สื่อลามกบนอินเตอร์เน็ทกับกฎหมายระหว่างประเทศ (4)

สื่อลามกบนอินเตอร์เน็ทกับกฎหมายระหว่างประเทศ (4)

ความอ่อนแอของข้อโต้แย้งเรื่องเสรีภาพ
ข้อโต้แย้งเรื่องเสรีภาพอยู่ที่การควบคุมสื่อลามกเป็นการละเมิดเสรีภาพของบุคคล โดยเฉพาะเสรีภาพในการพูด ดังนั้น การจำกัดสื่อลามกถือเป็นการขัดต่อสิทธิในรัฐธรรมนูญและเสรีภาพ ประเด็นเรื่องความชอบด้วนกฎหมายในการปราบปรามสื่อลากกลายเป็นประเด็นที่มีความขัดแย้งอย่างมากในกฎหมายอเมริกัน ศาลฏีกาสหรัฐได้อาศัยตำแหน่งดังกล่าวจัดการกับบทกฎหมายในกฎหมายให้ลงตัว โดยหากศาลเห็นว่าบทกฎหมายละเมิดสิทธิของชาวอเมริกัน สิทธิของพลเมืองเป็นสิ่งที่แสดงออกมาในรูปแบบทั่วไป และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลในการตัดสินใจในเรื่องเฉพาะแบบนี้
ในปี 1996 สภานิติบัญญัติสหรัฐ ได้ออกกฎหมาย พระราชบัญญัติในการป้องกันสื่อลามกเด็กขึ้น(CPPA)เพื่อป้องกันและป้องปรามสื่อลามกเด็ก พรบ. อันนี้มีผลโดยตรงต่ออินเตอร์เนต
( Child Pornography Prevention Act) โดย กฏหมายดังกล่าวนอกจากจะห้ามสื่อลามกเด็กแล้ว (การใช้เด็กเป็นแบบ) แต่ยังเป็นการห้ามไม่ให้มี “การใช้สื่อเด็กเสมือนจริง” โดยที่การผลิตที่ไม่ให้เด็กเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดพิเศษ ถูกนำมาใช้เพื่อผลิตภาพลามกของเด็กให้เสมือนจริง ภาพลามกต่างๆ ของผู้ใหญ่ถูกทำมาดัดแปลงเพื่อให้มีความโจ่งแจ้งในเรื่องเพศ ซึ่งที่ไม่เคยเป็นจริงมาก่อน ภาพเหล่านี้บางครั้งก็เรียกว่าเป็นภาพปลอม ตามพ.ร.บ. ห้ามสื่อลามกเด็ก(CPPA) ห้ามภาพนิ่ง ลามกที่ถ่ายทำจากเด็กจริงๆ หรือแม้แต่การใช้ภาพเสมือนจริงทั้งหลายที่แสดงให้เห็นว่าผู้เยาว์ กำลังมีพฤติกรรมร่วมเพศอย่างชัดแจ้ง
ในคดีระหว่าง Ashcroft กับ Free Speech Coalition ศาลฏีกาสหรัฐ ได้ตัดสินว่า บางกฎหมายที่ปรากฏใน CPPA มีความหมายที่กว้างมากและละเมิดเสรีภาพในการพูด คดีดังกล่าวได้เริ่มมาจาการต่อสู้ของ กลุ่มพันธมิตรเสรีภาพทางการแสดงออก ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายสื่อลามก ในหลักการ ศาลมิได้คัดค้านความคิดเรื่องการห้ามสื่อลามกเด็กแบบเสมือนจริงแต่ประการใด ในการกล่าวว่ามีการละเมิดเสรีภาพนั้น ศาลตัดสินว่ากฎหมายควรจะประกันว่างานเชิงศิลปะควรได้รับการปกป้องตราบเท่าที่ผลงานหรือความมีคุณค่าของมันนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแสดงภาพลามก ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า สิทธิในการแสดงออกสามารถนำมาใช้เพื่อป้องกันกฎหมายต่อต้านสื่อลามกได้ หรือทำให้การตรากฎหมายนั้นมีความยากลำบากมากขึ้น และคดีนี้ยังมีความสำคัญมากในระหว่างประเทศเนื่องจากมีสื่ออินเตอร์เนตเข้ามาเกี่ยวข้อง
ประเด็นเรื่องเสรีภาพทางการแสดงออกและสิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิที่ควรได้รับกาปกป้องโดยกฎหมายของชาติ และโดยกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ก็ชัดเจนว่าเสรีภาพทางการแสดงออกและสิทธิส่วนบุคคลไม่มีความสมบูรณ์อย่างเด็ดขาด เมื่อมีการปกป้องสิทธิเหล่านี้ จะต้องมีการนำปัจจัยเรื่องผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาด้วย ผลประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ศีลธรรมอันดี และความปลอดภัยของสาธารณชน ความจำเป็นที่จะต้องปกป้องศีลธรรมอันดีไม่สามารถจะนำมาเป็นข้ออ้างในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างเช่น การห้ามสื่อลามก อย่างไรก็ดี ศาลอเมริกันไม่ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับหน้าที่ในการปกป้องศีลธรรมนั้น
สื่อลามกบนอินเตอร์เนตถือว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพและสิทธิของคนอื่น สิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในครอบครัวระบุไว้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ควรมีในที่ลับและไม่ควรเผยแพร่ระหว่างประเทศผ่านสื่ออินเตอร์เนต สิทธิในครอบครัวสามารถจะเป็นอันตรายได้ หากว่ามีการติดกับอยู่ในสื่อลามก สิทธิส่วนบุคคลของคนที่ถูกนำมาเป็นแบบในการถ่ายก็ควรได้รับการปกป้องเช่นกัน
เสรีภาพทางความคิด สามัญสำนึกรู้ และศาสนา อาจจะถูกคุกคามโดยสื่อลามก ตราบเท่าที่เสรีภาพต้องรอเรื่องการปฏิบัติหรือมีความเชื่อทางศาสนา ตัวอย่างหนึ่งได้แก่ การที่ชาวคริสต์ที่เชื่อว่าแค่สายตาที่เต็มไปด้วยกามารมร์ ก็เท่ากับการมีชู้ และถือเป็นปาปใหญ่หลวง ( ตามความเชื่อของชาวคริสต์ออโธดอกซ์) และสามารถที่จะจัดการกับสื่อลามกบนอินเตอร์เนตได้เนื่องจากเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงต่อความสัมพันธ์ระหว่างคน กับพระเจ้าชาวพุทธก็มองว่าสื่อลามกเป็นตัวฉุดให้ไม่สามารถเข้าสู่สภาวธรรมที่ยิ่งใหญ๋ได้ นั่นคือ นิพพาน และการมีความอยากหรือ ตัณหาก็จะทำให้เกิดทุกข์ ขึนในโลกนี้ ชาวมุสลิก็มองว่าเป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพันนี้ คอมมิวนิสต์อาจจะคิดว่าสื่อลามกเป็นลักษณะของการละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การคิดพิจารณาเพียงเล็กน้อยว่า สื่อลามกสามารถรบกวนสร้างความวุ่นวายในสังคม ควรจะให้ความเป็นห่วงกับเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติภารกิจนี้ว่าเป็นการรักษาความสงบสุขในสังคม
ความอิสระมีความหมายในตัวของมันเอง รากฐานที่สำคัญของความอิสระคือการแสดงออกซึ่งแนวความคิดและความคิดเห็นของคนคนหนึ่ง ถึงแม้ว่าภาพลามกอนาจารจะแสดงออกซึ่งแนวความคิดแต่ภาพลามกก็สามรถสกัดกั้นแนวความคิดอื่นๆ จากการแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่พอเหมาะ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *