สสส. เดินเครื่อง …ปรับพฤติกรรมไม่กินหวาน

สสส. เดินเครื่อง …ปรับพฤติกรรมไม่กินหวาน
• อาหาร
• เรื่องเด่น
สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อลดการบริโภคน้ำตาลในเด็กอย่างจริงจัง

ปัจจุบันน้ำตาลได้แฝงมาในอาหารแทบทุกชนิด การรับประทานน้ำตาลมากเกินไปโดยเฉพาะในเด็กจะก่อให้เกิดผลเสียกับสุขภาพทั้งในระยะสั้นคือโรคฝันผุและโรคอ้วน และโรคเบาหวานในเด็ก ส่วนในระยะยาวก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคอีกหลายอย่างตามมาเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

จากการสำรวจข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีเด็กนักเรียนเป็นโรคเหงือกอักเสบและโรคฟันผุสูง อีกทั้งยังพบว่าเด็กมีภาวะโภชนาการเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทาง

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำ “โครงการเด็กเชียงใหม่อ่อนหวาน” เพื่อรณรงค์ให้เกิดการลดการบริโภคน้ำตาลในเด็กอย่างจริงจัง โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ์ ผู้จัดการแผนงานรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน สสส. เปิดเผยว่า ปัจจุบันเด็กไทยติดนิสัยกินหวานตั้งแต่ยังเล็กๆ คุณแม่บางรายเลี้ยงด้วยนมกล่องรสหวาน เพราะกลัวลูกจะเบื่อ

จากสถิติยังพบกว่าคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ที่มีบุตรหลานอายุต่ำกว่า 3 ขวบ 65 % นิยมป้อนอาหารเสริมสำเร็จรูปซึ่งมีส่วนผสมของน้ำตาล

“การสร้างนิสัยไม่กินหวานแก่เด็กๆ ในวัยเรียน จึงเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องได้อย่างสัมฤทธิ์ผล เพราะพฤติกรรมหรือนิสัยในการบริโภคที่ถูกต้องจะถูกปลูกฝังตั้งแต่ในวันเด็กและจะติดตัวต่อเนื่องไปจนโตเป็นผู้ใหญ่”

โดยโรงเรียนบ้านดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมกับโครงการเด็กเชียงใหม่อ่อนหวาน เพราะเห็นว่าสุขภาพของเด็กเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง ควบคู่ไปกับการให้ความรู้

ซึ่งการเก็บข้อมูลในด้านทันตสุขภาพ พบว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ล้วนประสบปัญหาสุขภาพในช่องปากเหมือนกับเด็กในวัยเดียวกันทั่วๆ ไป ปัญหาสุขภาพในช่องปากอาจดูเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการเรียนรู้

ทางโรงเรียนจึงได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรม “เด็กบ้านดงอ่อนหวาน” โดยเน้นให้เด็กได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากกินหวาน และการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *