สธ.ชี้ 5 โรคเรื้อรังรุมเร้าคนชรา

สธ.ชี้ 5 โรคเรื้อรังรุมเร้าคนชรา
• คุณภาพชีวิต
เผย! ความดันโลหิต-เบาหวาน ยอดพุ่งสูงสุด

นพ.เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปีนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าผู้สูงอายุมีจำนวนสูงถึง 7.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.47 ของประชากรทั้งหมด และในปี 2563 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 10.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของประชากรทั้งหมด

จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะนำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2550 พบว่า ผู้สูงอายุมีโรคความดันโลหิต ร้อยละ 31.7 โรคเบาหวาน ร้อยละ 13.3 โรคหัวใจ ร้อยละ 7.0 โรคอัมพาตอัมพฤกษ์ ร้อยละ 2.5 โรคหลอดเลือดในสมองตีบ ร้อยละ 1.6 และโรคมะเร็ง ร้อยละ 0.5

นอกจากนี้ อาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ ภาวะหกล้ม การสูญเสียความสามารถในการเดิน สติปัญญาเสื่อมถอย เบื่ออาหาร ปัสสาวะอุจจาระราด และเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ง่าย

นพ.เรวัตกล่าวว่า ล่าสุดกรมการแพทย์ โดยศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ได้จัดฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยสหสาขาวิชาแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ 100 คน อาทิ แพทย์เจ้าของไข้ซึ่งเป็นผู้วินิจฉัย รักษาโรคผู้ป่วย พยาบาลประจำหอผู้ป่วย เป็นต้น

เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการดูแลผู้สูงอายุ สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวทางการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม รวมทั้งนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ญาติ สมาชิกในครอบครัว และผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุจำเป็นต้องดูแลตนเอง โดยการตรวจสุขภาพประจำปี ดูแลสุขภาพช่องปากอยู่เสมอ บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำวันละ 6 – 8 แก้ว ออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ขับถ่ายเป็นเวลาและป้องกันไม่ให้ท้องผูก พักผ่อนวันละ 6 – 8 ชั่วโมง เป็นต้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *