สถานที่พักบนเกาะช้าง/เกาะกูด

สถานที่พักบนเกาะช้าง
หาดทรายขาว
โรงแรม
เกาะช้าง ลากูน รีสอร์ท ๗/๕ ม.๔ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๒๗๔๘, ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๒๑-๒, ๐ ๑๘๓๖ ๑๕๓๐ จำนวน ๘๔ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท
บังกะโลและรีสอร์ท
เกาะช้างแกรนด์วิว รีสอร์ท ๙/๓ ม.๔ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๔๐, ๐ ๑๒๑๙ ๑๕๔๒, ๐ ๑๘๓๖ ๗๘๐๒ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๔,๐๐๐ บาท
คุ๊กกี้ บังกะโล ๓๖/๒ ม.๔ หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๒๑๙ ๓๘๕๙, ๐ ๑๘๖๑ ๔๒๒๗ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๖๐๐- ๑,๒๐๐ บาท
คุกกี้ โฮเต็ล แอนด์ บังกะโล ๗๖ หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๘๖๑ ๔๒๒๗, ๐ ๑๘๖๓ ๕๕๖๓ จำนวน ๓๓ ห้อง พักได้ ๒-๖ คน ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
เค.ซี. รีสอร์ท ม.๔ โทร. ๐ ๑๘๓๓ ๑๐๑๐ จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕,๐๐๐ บาท
จินดา บังกะโล ม.๔ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๘๖๒ ๐๘๕๔, ๐ ๑๘๖๒ ๐๙๔๘ บังกะโล จำนวน ๑๗ หลัง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
ช้างทอง รีสอร์ท ๑๔/๑ ม.๔ โทร. ๐ ๑๘๒๓ ๐๙๙๑ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๓๕๐-๖๐๐ บาท
ทรีเฮาส์ ลอร์ด ม.๔ ต.หาดท่าน้ำ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
ไทเกอร์ฮัท บังกะโล ม.๔ โทร. ๐ ๑๗๖๓ ๓๗๑๐, ๐ ๑๙๘๓ ๙๙๕๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
ทานตะวัน บังกะโล ๘/๒ ม.๓ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๓๐๘ ๗๘๖๙ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท (เหมาะสำหรับผู้ที่มาตกปลา)
ทานตะวัน รีสอร์ท ม.๔ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๙๘๕ ๐๕๕๙ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
แบมบู บังกะโล ม.๔ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๗๕๗ ๗๑๓๕, ๐ ๑๘๒๙ ๖๗๒๑ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๑๕๐-๕๐๐ บาท
บ้านไทย ๖/๗ ต.เกาะช้าง โทร. ๐ ๙๒๓๖ ๕๒๗๔ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๒,๒๐๐ บาท
บ้านแสนสบาย รีสอร์ท ๑๖/๘ ม. ๔ ต.เกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๖๑-๓, ๐ ๑๗๓๒ ๓๕๖๔, ๐ ๙๑๙๑ ๒๐๔๖ บ้านพัก จำนวน ๖ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท
บ้านปู เกาะช้าง ๙/๑๑ ม.๔ หาดทรายขาว โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๖๗๕, ๐ ๓๘๓๘ ๒๙๕๙, ๐ ๓๘๓๘ ๓๒๓๖-๘, ๐ ๑๘๖๓ ๗๓๑๔, ๐ ๑๙๓๕ ๖๙๕๓ สำนักงานตราด โทร. ๐ ๓๙๕๔ ๒๓๕๕-๖ โทรสาร ๐ ๓๙๕๔ ๒๓๕๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๓๕๙๖, ๐ ๒๕๘๙ ๑๑๗๗ โทรสาร ๐ ๒๕๘๘ ๔๘๘๗ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐- ๗,๐๐๐ บาท
ปลาโลมา คลิฟ รีสอร์ท ๑๑/๑ ม.๔ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๑๙-๒๐, ๐ ๑๘๓๖ ๑๓๐๕ โทรสาร ๐ ๑๙๔๕ ๕๘๑๒ สำนักงานแหลมงอบ โทร. ๐ ๑๗๘๒ ๑๗๑๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๗๗๕๙, ๐ ๑๓๓๒ ๒๖๘๓ จำนวน ๙๐ ห้อง ราคา ๑,๒๕๐-๒,๑๐๐ บาท
ผาสุขสันต์ ม.๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
พาระ รีสอร์ท ๑๓/๔ ม.๔ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๖๒๐ ๔๔๑๑, ๐ ๑๒๖๑ ๓๗๗๔, ๐ ๙๗๔๘ ๐๔๘๐ จำนวน ๙ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาท
มูนไลท์ รีสอร์ท ม.๔ ต.เกาะช้าง โทร. ๐ ๑๘๖๑ ๗๖๗๒ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒,๐๐๐ บาท
แม็ค บังกะโล ๗/๓ ม.๔ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๘๖๔ ๖๔๖๓ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ร็อคแซน ๖/๑ ม.๔ ถ.หาดทรายขาว จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
สายรุ้ง เกาะช้าง (เบส การ์เด้น รีสอร์ท) ม.๔ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๗๗-๘, ๐ ๑๘๒๙ ๖๗๒๑ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๓๕๐-๑,๕๐๐ บาท
สบายบาร์ บังกะโล ม.๔ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
หญ้าคา บังกะโล ม.๔ โทร. ๐ ๑๒๑๙ ๓๘๙๗ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๕๐ บาท
หาดเงิน รีสอร์ท ๘๘-๘๙ ม.๔ หาดทรายขาว โทร. ๐ ๓๙๕๐ ๑๐๒๔, ๐ ๑๙๑๑ ๐๑๒๑ กรุงเทพฯ โทร. ๒๖๘๓ ๐๙๑๘, ๐ ๒๖๘๓ ๐๙๙๘ จำนวน ๔๓ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐- ๖,๐๐๐ บาท เรือนนอน พักได้ ๑๐ คน ราคา ๕,๐๐๐ บาท
แอ๊ปเปิ้ล บังกะโล ๗/๔ ม.๔ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๘๖๓ ๓๓๙๘ บังกะโล จำนวน ๒๑ หลัง ราคา ๑๕๐-๕๐๐ บาท
อลีนา รีสอร์ท ๙/๑๐ ม.๔ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๑๒๒, ๐ ๑๘๖๓ ๐๕๔๓, ๐ ๑๘๖๓ ๓๓๙๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๓ ๘๑๗๒ บังกะโล จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๕๐๐ บาท
อรุณี รีสอร์ท ม.๔ ถ.หาดทรายขาว โทร. ๐ ๑๒๑๙ ๓๘๖๗ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๐๐ บาท

เกาะกูด
บังกะโลและรีสอร์ท
เกาะกูด-ง่ามโข่ รีสอร์ท โทร. ๐ ๑๒๔๒ ๓๓๑๔, ๐ ๑๘๖๔ ๙๔๒๙, ๐ ๗๐๐๘ ๗๙๐๗ จำนวน ๕ หลัง พักได้ ๒-๓ คน ราคา ๖๕๐ บาท เต็นท์ พักได้ ๒ คน ราคา ๒๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ตั้งแต่ ๑๒-๑๕ คน ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๕๐๐ บาท, ตั้งแต่ ๑๒-๑๕ คน ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๓,๐๐๐ บาท
เกาะกูด รีสอร์ท อ่าวยายเกิด กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๗๔ ๓๐๐๔, ๐ ๒๓๗๕ ๖๑๘๘ โทรสาร ๐ ๒๓๗๔ ๓๐๐๔ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๓,๔๕๐-๔,๒๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๔๕๐-๔,๒๐๐ บาท)
เกาะกูด คาบาน่า ๒๖/๓ ม.๒ หาดตะเภา สำนักงานตราด ท่าเรือด่านเก่า เนินตาแมว (ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๕ กิโลเมตร) โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๒๙๕๕-๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๘๘๗ ๗๔๔๕, ๐ ๒๙๒๓ ๒๖๔๕-๖, ๐ ๒๙๒๓ ๒๙๗๔ โทรสาร ๐ ๒๘๘๗ ๗๑๗๑ บังกะโล จำนวน ๖๐ หลัง ราคา ๓,๕๐๐-๓,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ห้องพัก ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๔,๒๐๐-๔,๕๐๐ บาท เต็นท์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๒,๘๐๐ บาท)
เกาะกูด อ่าวพร้าว บีช สำนักงานตราด ร้านเอ็น ดีไซน์ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๕๒๑๑-๓, ๐ ๑๖๖๔ ๑๕๔๔ มีบังกะโล จำนวน ๑๔ หลัง (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๓,๐๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๙๐๐ บาท)
เกาะกูด ทรายขาว รีสอร์ท อ่าวตาติ๋น สำนักงานตราด ๘-๑๐ ถ.วิจิตรจรรยา โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๔๒๙, ๐ ๓๙๕๑ ๑๘๒๔, ๐ ๑๔๒๐ ๔๔๕๒ โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๑๔๒๙ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๖๐๐–๘๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๑๗ หลัง ราคา ๖๐๐- ๓,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๕๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๘๐๐ บาท)
เกาะกูดเฟื่องลดาเฮาส์ ๔๒/๕ ม.๒ ต.เกาะกูด อ่าวง่ามโข่ โทร. ๐ ๑๑๐๕ ๑๒๘๑, ๐ ๗๑๒๙ ๔๓๕๗, ๐ ๙๙๓๖ ๐๖๘๙ house จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๐๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๒,๕๐๐ บาท)
กูดไอซ์แลนด์ รีสอร์ท อ่าวยายเกิด บังกะโล จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๓,๖๐๐-๔,๓๐๐ บาท กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๗๔ ๓๐๐๔, ๐ ๒๓๗๕ ๖๑๘๘, ๐ ๑๓๗๓ ๑๕๑๖ (แพ็คเกจทัวร์ บ้านพักบนฝั่ง ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๖๐๐ บาท และ บ้านพักในทะเล ราคา ๔,๓๐๐ บาท)
กูด ลากูน่า รีสอร์ท แหลมยายตุ้ย กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๑๑ ๓๖๕๖, ๐ ๒๓๑๑ ๓๖๖๘, ๐ ๒๓๑๑ ๓๖๗๐ จำนวน ๒๙ ห้อง (แพ็คเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๒๐๐-๗,๕๐๐ บาท)
กัปตันฮุค รีสอร์ท ปากคลองยายกี๋ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๘๐๐-๒, ๐ ๑๘๒๖ ๑๑๘๘ โทรสาร ๐ ๒๙๖๖ ๑๘๐๓ จำนวน ๒๕ หลัง (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๙๐๐-๕,๒๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่าเป็นแพ็กเกจทัวร์ ราคา ๓,๐๐๐ บาท)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *