สองเว็บไซต์ดัง ที่ไม่ควรมองข้าม

สองเว็บไซต์ดัง ที่ไม่ควรมองข้าม

มีเว็บไซต์มากมายในปัจจุบันที่เอื้อประโยชน์ในการทำธุรกิจขนาดย่อม ซึ่ง 2 เว็บไซต์ ที่ไม่ควรมองข้าม ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ www.dbd.go.th และเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม www.sme.go.th ที่มีข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ และเสริมสร้างเอสเอ็มอี อย่างแท้จริง ปัจจุบัน เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราสามารถใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตได้อย่างหลากหลาย เพราะเพียงแค่ คลิก คลิก เข้าไปเท่านั้น ก็จะได้ข้อมูลมากมาย ดังที่ต้องการ ในการพัฒนาธุรกิจการค้า เราสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้จากอินเตอร์เน็ต ซึ่งในคราวนี้มีเว็บไซต์น่าสนใจอยู่ 2 เว็บไซต์ ที่ผู้ประกอบการ หรือนักลงทุนรายย่อยทั่วไปไม่ควรมองข้าม นั่นคือ เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ www.dbd.go.th และเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม www.sme.go.th เว็บไซต์แรก www.dbd.go.th ที่จัดทำขึ้นโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นอกจากเรื่องราวทั่วไปของงานของกรมแล้ว ถ้าได้เข้าไปใน “บริการทางอินเตอร์เน็ต” และต่อไปยัง “ฐานข้อมูลธุรกิจ” จะพบเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียว

เริ่มตั้งแต่

ข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคล
จากฐานข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอยู่ปัจจุบันประมาณ 800,000 ราย ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ดังนี้
– สรุปรายงานข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นรายเดือน
– สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล จัดตั้ง เลิกกิจการ คงอยู่ และข้อมูลทุนจดทะเบียน โดยแยกตามประเภทของการจดทะเบียนเป็นรายปี รายไตรมาส รายเดือน
– ข้อมูลนิติบุคคลโดยเลือกเฉพาะหมวดธุรกิจ และที่ตั้งตามภาค จังหวัด อำเภอที่ต้องการ

ข้อมูลการลงทุนตามสัญชาติ
ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลการลงทุนของต่างชาติจากฐานข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สัดส่วนการลงทุนของต่างชาติในภาพรวม และแยกประเภทธุรกิจ โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ดังนี้
– ข้อมูลการลงทุนและจำนวนนิติบุคคล ซึ่งมีสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งที่ลงทุนในหมวดธุรกิจต่างๆ
– ข้อมูลการลงทุนและจำนวนนิติบุคคลของสัญชาติต่างๆ ในหมวดธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

ข้อมูลงบการเงิน
จากฐานข้อมูลงบการเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันที่จัดส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปีละประมาณ 300,000 ราย โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ดังนี้
– ข้อมูลสำคัญของงบการเงินของนิติบุคคล
– ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินย้อนหลังของนิติบุคคล และค่าเฉลี่ยของระดับหมวดธุรกิจ
– ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างนิติบุคคลกับกลุ่มธุรกิจ หรือระหว่างกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ภายใต้ธุรกิจเดียวกัน

คู่ค้าทางธุรกิจ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาผู้ประกอบการที่มีลักษณะเป็นแหล่งวัตถุดิบ/บริการ หรือลูกค้าโดยใช้ฐานข้อมูลนิติบุคคลและงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจทั่วไปในการได้รับข้อมูลและรายละเอียดเบื้องต้น ในการติดต่อกับแหล่งวัตถุดิบ หรือบริการตลอดจนหาผู้ที่จะเป็นลูกค้าสำหรับธุรกิจของตน
– สามารถค้นหาแหล่งวัตถุดิบ/บริการ หรือลูกค้าโดยเลือกเฉพาะหมวดธุรกิจ
– สามารถค้นหาได้จากการกำหนดเงื่อนไขจากข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคล และข้อมูลผลประกอบการจากงบการเงิน
โอกาสทางธุรกิจ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาธุรกิจที่สนใจจากข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของธุรกิจ
– สามารถค้นหาหมวดธุรกิจ โดยเลือกจากหมวดใหญ่ (TSIC A-Q)
– สามารถค้นหาได้จากการกำหนดเงื่อนไขจากข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคล และข้อมูลผลประกอบการจากงบการเงิน
เว็บไซต์ที่สอง www.sme.go.th จัดทำขึ้นโดย สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม มีเรื่องราวที่น่าสนใจได้แก่

VirtualCoach
แหล่งความรู้และข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ (Business Administration & Management) เสมือนมีผู้ฝึกสอน (Coach) คอยให้คำปรึกษาชี้แนะอย่างเป็นขั้นตอนผ่านอินเตอร์เน็ต

eMentor
ให้บริการด้านข้อมูลที่ปรึกษาและนักวินิจฉัยผ่านอินเตอร์เน็ต โดยให้คำปรึกษาข้อมูลที่เป็นความรู้และประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ โดยช่วยให้สามารถนำแนวคิดและประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่นได้

elnnoMarket
ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อใช้สืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีและงานวิจัย ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดได้ และสามารถนำเสนอข้อมูลได้ทั้งรูปแบบรายงาน และข้อมูลเชิงสถิติ

OTOPPortal
แหล่งเก็บฐานข้อมูลของผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรทั่วประเทศ

DigitalUniversity
เรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

eBizNet
ศูนย์กลางการค้นหาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ เช่น รายชื่อและรายละเอียดสำหรับการติดต่อผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ทั่วโลก

eMarketPlace
การใช้เทคโนโลยี เพื่อประสานให้เกิดระบบฐานข้อมูลธุรกิจด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ ที่สามารถจัดรูปแบบการนำเสนอได้ด้วยตนเอง

Franchise
รวมข้อมูลของผู้ประกอบการที่ทำแฟรนไชส์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจแต่ยังไม่มีไอเดีย และสามารถประเมินความพร้อมในการทำแฟรนไชส์ ตัวอย่างของความน่าสนใจในหน้าต่างนี้ ได้แก่ Franchise Directory ที่มีแฟรนไชส์ที่น่าสนใจ แบ่งเป็นหมวดหมู่ อาหารเครื่องดื่ม การศึกษา ธุรกิจงานพิมพ์และไปรษณีย์ ธุรกิจความงาม ธุรกิจ IT ร้านสะดวกซื้อ บันเทิง/หนังสือ และอื่นๆ เมื่อคลิกเข้าไปในแต่ละหมวด จะพบแฟรนไชส์ต่างๆ ในหมวดนั้น เมื่อสนใจแฟรนไชส์ใดเป็นพิเศษ ก็คลิกต่อเข้าไป จะได้ทราบเงื่อนไขรายละเอียด ซึ่งนับเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ที่สนใจ ได้เข้าไปทำความรู้จักกับแฟรนไชส์แต่ละรายว่า เปิดดำเนินการมากี่ปีแล้ว มีสาขาทั้งหมดกี่สาขา ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนอย่างไร และจะติดต่อสอบถามได้ที่ไหน
ข้อแนะนำ ในการเลือกซื้อแฟรนไชส์ประการหนึ่งก็คือ ดูจากจำนวนปีที่เปิด และจำนวนสาขาของแฟรนไชส์นั้นๆ หากเปิดดำเนินการมานานแล้ว ก็น่าจะมีความเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง พร้อมๆ กับจำนวนสาขาที่เปิดมาก ย่อมแสดงให้เห็นถึงระบบการจัดการที่ดี ทั้งนี้ เพราะธุรกิจแฟรนไชส์คือธุรกิจการขยายสาขา โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างๆ ได้เข้ามาร่วมลงทุน ดังนั้น หากผู้ขายแฟรนไชส์มีประสบการณ์ในการขยายสาขาของตัวเองมาก แสดงว่ามีรูปแบบ การจัดการ และการบริหารงานที่ค่อนข้างลงตัวแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบอีกเป็นต้นว่า ชื่อสียง ความนิยม ในตัวแฟรนไชส์นั้นๆ เพราะการซื้อแฟรนไชส์ นับเป็นการซื้อชื่อเสียงรวมทั้งฐานลูกค้ามาด้วยส่วนหนึ่ง ตลอดจนเป็นการซื้อระบบการจัดการ (ที่ผู้ซื้อแลกไปด้วย ค่าธรรมเนียมต่างๆ)

ที่มา : http://www.siaminfobiz.com/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *