติใดปราศจากซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติแล้วนั้นจึงจำเป็นต้องมีกรอบกฎหมายไว้เป็นเครื่องมือป้องกันการฉ้อโกงอีกทางหนึ่ง
มีประเด็นทางความคิดที่ถูกพบในงานเขียนของ Leo-zi ซึ่งเขาเป็นเสรีชนร่วมสมัย กล่าวว่านโยบายที่ดีที่สุดสำหรับรัฐ คือการมีกฎหมายไว้ใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งต้องรวมถึงกฎหมายสื่อลามกอนาจาร อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น John Lock เชื่อว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะให้ประชาชนจดจำกฎหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่ในความเป็นจริงมีอยู่น้อยประเทศนักที่จะคล้อยตามแนวคิดที่กล่าวมาขั้นต้น อย่างไรก็ตามทั่วทุกประเทศก็ต่างได้รับผลกระทบที่เกิดจากสื่อลามกอนาจาร อินเตอร์เน็ตนั้นทำให้เราทุกคนเปรียบเสมือนผู้โดยสารบนเรือลำเดียวกัน หากประเทศใดปล่อยปละละเลยให้ประชาชนฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศอื่น คงเปรียบได้กับผู้โดยสารของเรือปล่อยให้ลูกหลานเจาะรูรั่วเล่นในเรือของเพื่อนบ้านจะทำให้น้ำเอ่อล้นสร้างความเสียหายให้กับเรือทำให้เรือที่บรรทุกผู้โดยสารนั้นจมลง
บุคคลที่ Upload รูปลามกบนอินเตอร์เน็ต รู้ หรืออย่างน้อยที่สุดต้องรู้ว่าสื่อลามกเหล่านั้นผิดกฎหมาย และการกระทำเช่นนี้เปรียบเสมือนการดูหมิ่นกฎหมาย การกระทำเช่นนี้เปรียบเสมือนก้าวเล็กๆในการดูถูกดูหมิ่นกฎหมายของประเทศอื่นๆรวมทั้งประเทศตนด้วย แต่ปัญหาที่พบในที่นี้คือ กลุ่มคนที่เจตนาฝ่าฝืนกฎหมายของต่างประเทศย่อมมีแนวโน้มที่จะฝ่าฝืนกฎหมายของแผ่นดินตนเองได้อย่างง่ายดาย
หลักสากลที่กล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง หมายความว่าเราควรปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนกับที่ปฏิบัติต่อตนเอง นี่เป็นหลักศีลธรรมที่เป็นสัจนิรันดร์ที่เหนือบทบัญญัติของกฎหมาย ทฤษฎีทางศีลธรรมและศาลนาใดๆก็ตาม คำกล่าวนี้ปรากฏทั้งในคำสอนของขงจื๊อและพระเยซูคริสต์ เฉกเช่นเดียวกับงานเขียนยุคใหม่อื่นๆตลอดจนปรัชญาทางศีลธรรมของ Bentham และ J.S. Mill หากมนุษย์ตั้งใจที่จะให้อันตรายเกิดขึ้นกับบุคคลอื่น ท้ายที่สุดแล้วอันตรายเช่นนั้นจะเกิดขึ้นกับตนเอง หลักการที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั้นเปรียบเสมือนหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลควรประพฤติชอบต่อบุคคลอื่น หลักการเช่นนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทั้งกฎหมายสากลและกฎหมายของแต่ละประเทศ ในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศ แนวความคิดนี้ส่งผลกระทบกับหลักการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนมารยาทที่พึงปฏิบัติต่อกัน และในส่วนของกฎหมายแต่ละประเทศ หลักการนี้ได้ถูกใช้อย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตามคำสั่งศาล เป็นต้น
เพราะเหตุนี้จึงมีความจำเป็นสำหรับข้อตกลงร่วมกันในเรื่องกฎเกณฑ์ข้อบังคับให้เป็นแบบเดียวกันเกี่ยวกับกฎหมายสื่อลามกบนอินเตอร์เน็ต โดยไม่เพียงเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ต้องการปราบปรามสื่อลามกบนอินเตอร์เน็ต แต่ยังรวมถึงประเทศที่มีนโยบายขัดแย้งกับหลักการนี้ ความจำเป็นนี้มาจากลักษณะโดยธรรมชาติของมนุษย์และการมีปฎิสัมพันธ์ของคนในสังคมในยุคของโลกอินเตอร์เน็ตนี้ มีความจำเป็นสำหรับกลุ่มคนที่มีจริยธรรมและกฎหมายเป็นอย่างเดียวกันในการเคารพจริยธรรมและกฎหมายของกลุ่มคนอื่นๆโดยความเข้าใจอย่างชัดเจน อินเตอร์เน็ตไม่ใช่ที่สำหรับการโจมตีและทำลายหลักจริยธรรมที่เป็นพื้นฐานกฎหมายของหลายๆประเทศ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ประเทศมหาอำนาจต่างเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กับปัญหาสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ตผ่านการใช้มาตรฐานที่หละหลวมมากในการจัดการกับสิ่งลามก สำหรับประเทศที่เป็นแหล่งของสื่อลามกที่มากที่สุดได้แก่ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ภัยพิบัตินี้ไม่สามารถที่จะปกป้องหรือแก้ไขได้โดยลำพัง ทั้งนี้ก็เพราะลักษณะโดยธรรมชาติของอินเตอร์เน็ต
เพราะผลกระทบทางอ้อมของการระบาดของสื่อลามกทำให้การควบคุมระบบศีลธรรมจริยธรรมทางสังคมในหลายประเทศถูกคุกคาม หากระบบนี้เสียหายในจุดใดจุดหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น การเข้าเว็บไซท์ลามกที่ง่ายและสะดวกนั้นจะทำให้จุดอื่นเสียหายตามไปด้วย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ในอินเตอร์เน็ต เมื่อประเทศทางฝั่งตะวันตกมักจะเรียกร้องเกี่ยวกับกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา แต่ในขณะเดียวกันกลับมีการปราบสื่อลามกบนอินเตอร์เน็ตเพียงเล็กน้อย การกระทำเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของกฎหมายที่มิได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของคนในสังคม ในมุมมองของชาวเอเชียตะวันออก การล่วงละเมิดลิขสิทธิ์มิได้มีน้ำหนักความผิดเทียบเท่ากับการละเมิดจริยธรรม เช่นการสนับสนุนสื่อลามกอนาจารบนอินเตอร์เน็ต ผลกระทบดังกล่าวเกี่ยวกับการเรียกร้องในเรื่องของจริยธรรมไม่เป็นที่สนใจสำหรับคนทั่วไป เช่นกฎหมายอินเตอร์เน็ต แต่กฎหมายที่ค้านต่อความรู้สึกทางจริยธรรมเช่นกฎหมายลิขสิทธิ์กลับมีการกำหนดให้มีบทลงโทษทางกฎหมายอย่างแข็งขัน โดยขึ้นอยู่กับการกระทำผิดทางจริยธรรมของคนที่มีกฎข้อบังคับระบุไว้ ในกรณีที่การกระทำผิดทางกฎหมายและการกระทำผิดทางจริยธรรมไม่ได้ไปในทำนองเดียวกัน ณ จุดนี้จึงทำให้กฎหมายอยู่ในจุดที่วิกฤติ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *