วิธีตัดสินใจไม่ให้พลาด

วิธีตัดสินใจไม่ให้พลาด
บทความ โดย พินพัสนีย์ พรหมศิริ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ประชาชาติธุรกิจ หน้า 6 วันที่ 19 มกราคม 2547 ปีที่ 27 ฉบับที่ 3550 (2750)
การตัดสินใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน เรื่องของธุรกิจ โดยเฉพาะผู้บริหารต้องมีการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ และคำนิยามของผู้บริหารที่เก่ง นอกจากเป็นนักวางแผนที่ดี สั่งงานเก่ง กำกับดูแลลูกน้องเป็นเยี่ยมแล้วที่ สำคัญต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเก่ง นั่นคือเฉียบคม ทันสถานการณ์ และผิดพลาดน้อยที่สุดนั่นเอง
การตัดสินใจไม่ใช่เป็นการทำตามอารมณ์ ความรู้สึก หรือสถานการณ์พาไป แต่การตัดสินใจที่ดีต้องทำเป็นกระบวนการ เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หาทางเลือก ประเมินและเปรียบเทียบทางเลือก จนกระทั่งตัดสินใจ ยิ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นเท่าใดก็ต้องใช้เวลาและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้นเท่านั้น การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพจะเป็นการตัดสินใจโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด และจะเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด กระบวนการตัดสินใจที่ดีต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1. ข้อมูลเบื้องต้นและเรื่องที่จะตัดสินใจ การตัดสินใจมีทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องขององค์กร เรื่องปกติที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตหรือองค์กรเพียงเล็กน้อย เป็นการตัดสินใจที่ง่าย รวดเร็ว ใช้ข้อมูลน้อย แต่การตัดสินใจเรื่องสำคัญเป็นกรณีเฉพาะที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย เช่น การลงทุน การเปิดตลาดใหม่ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ต้องมีข้อมูลประกอบ มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะมีผลกระทบต่อองค์กร และเมื่อตัดสินใจแล้วยากที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
นอกจากนั้นจะต้องพิจารณาว่าจะตัดสินใจ คนเดียวหรือเป็นกลุ่ม ปัจจุบันการทำงานเป็นทีมได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาถึงผลดีผลเสียของการตัดสินใจแบบกลุ่ม คือ การตัดสินใจแบบกลุ่มจะมีความถูกต้องแม่นยำเพิ่มขึ้น มีข้อมูลมาก มีการระดมทางเลือก ระดมความคิดเห็น พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ผลเสียก็คือ เสียเวลามากขึ้น อาจเกิดความขัดแย้ง บางคนอาจกดดันหรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจของกลุ่ม
หลังจากนั้นจึงต้องมีการระบุปัญหาที่ชัดเจน รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆตามความเหมาะสม เช่น สังเกต สัมภาษณ์ แบบสอบถาม แฟ้มข้อมูล รายงานประจำปี รวมทั้งข้อมูลภายนอกที่มีอิทธิพลประกอบการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลทางด้านกฎหมาย จริยธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เมื่อระบุปัญหาและมีข้อมูลพร้อมแล้วก็เริ่มประเมินวิธีการในการแก้ปัญหา โดยมีหลายๆ ทางเลือก
2. เตรียมตัวให้พร้อมในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเตรียมตัวในการตัดสินใจที่ดี คือต้องแก้ไขนิสัยที่ส่งผลกระทบให้การตัดสินใจครั้งนั้นไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การตัดสินใจในภาวะ กดดัน ภาวะเร่งด่วน การตัดสินใจโดยมีอคติส่วนตัวกับคนหรือข้อมูลบางอย่าง การผัดวันประกันพรุ่ง ความรีบร้อนเกินไป การตัดสินใจไม่เด็ดขาด หรือแม้กระทั่งความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป
ผู้บริหารที่ดีต้องทบทวนนิสัยส่วนตัวเหล่านี้ และแก้ไขก่อนที่จะตัดสินใจ เพื่อป้องกันความไม่เป็นกลาง และการตัดสินใจต้องเป็นการอาศัยข้อมูลและทางเลือกที่ได้ประเมินอย่างรอบคอบแล้วอย่างแท้จริง
3. หาเทคนิควิธีและเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ หลายครั้งผู้บริหารไม่อาจพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจได้ทั้งหมด โดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนหรือเร่งด่วน เทคนิคที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมีหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งอาจทำโดยวิธีง่ายๆ คือการให้คะแนนบวกลบ หรือการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ การทำแผนภูมิกิ่งไม้ซึ่งจะช่วยจัดระเบียบองค์ประกอบในการตัดสินใจ การจำลองสถานการณ์จะทำให้เห็นผลของทางเลือกในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แบบจำลองซึ่งสามารถเสนอภาพในลักษณะที่บรรยาย อธิบาย ควบคุมและทำนายล่วงหน้าได้ ช่วยให้มอง เห็นความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆ ชัดขึ้น อาจอยู่ในรูปย่อส่วน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
4. เวลาที่เหมาะสมในการตัดสินใจ เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดประกอบการตัดสินใจ ประเมินผล ระดมความคิด ประเมินทางเลือกอย่างรอบคอบแล้ว ก่อนจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายต้องทบทวนประเด็นสำคัญ คือ วัตถุประสงค์นโยบายของบริษัทรวมทั้งพิจารณาทางเลือกต่างๆ อีกครั้ง ถ้าเกิดความไม่มั่นใจหรือลังเลในการตัดสินใจ ต้องลดความลังเลด้วยการพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นคนอื่น เตรียมข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้พร้อม เปิดโอกาสให้คนที่สงสัยซักถามได้เสมอ และที่สุดต้องตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นว่าทางเลือกนั้น ถูกต้อง ทันเวลา และเหมาะสมอย่างแท้จริง
ถ้าผู้บริหารมีข้อมูลพร้อม ระดมความคิด และประเมินทางเลือกอย่างรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ก็ถือได้ว่าการตัดสินใจนั้นมีความเสี่ยงที่จะผิดพลาดน้อยที่สุด แต่อย่าลืมว่ามีปัจจัยอีกหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ และปัจจัยเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบให้การตัดสินใจครั้งนั้นถูกต้องหรือผิดพลาดได้ ผู้บริหารก็ต้องเตรียมใจเผื่อไว้สำหรับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *