สมองซีกซ้ายและซีกขวา

สมองซีกซ้ายและซีกขวา

 

สมองซีกซ้าย

สมองซีกขวา

จิตสำนึก

จิตใต้สำนึก

การสร้างข้อมูลในเชิงตรรกวิทยา

ควบคุมระบบประสาท

เป็นแหล่งพัฒนาพลังจิต

เก็บข้อมูลความจำ

ทำหน้าที่ตัดสินใจด้วยความสามารถ
อย่างจิตสำนึก

 เ ก็บข้อมูลเหตุการณ์ประสบการณ์
มีความคิดและอารมณ์เชิงสร้างสรรค์

สมองทั้งสองซีกหรือสองด้านนี้  ต่างก็จะสื่อสารติดต่อสัมพันธ์กันอยู่เสมอ  ผสมผสานความคิดแหละเหตุผลที่เป็นไปตามความคิดและอารมณ์  แต่ก็จะเน้นได้ ณ ด้านใดด้านหนึ่งด้วยเช่นกัน
นักคณิตศาสตร์ใช้สมองด้านซ้าย    ส่วนจิตรกรหรือนักศิลปะใช้สมองด้านขวา
บุคคลที่ใช้ชื่อว่าเป็น  “อัจฉริยะ”  รู้วิธีใช้สมองทั้งสองซีกให้ผสมผสานกันได้อย่างสมดุล

  จิตสำนึกทำหน้าที่อะไร?
 จิตสำนึกทำหน้าที่ตัดสินใจในทุกเรื่อง  ทำหน้าที่รับข้อมูลต่าง ๆ ที่ เรารับเข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5  จาก หู ตา จมูก  ลิ้น และทางกาย  โดยที่จะรับหรือไม่รับ หรือจะเห็นด้วยหรือไม่ รวมถึงการให้คำแนะนำ

จิตใต้สำนึกทำหน้าที่อะไร
 ทำหน้าที่ของร่างกายทั้งหมดอย่างอัตโนมัติ   เช่น  การเต้นของหัวใจ  ความดันเลือด  การย่อมและระบบต่อมไร้ท่อ  (endocrine systems) เก็บความจำทั้งหมด  (พฤติกรรมหรือนิสัยต่าง ๆที่แสดงออกมาอย่างอัตโนมัติ)  แสดงออกมาทางคำพูด  แสดงออกมาทางกิริยาทางกาย  อย่างรวดเร็ว โดยปราศจากการควบคุมได้

Chart ดังต่อไปนี้ แสดงให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นในหน้าของสมองทั้งสองซีก

จิตสำนึก

จิตใต้สำนึก

วิเคราะห์ และประเมินการรับรู้ ตัดสินใจปฏิเสธหรือ ยอมรับ

ปฏิบัติการโดยปราศจากคำถามการวิเคราะห์หรือตัดสินใจ

มีกระบวนการของข้อมูลอย่างเป็นลำดับดำเนินการกับปัญหาครั้งละเรื่อง

สามารถปฏิบัติได้ครั้งละมาก ๆการทำหน้าที่ของอวัยวะทั้งหมด

มีความจำสั้น

มีความจำยาวนาน

เป็นที่ตั้งของกำลังใจ อำนาจจิต

เป็นที่ตั้งของนิสัย

เข้าใจอารมณ์ขัน  คำพูดเสียดสีเหน็บแนม ปฏิเสธ

เข้าใจตามตัวอักษร ไม่เข้าใจอารมณ์ขัน คำเสียดสีเหน็บแนม ปฏิเสธ

คิดช้าที่จะก่อการชั่วร้าย

คิดเร็ว และเที่ยงตรง

มีความอยากเรียนรู้สิ่งใหม่

นิ่งเฉยต่อความรู้หรือสิ่งใหม่

มีความเห็นตนสำคัญกว่าผู้อื่น

เป็นนักอนุรักษ์ที่สงบนิ่ง

อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต 

มีกรอบของเวลาเป็นหนึ่ง, ขณะนี้

มีตรรกวิทยา มีเหตุผล 

เป็นแหล่งอารมณ์ การตัดสินใจ

มีสติ

ไร้สติ

มีพลังอำนาจน้อย

มีพลังอำนาจมาก

 

 

คุณเป็นผู้ที่ใช้สมองซีกซ้ายหรือซีกขวามาก ทดสอบง่าย
ลองทดสอบดูดังนี้…

ยกมือทั้งสองขึ้นในท่าพนมที่หน้าอก   แล้วเอานิ้วประสานกัน เมื่อนิ้วมือประสานกันแล้ว  ดูที่ตำแหน่งหัวแม่มือทั้งสอง ถ้าหัวแม่มือซ้ายอยู่บน  แสดงว่าคุณเป็นคนใช้สมองด้านขวามากกว่า  และถ้า หัวแม่มือขวาอยู่บนหัวแม่มือซ้าย  คุณเป็นคนใช้สมองด้านซ้ายมากกว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น   ก็เพราะว่า  สมองด้านขวาคุมร่างกายด้านซ้าย  และสมองด้านซ้าย  คุมร่างกายด้านขวา  

 แบบทดสอบว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงไร ต่อศาสตร์การสั่งจิตบำบัด  แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและร่างกาย และเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาศักยภาพชีวิต  ให้เจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ และมีความสุขสันติสุข  จากหัวข้อต่อไปนี้คุณคิดว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิด

 1. การสั่งจิตเป็นพลังอำนาจธรรมชาติ และพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ
 2. การสั่งจิตคือ การหลับ
 3. บุคคลที่รับการสั่งจิตได้  มีจิตอ่อน ยอมจำนนต่อผู้นักสั่งจิตที่มีจิตแข็ง
 4. บุคคลที่รับการสั่งจิต จะเปิดเผยความลับของตนเอง
 5. การผ่อนคลายไม่จำเป็นสำหรับ การสั่งจิต
 6. บุคคลที่รับการสั่งจิตได้ง่าย  จะไม่เป็นคนที่พัฒนาได้
 7. คนที่อยู่ในระหว่างการสั่งจิต  จะจำอะไรไม่ได้
 8. คนที่มีบุคลิกภาพหนึ่งเท่านั้น  ที่จะรับการสั่งจิตได้
 9. การสั่งจิต  สามารถทำให้คนหนึ่งปฏิบัติการที่น่าจะเป็นไปไม่ได้ ให้มีกำลังแข็งแรง มีความทนทาน และความรุนแรง
 10. การสั่งจิตไม่อันตราย
 11. การตอบสนองต่อการสั่งจิตเป็นการตอบสนองต่อยาเทียม
 12. คนที่รับการสั่งจิตได้มีเพียง  33 %  เท่านั้น
 13. คนที่รับการสั่งจิตสามารถเข้าสู่ภวังค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับการใช้เทคนิค และความสามารถของ นักสั่งจิต
 14. นักสั่งจิตที่สามารถสั่งจิตผู้อื่นได้  ต้องมีพลังอำนาจิตเหนือผู้อื่นเท่านั้น
 15. ผู้รับคำสั่งจิตที่เต็มใจ และมีความเชื่อในผู้สั่งจิตเท่านั้น จะทำให้รับการสั่งจิตได้ดี  และได้รับความสำเร็จในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาได้ผล

เมื่อคุณได้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้เกี่ยวกับ  “การสั่งจิตบำบัดแก้ปัญหาสุขภาพจิตและร่างกาย และการพัฒนาศักยภาพชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จ”   ต้องติดต่อเข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบระเบียบ  ตามหลักสูตรที่มีอยู่ในอเมริกาและอังกฤษ  ในประเทศไทย ผู้ที่จบหลักสูตร  Medical Hypnoanalysis  เท่าที่ทราบ  มีเพียงท่านอาจารย์บุญเลิศ สายสนิท ผู้เดียวเท่านั้น สอบถามได้ที่  โทร 02-551-3856  // 089-689-72897

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *