วัดแววอัจฉริยะภาพ…ลูกน้อย

วัดแววอัจฉริยะภาพ…ลูกน้อย
พัฒนาการฉายแววอัจฉริยะภาพ
บางครั้ง คุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่าน คงสังเกตเห็นว่าลูกน้อยของเรา ชอบเล่นของเล่นประเภทใด
ประเภทหนึ่งเป็นพิเศษ ชอบเล่นตัวเลขมากกว่าหุ่นยนต์หรือชอบเล่นของเล่นที่ต้องเคาะแล้ว
มีเสียง มากกว่านั่งขีดเขียนดินสอสีพัฒนาการต่างๆ เหล่านี้ ในเด็กวัยที่เริ่มเรียนรู้สิ่งรอบตัวล้วน
มีผลต่อพัฒนาการที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตแล้วพัฒนาการแบบไหน ฉายแววฉัจฉริยะภาพ
ด้านใดเรามีคำนำเบื้องต้นที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้สังเกตลูกน้อยได้ค่ะ
เมื่อคุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกน้อยมีความสนใจด้านใดเป็นพิเศษก็ควรให้การสนับสนุนในสิ่งที่
ลูกชอบ เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาการให้ถูกทาง เพราะพัฒนาการที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ถือเป็นช่วง
โอกาสทองของชีวิตค่ะไม่สามาถย้อนกลับมาได้ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่หมั่นสังเกตให้ดีอาจไม่
สามารถให้การสนับสนุนได้ตรงกับพัฒนาการที่ดีของลูกได้และเหนือสิ่งอื่นใด ควรให้การ
สนับสนุนตามพัฒนาการที่เกิดขึ้นตามวัยนะคะไม่ควรเร่งรัดหรือกระตุ้นพัฒนาการมากเกินไป
จะทำให้ลูกน้อยตกอยู่ในภาะเครียดค่ะ

พัฒนาการที่ฉายแวว “อัจฉริยะตัวน้อย ผู้มีใจรักการเป็นผู้นำ”
o เป็นเด็กร่าเริง มีอารมณ์ขัน
o ชอบเล่นหรืออยู่กับคนหมู่มาก
o ไวต่อความรู้สึกจากคนรอบข้าง
o มีวิธีการสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
o มีความสามารถเหมาะกับช่วงอายุ ในการกล้าที่จะตัดสินใจในบางเรื่อง
o มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกเพศ ทุกวัย ชอบทำความรู้จักกับผู้อื่น
o ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
o ชอบทำกิจกรรม หรือเล่นอะไรได้หลายๆ อย่าง และทำอย่างทุ่มเท
o ปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ได้ดี ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ดี
o สนุก และตื่นเต้นกับของเล่น หรือ กิจกรรมใหม่ๆ
พัฒนาการที่ฉายแวว “อัจฉริยะตัวน้อย ผู้มีใจรักการคิด”
o มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
o ช่างสังเกต สามารถมองเห็นรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
o รับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
o ไม่ต้องการให้ใครมาขัดจังหวะในขณะที่กำลังจดจ่อกับกิจกรรมบางอย่าง
o มีสมาธิในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้นาน โดยเฉพาะเวลาสนใจอะไรจะลืมเวลา
o จดจำสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว(จำเร็ว)
o ระลึกข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ(จำแม่น)
o เบื่อหน่ายง่ายกับกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำวันของที่บ้าน หรือโรงเรียน
o ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง
o ชอบเล่นของเล่น หรือกิจกรรมที่ยาก ท้าทายความสามารถ
พัฒนาการที่ฉายแวว “อัจฉริยะตัวน้อย ผู้มีใจรักการสร้างสรรค์”
o ไม่เล่นของเล่น หรือร่วมกิจกรรมที่ไม่ชอบ
o ชอบเล่นของเล่น หรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้คนเดียวเป็นเวลานาน ๆ
o มีความสนใจกว้างขวางในเรื่องต่าง ๆ
o ชอบเล่นหรือสนใจของเล่นที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการคิดแบบใหม่ ๆ
o เบื่อหน่ายกับของเล่นเดิมๆ หรืออะไรที่ซ้ำซาก จำเจ
o กล้าทดลองทำ หรือดัดแปลงของเล่นที่มีอยู่ เพื่อพิสูจน์ความคิดของตนเอง
o มีอารมณ์ขัน ค่อนข้างอารมณ์ดีตลอดเวลา
o ซาบซึ้งกับสุนทรีภาพ เช่น ซาบซึ้งในดนตรีและศิลปะต่าง ๆ
o ช่างจดจำรายละเอียดสิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างดี
o ไม่ชอบถูกบังคับ กำหนดกฏเกณฑ์ ตีกรอบความคิดหรือให้ทำตามกติกาต่าง ๆ

พัฒนาการที่ฉายแวว “อัจฉริยะตัวน้อย ผู้มีใจรักการคำนวน”
o สนใจของเล่นเกี่ยวข้องกับตัวเลข เช่น ปฏิทิน เวลา แผนภูมิ เป็นพิเศษ
o รักและหลงไหลในตัวเลข เช่น เลือกข้าวของเครื่องใช้ที่มีตัวเลขเป็นส่วนประกอบ
o ชอบและคบหาพูดคุยกับคนที่มีความสนใจทางคณิตศาสตร์ (เช่นชอบอยู่ใกล้คุณพ่อ เวลาคุณพ่อกดเครื่องคิดเลข)
o ชอบเล่นตัวต่อยาก ๆ หรือของเล่นที่เกี่ยวกับการสร้างรูปทรง
o ชอบครุ่นคิดและฝึกฝนโจทย์ หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง
o สามารถลัดขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เองอย่างถูกต้อง
o สนใจเรื่องนามธรรมที่เกี่ยวกับเวลา อวกาศ และมิติของเวลา
o เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวน ตัวเลขและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว
o ชอบของเล่นที่เกี่ยวกับชั่ง ตวง วัด นับ
o ชอบจัดลำดับหมวดหมู่ สิ่งของ หรือวาดรูปในลักษณะที่เรียงจากขนาดใหญ่ไปหาเล็ก หรือเล็กไปหาใหญ่

พัฒนาการที่ฉายแวว “อัจฉริยะตัวน้อย ผู้มีใจรักด้านวิทยาศาสตร์”
o ขวนขวายใคร่รู้ว่าสิ่งต่าง ๆ ทำงานได้อย่างไร
o เป็นเด็กที่มีความอดทนสูง ให้ความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเวลานานๆ
o มองเห็นรูปแบบของสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะของความสมดุลย์
o มองเห็นโครงสร้างของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
o เห็นความเชื่อมโยงของปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
o ชอบตั้งคำถามที่ตอบได้ยาก เช่น โลกเกิดได้อย่างไร ทำไมพระอาทิตย์ต้องมาจากฝั่งนี้ กลางคืนดาวมาจากไหน
o ช่างสังเกต อยากรู้ อยากเห็น มีคำถามมากมายตลอดเวลา
o ชอบถอดของเล่นออกมาพิสูจน์เป็นชิ้น ๆ (บางทีอาจใส่กลับเข้าไปอย่างเดิมไม่ได้)
o ชอบของเล่นที่ได้ ทดลอง หรือต้องพิสูจน์ หรือของเล่นที่ยาก และท้าทายความสามารถ
o ช่างสังเกต และมักสังเกตอย่างลึกซึ้งใกล้ชิด เช่น เฝ้ามองดู จับต้อง ดม เป็นต้น
พัฒนาการที่ฉายแวว “อัจฉริยะตัวน้อย ผู้มีใจรักด้านภาษา”
o พูดได้เร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
o ชอบท่องและจดจำศัพท์ ต่าง ๆ
o สนใจอ่านทุกอย่างที่ผ่านพบ เช่น ป้ายชื่อ หรือป้ายข้อความต่าง ๆ
o มีความสนใจที่จะเขียนหนังสือก่อนเด็กวัยเดียวกัน
o ชอบเล่านิทาน ชอบอ่านหนังสือ และชอบจดบันทึก
o ชอบมีหนังสือ หรือนิทานติดตัว
o ชอบเล่นเกมหรือทำกิจกรรมทางภาษา เช่น ปริศนาอักษาไขว้
o อ่านหนังสือได้เองก่อนเด็กวัยเดียวกัน
o สามารถอธิบายหรือบรรยายความหมายของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยใช้ถ้อยคำที่รัดกุมและเหมาะสม
o มีความสามารถในการเล่าเรื่องได้อย่างสนุกสนาน ชวนติดตาม
พัฒนาการที่ฉายแวว “อัจฉริยะตัวน้อย ผู้มีใจรักด้านดนตรี”
o ชอบเสียงดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ
o กระตือรือร้น และชอบใช้เวลาว่างกับของเล่นที่มีเสียงดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง
o อยากแสดงดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรี
o เรียนรู้ที่จะเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
o รับรู้และเลียนเสียงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ
o สามารถเล่นดนตรีตามเสียงเพลงที่ได้ยินได้
o เต้น เคลื่อนไหว โยกหัว หรือปรบมือสอดคล้องกับจังหวะเสียงเพลงได้เป็นอย่างดี
o สามารถแยกแยะเพลงที่มีท่วงทำนองคล้ายกันได้อย่างแม่นยำ
o สามารถบอกได้ว่าเพลงที่ได้ยิน เล่นด้วยเครื่องดนตรีชนิดใด
o รับรู้ความแตกต่างของเสียงดนตรีได้อย่างละเอียด ทั้งระดับเสียงความดังและจังหวะ
พัฒนาการที่ฉายแวว “อัจฉริยะตัวน้อย ผู้มีใจรักด้านศิลปะ”
o ชอบหาเวลาว่างขีดเขียน วาดภาพ แกะสลักหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ
o สนใจเรื่องสี ความงดงามของภาพวาดหรืองานทางศิลปะ และมีสมาธินานถ้าทำงานศิลปะ
o หมกมุ่นกับงานศิลปะอย่างจริงจัง และมีความสุขที่ได้ทำงานศิลปะ
o มีจินตนาการดี สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้หลายมิติ
o มีประสาทสัมผัส มือ ตา ดีเยี่ยมตั้งแต่เยาว์วัย
o มีทักษะการวาดหรือเขียนเส้น ก้าวหน้ากว่าเด็กๆ ในวัยเดียวกัน
o มีความสามารถในการสร้างผลงานด้านศิลปะ เช่น ภาพวาด ได้อย่างสร้างสรรค์กว่าผู้อื่น
o สามารถดัดแปลงวัสดุให้เป็นงานศิลปะได้
o ออกแบบท่ารำ ท่าเต้นได้เหมาะสมกับเพลง
o นำของเล่นเก่าที่มีอยู่ มาดัดแปลงเป็นของเล่นใหม่ๆ ได้
อ่านต่อเรื่องแนวคิดเสริมสร้างศักยภาพสมองลูกน้อย
รหัสอัจฉริยะEnfa Smart System

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *