สาเหตุของความเครียด – Breakwell

สาเหตุของความเครียด – Breakwell (1990:31-32) กล่าวถึงสาเหตุทีทำให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานทีมสุขภพ ดังนี้

1.ลักษณะงานที่ขาดการติดต่อกับสังคมเป็นเวลานาน

2.งานที่ไม่มีความมั่นคง มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารและลักษณะของงานอยู่เสมอ

3.ทำงานโดยไม่ทราบมาตรฐานของหน่วยงานนั้น

4.ค่าตอบแทนต่ำหรือขาดการสนับสนุนความก้าวหน้าจากหน่วยงาน

5.ขาดอิสระในการทำงาน หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

6.งานหนักและมากเกินไปมีโอกาสเกิดความผิดพลาด

7.ความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงานไม่ดี

8.การเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

9.การติดต่อสื่อสารไม่ดี ทั้งกับผู้ป่วยและกับผู้บริหาร

10.ทำงานน่าเบื่อหน่าย

สรุปสาเหตุของความเครียด

สาเหตุจากร่างกาย ได้แก่

1.ความเมื่อยล้าทางร่างกาย

2.ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ

3.อวัยวะของร่างกายมีความผิดปรกติ

4.ร่างกายได้รับเชื้อโรค สารเคมี หรือสารพิษ ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย

5.โครงสร้างของร่างกายผิดปกติ เกิดการสูญเสียการทรงตัว

6.กระบวนการปรับตัวภายในร่างกาย เช่นการหลั่งของฮอร์โมนในร่างกายเกิดความผิดพลาด

7.ภาวะติดสุรายาเสพติด

8.ภาวะเสียสมดุลในร่างกาย เช่น ขาดน้ำ ขาดสารอาหาร

สาเหตุจากจิตใจ ได้แก่

1.อารมณ์ไม่ดีทุกชนิด ได้แก่ ความกลัว ความวิตกกังวล ความโกรธ ความเศร้า

2.ความคับข้องใจ ไม่พอใจ จิตใจเหมือนถูกบีบบังคับ

3.ความขัดแย้งทางจิตใจ

4.ความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย

5.ความต้องการของตนไม่เป็นไปตามความคาดหมาย

6.ความต้องการของจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของแต่ละวัย ไม่ได้รับการตอบสนอง

7.เป็นคนใจร้อน ก้าวร้าวรุนแรง ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่

8.มีความอดทนต่อการเผชิญปัญหา หรือความทุกข์ต่ำ

สาเหตุจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่

1.การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

2.การเกิดมลพิษของ อากาศ น้ำ ดิน เสียง

3.ความเป็นอยู่ที่คับแคบแออัด

4.มลพิษที่เจือปนในอาหาร เครื่องดื่ม

5.การเกิดภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุ

สาเหตุจากความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกัน ได้แก่

1.การสูญเสียบุคคลที่รัก ทรัพย์สิน หรือตำแหน่งหน้าที่การงาน

2.ปัญหาการหย่าร้าง หรือปัญหาการสมรส

3.การเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ทำให้ต้องมีการปรับตัว

4.ถูกผู้อื่นคุกคามทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

5.ความเครียดที่เกิดจากการทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น

-ระบบการแข่งขันในการทำงาน

-ความขัดแย้งในบทบาทกับความต้องการของบุคคล

-ขาดผู้ให้ความร่วมมือช่วยแบ่งเบาภาระงาน

-ขาดที่ปรึกษาและผู้ให้การสนับสนุน

-การประเมินผลงงาน เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

6.สภาพของสังคมเมืองที่มีการแข่งขันสูง

7.การเอาตนเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น

8.ข้อเรียกร้องทางสังคมที่เกิดจากกฎระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี

9.การมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย

สาเหตุจากวิธีคิด ทัศนะ และการใช้เหตุผล ได้แก่

1.เป็นคนที่จริงจังกับชีวิต

2.เป็นผู้ที่มีความเข้มงวด ขาดการยืดหยุ่นทางความคิดและการกระทำ

3.เป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *